Jump to content Jump to search

Kungörelser

30.11.2020 Byggnadsnämndens tillstånd/Rakennuslautakunnan luvat 1.12.2020
27.11.2020 Sjukskötare, visstidsanställning, skiftesarbete / Sairaanhoitaja, määräaikainen. vuorotyö
27.11.2020 Sjukskötare, tillsvidare, deltidsarbete, skriftesarbete / Sairaanhoitaja, vakinainen, osa-aikatyö, vuorotyö
24.11.2020 Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden har kompletterats: ändringarna kan kommenteras 24.11–31.12.2020/Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty: muutoksista voi kommentoida 24.11–31.
17.11.2020 Petalax delgeneralplan, hörande i beredningsskedet/ Petolahden osayleiskaava, valmisteluvaiheen kuuleminen
17.11.2020 Delgeneralplan–Juthskogen (vindkraftspark), förslagsfasen till påseende / Osayleiskaava–Juthskogen (tuulivoimapuisto), ehdotusvaihe nähtävillä
17.11.2020 Byggande av vattenledning och tryckavlopp under Helge å samt under Madesjoki, Malax / Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen joen Helge å ja Madesjoen ali, Maalahti
02.11.2020 Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby, Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2022–2027 / Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvarisk
02.11.2020 Förslag till förvaltningsplaner för vattenvårdsplanering för åren 2022-2027 / Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027
23.09.2020 Övermalax skifteslag, ordinarie årsstämma / varsinainen vuosikokous 30.9.2020
19.03.2020 Uppbåd / Kutsunnat 2020

Hitta direkt

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.