Hållbar utveckling är i fokus i Malax!

Inom projektet Hållbara, energieffektiva byggnader som främjar cirkulär ekonomi - från processbeskrivning till förverkligande, som pågick under åren 2022–2024, var syftet att utarbeta processer som på ett konkret sätt implementerar hållbarhetsaspekter i fastighetsplanering- och byggprocesser med beaktande av fastighetens hela livscykel. Se mera information på projektsidan och undersidorna.

 

Under åren 2021–2022 pågick projektet Förbättrad energiprestanda i fastigheter – ett steg mot hållbar framtid. Syftet med projektet var att öka hållbarheten genom energieffektiva lösningar i Malax. Projektet finansierades av miljöministeriet. Se mera information på projektsidan och undersidorna.


Inom projektet Ett strategiskt val - offentligt byggande i trä, som pågick åren 2020–2021, fokuserades på den nya gymnasiebyggnaden i Petalax och byggande i trä. Inom ramen för projektet tog vi fram kommunens första strategi för hållbar utveckling. Till strategin hör även en byggnadsstrategisk checklista. Projektet finansierades av miljöministeriets program för träbyggande. Se mera information på projektsidan och undersidorna.

bild
Senast uppdaterad: 14.06.2024 10:27