Kungörelser

17.10.2019 Vägritning över vägar och trottoar för Söderfjärdsbackens bostadsområde/ Söderfjärdsbackenin asuntoalueen teiden ja jalkakäytävien tiepiirustus
16.10.2019 Sjukskötare, HVC, akut- och rehabiliteringsavdelningen / Sairaanhoitaja, terveyskeskus, akuutti- ja kuntoutusosasto
16.10.2019 Undantagslov för tillbyggnad av bostadshus / Poikkeamislupa asuinrakennuksen laajentamiseksi
16.10.2019 Sjukskötare / Sairaanhoitaja
14.10.2019 Vägmästarens beslut/ Tiemestarin päätös 5/2019
14.10.2019 Vasaregionens avfallsnämndens avfallstaxa / Vaasan seudun jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2020
12.10.2019 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 11.10.2019
10.10.2019 Åminne Hamn rf , ändring av tillstånd för muddring och utfyllnad av vattenområde i Åminne och Bergö / Vesialueen ruoppausta ja täyttöä Åminnessa ja Bergössä koskevan luvan muuttaminen
09.10.2019 Karftledning / Voimajohto Rajavuori - Brännskogen
09.10.2019 Studiestipendium / Opiskelustipendit
07.10.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 72/2019
07.10.2019 Tekniska direktörens beslut / Teknisen johtajan päätös 73/2019
07.10.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 74/2019
07.10.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 75/2019
05.10.2019 Försäljning av fastigheter genom anbud / Kiinteistöjä myydään tarjousten perusteella
04.10.2019 Överföring av miljö- och marktäktstillstånd / Ympäristö- ja maa-ainesluvan siirtäminen
04.10.2019 Nätverkschef/ Verkostopäällikkö
02.10.2019 Tekniska direktörens beslutsförteckning/ Teknisen johtajan päätösluettelo 9/2019
01.10.2019 Disponentens beslutförteckning september 2019/Isännöitsijän päätösluettelo syyskuu 2019
30.09.2019 Tekniska direktörens beslut/ Teknisen johtajan päätös 69/2019

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.