Mot en hållbar framtid!

Hållbara, energieffektiva byggnader som främjar cirkulär ekonomi - från processbeskrivning till förverkligande

Malax kommun fortsätter arbetet med hållbar utveckling, energieffektivitet och byggande i trä i och med det nya projektet Hållbara, energieffektiva byggnader som främjar cirkulär ekonomi - från processbeskrivning till förverkligande.

Projektet pågår under tiden 1.9.2022–31.3.2024.

Syfte och målsättningar

Syftet med projektet är att utarbeta processer som på ett konkret sätt implementerar hållbarhetsaspekter i fastighetsplanerings- och byggprocesser med beaktande av fastighetens hela livscykel.

Målsättningarna är:

 • att omsätta den byggnadsstrategiska checklistan, som vi tagit fram i tidigare projekt, i praktiken
 • att utarbeta en funktionell process som kan bli en best practice, som också kan användas av andra kommuner och privata fastighetsägare. Interaktiv Powerpoint.

Projektets centrala åtgärder

 • Upphandling av planering av ny daghemsfastighet (Söderfjärdsbackens daghem), där energiexpert, fuktexpert, hållbarhetsexpert, expert på träbyggande och cirkulär ekonomi deltar i hela planerings- och byggnadsprocessen.
 • Upphandling av byggnadsentreprenad, som beaktar de krav som ställts gällande energieffektivitet, materialval och
  hållbarhet.
 • Utredning hur energieffektivitet, cirkulär ekonomi och hållbarhet kan främjas i hela området, där daghemsfastigheten byggs, detta gäller speciellt laddningsstationer och avfallshantering.
 • Dokumentering av hela processen, från planering till förverkligande i ett sådant format att det är lätt att dela med sig.
 • Kontinuerlig information om projektet och processens framskridande ges i media, sociala medier och vid seminarier och i nätverk.

Framsteg hittills

Här har vi samlat ett utdrag av de framsteg och ändringar som projektet har fört med sig hittills:

Planeringen av Söderfjärdsbackens daghem blev klar i oktober 2023. På basen av den byggnadsstrategiska checklistan har bland annat följande tagits i beaktande i planeringen:

 • Ytterväggarna görs som CLT-element (massivträ). Trä är ett förnyelsebart material och har en hög återvinningsgrad vid rivning.
 • Golvmattor utförs som limfria överallt där det är möjligt (mindre kemikalier och mindre risk för negativa kemiska reaktioner i framtiden).
 • Alla trappor, ramper och lastbryggor utomhus har planerats så att ingen uppvärmning av dessa behövs vintertid.
 • Fastigheten har planerats ur fastighetsunderhållssynvinkel så att så mycket som möjligt av vinterunderhållet kan skötas maskinellt.
 • En akustikplanerare har gett ett utlåtande på planeringen.
 • Fastigheten planeras så att man kan ta i bruk giftfri städning när den är klar.
 • Fastigheten är planerad för en solpanelsanläggning, i planeringen har utrymmesreservationer gjorts i teknikutrymmen och på vattentaket för att undvika att takutrustning planeras in på fel ställe.
 • 10 % av parkeringsplatserna förbereds att kunna fungera som laddstationer för elbilar.
 • Vitvaror har planerats enligt bästa energiklass.
 • Uppvärmningssystemet utförs som bergvärme, även kylning via borrhålen kan utnyttjas.
 • Vvs-pjäser har valts på basen av låg vattenförbrukning.
   

Nya punkter som förs in i checklistan:

 • Fastigheten planeras med beaktande av robotik så att städrobotar kan ta sig fram obehindrat i hela fastigheten.
   

Projektet dokumenteras i en interaktiv PowerPoint för att enkelt kunna dela med sig av projektets resultat till andra som vill bygga mera hållbart. En årsklocka ska även skapas för projektets olika delmoment.

 

Höranden:

Barn vid daghemmen har fått rita teckningar med rubriken ”mitt drömdagis” som arkitekten har fått ta del av i sitt planeringsarbete. Främst lekredskap har påverkats via barnens hörande.

Rådet för personer med funktionsnedsättning har gett utlåtande som bl.a. har resulterat i att ringklockor planeras in vid varje ytterdörr. Hela huset är planerat med fokus på att det ska vara tillgängligt för alla oberoende funktionsvariation.

 

Ett försök med gemensam avfallshantering för boende på Söderfjärdsbackens bostadsområde är i startgroparna i samarbete med Stormossen.

Finansiering

Projektet stöds av miljöministeriet inom ramen för Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, som finansieras ur EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (RRF).

Information

Vill du veta mera om projektet?
Ta kontakt med teknisk direktör John Södergran

John Södergran
Teknisk direktör
Tekniska avdelningen
Miljöministeriets logo. Ett vitt lejon med svärd på blå bakgrund.
Europeiska unionens logo. 12 gula stjärnor i en ring på blå bakgrund.
Senast uppdaterad: 28.05.2024 11:33