Jump to content Jump to search

Kungörelser

02.03.2021 Planeringsbehovsbeslut för bostadshus och ekonomibyggnad/suunnittelutarveratkaisu omakotitaloa ja ulkorakennusta varten
02.03.2021 Sommarjobb, Malaxambassadörer / Kesätyö, Maalahden lähettiläät
27.02.2021 Kommunalvalet 2021, kandidatansökningar / Kuntavaalit 2021, ehdokashakemukset
24.02.2021 Byråsekreterare / Toimistosihteeri
24.02.2021 Vårdare / Hoitaja
24.02.2021 Byggande av vattenledning och tryckavlopp under Helge å samt under Madesjoki, Malax, beslut / Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen joen Helge å ja Madesjoen ali, Maalahti, päätös
23.02.2021 Planläggningsöversikt / Kaavoituskatsaus 31.12.2020
22.02.2021 Ansvarig sjukskötare, Malmgården / Vastaava sairaanhoitaja, Malminkartano
10.02.2021 Bergö färjehamn, ändringar samt ständig nyttjanderätt för färjehamnens vattenområde /Bergön lauttapaikan muutostyöt sekä pysyvä käyttöoikeus lauttapaikan vesialueille
09.02.2021 Detaljplan - Köpings kvarter 188 och 189 / Asemakaava - Köpingsin korttelit 188 ja 189
04.02.2021 Samråd om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020-2027/Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2020-2027
18.01.2021 Närvårdare och vårdbiträden, sommarjobb / Lähihoitajia ja hoitoapulaisia, kesätyö
18.01.2021 Studiestipendium, hemkommunsstöd / Opiskelustipendi, kotikuntatuki
02.11.2020 Samråd om förslagen till planer för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås, Kyro älvs, Toby, Laihela ås och Lappfjärds ås avrinningsområden för åren 2022–2027 / Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvarisk
02.11.2020 Förslag till förvaltningsplaner för vattenvårdsplanering för åren 2022-2027 / Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027

Hitta direkt

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.