Inom projektet Ett strategiskt val - offentligt byggande i trä, som pågick åren 2020–2021, fokuserades på den nya gymnasiebyggnaden i Petalax och byggande i trä. Inom ramen för projektet tog vi fram kommunens första strategi för hållbar utveckling. Till strategin hör även en byggnadsstrategisk checklista. Projektet finansierades av miljöministeriets program för träbyggande.

Ett strategiskt val - offentligt byggande i trä

Dags att öka byggandet i trä!

Projekt: Ett strategiskt val - offentligt byggande i trä

Målsättningen är att främja ett hållbart byggande i trä och åstadkomma ett strategiskt beslutsfattande kring byggande i trä i Malax kommun.

Nu startar Malax kommun ett nytt klimatsmart projekt “Ett strategiskt val - offentligt byggande i trä” där den nya skolbyggnaden i Petalax står i centrum. Projektet finansieras av miljöministeriets program för träbyggande.

Trä har blivit ett dominerande byggmaterial inom kommunen under de senaste åren. Det har skett på inrådan av huvudplanerare - inte som ett strategiskt val inledningsvis. Nu är det dags att ändra på det!

Med det här projektet vill kommunen lyfta frågor kring hållbar utveckling och åstadkomma en mer strategisk besluts- och upphandlingsprocess kring byggande i trä. Under de senaste åren har Malax kommun gjort flera större investeringar i offentliga byggnader. Av dessa har många byggts i trä, bland annat Bergö skola och serviceboendet Malmgården.

Första offentliga CLT-byggnaden i Österbotten

Under 2020–2021 byggs en helt ny skolfastighet, Gymnasiet i Petalax. I den byggs både ytter- och mellanväggar i korslaminerat timmer (CLT).

Gymnasiefastigheten är den första offentliga byggnaden i CLT i hela regionen. Byggprojektet ger kommunen en ypperlig möjlighet att förevisa både för invånare, andra kommuner och utbildningsanordnare hur byggprocessen går till och vilka frågor som bör beaktas när man bygger i CLT. Det är fortfarande ovanligt och standardiserade lösningar finns inte på samma sätt som vid konventionella byggen. CLT-tekniken för massivt trä är en avancerad teknik för träbearbetning och är ett element i massivt trä som består av korslaminerade lager med träskivor. 

Genom att bygga i trä, speciellt i CLT, binder man koldioxid effektivt. Fastigheten blir klimatsmart och materialet är möjligt att återanvända. En byggnad i massivt trä ger bättre inomhusluft och arbetsmiljön påverkas positivt. Kostnaderna för bygget är ändå de samma som vid konventionellt bygge.

Malax sprider kunskap i regionen

Under projektets gång bjuder kommunen på kunskap och information för att öka byggandet i trä och tar fram en strategi för hållbar utveckling för kommunen.

Projektet höjer kompetensen i regionen, eftersom en viktig del i projektet är att sprida kunskap om processer, klimatmål och byggande i trä - i synnerhet byggande i CLT. Det går helt i linje med regeringsprogrammets målsättningar om klimatneutralitet och om att främja forskning och produktutveckling kring träprodukter som har högt förädlingsvärde och lagrar koldioxid på lång sikt. 

Vill du veta mera om projektet?
Hör av dig till kommundirektör Jenny Malmsten!
jenny.malmsten@malax.fi

bild
Strategi för hållbar utveckling

Malax kommuns första Strategi för hållbar utveckling 2021–2025 godkändes i kommunfullmäktige 15.11.2021.


I strategin finns en devis ”Det ska hålla i 100 år” och tre målsättningar:

  • Växthusgasutsläppen minskar med 10 % från 2021 till 2025.
  • Malax bygger i trä som ett strategiskt val.
  • Malax är klimatneutralt 2030.

 

Strategin är indelad i tre åtgärdsområden:
A) Hållbar samhällsstruktur – planering, byggande och underhåll.
B) Hållbar produktion och konsumtion.
C) Hållbar utveckling är ett ledord i alla nya samarbeten och projekt.

 

Målsättningen har varit att hålla strategin kort, överskådlig och med konkreta åtgärder. Till strategin hör även en byggnadsstrategisk checklista. I denna första strategi har vi valt att lägga fokus på vår egen kärnverksamhet och börja där. Med denna strategi och de åtgärder kommunen gör i sin verksamhet vill vi ändå inspirera andra, såväl invånare som företag, att leva och verka på ett hållbart sätt – de små valen vi gör i vardagen är även viktiga.

Malax kommuns strategi för hållbar utveckling 2021–2025 (pdf)

Miljöministeriets logo. Ett vitt lejon med svärd på blå bakgrund.
Senast uppdaterad: 05.09.2023 14:51