Yttermalax skola

Yttermalax skola är den största av kommunens skolor för årskurserna 1–6. De övriga skolorna finns i Bergö, Petalax och Övermalax.

Idag går ca 150 elever i skolan. Nuförtiden är de flesta klasser indelade i två grupper, A och B. Förskolan är också inrymd och har nästan 30 elever. I skolan arbetar ca 30 anställda.

Skolan profilerar sig som en aktiv, innoativ och grön skola på stabil grund. Skolan är också en ”Grön Flagg skola”.” Grön Flagg” är ett pedagogiskt verktyg som stöder ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling i daghem, skolor och läroanstalter.” Grön Flagg” är också ett internationellt miljöcertifkat. Alla skolor som uppfyller kriterierna beviljas programmets symbol, Grön Flagg, en riktig flagga, som certifikat. (vhrealippu.fi). Eleverna lär sig t.ex. att sortera avfall, spara på vatten och energi, samt att minska på matsvinnet.

Skolan har idag både ett aktivt miljöråd och ett elevråd. Råden är viktiga också som en del av Malax kommuns arbete i syfte att vara en barnvänlig kommun.

Från och med år 2020 är Malax kommun nämligen med i Unicefs ”En barnvänlig kommun”. Modellen baserar sig på FN:s konvention om barns rättigheter. En av de fyra huvudprinciperna är att barn har rätt att få sina synpunkter beaktade och att alla barn har rätt att utrycka sin mening.

 

Skolbyggnaderna och namnen
Den 28 augusti 1954 inledde Köpings folkskola arbetet i det splitternya huset här på kyrkbacken.

Skolan heter numera Yttermalax skola, som var skolans ursprungliga namn mellan åren 1881–1909. Efter att Tuv folkskola inrättats 1909 började namnet Köpings folkskola alltmera användas.

Första gången namnet officiellt användes var i ett direktionsprotokoll 1911. År 2010 då Tuv skola stängdes och elever och lärare flyttade till Köpings skola, ändrades namnet på skolan igen, till det ursprungliga namnet Yttermalax skola.

Det nya skolhuset var uppfört efter ritningar av arkitekt Erik Kråkström. Lennart Österberg var ansvarig byggmästare. Byggkostnaderna var ca 42 miljoner mark. Tomtmarken, åkermarken tillhörande Hagahemman, såldes till kommunen av Elsa Hagström (1899–1989). Skolan flyttades till kyrkbacken från Köpings, där det gamla skolhuset låg, för att ligga mera i mitten av skoldistriktet.

Småskolan, klasserna 1-2, som tidigare hållits i Sockenstugan flyttade också till nya byggnaden. År 1958–1971 arbetade förutom skolans egna klasser även Malax-Pörtom medborgarskola. De flesta klasserna var på den här tiden sammansatta klasser. På 1970– talet innan kommungården byggts höll kommunalfullmäktige sina möten i skolans festsal.

 

Medborgarinstitutet använder också skolans lokaler för sin verksamhet, likaså musikinstitutet Legato.

Skolan har byggts ut och renoverats flera gånger, senaste gång under åren 1993–1994 (Gerd Hytönen, arkitekt) och 2016-2019 (Arkitekt AK-plan/Alf Kangasniemi). Skolan återinvigdes 4.12.2019. Dåvarande åk 6 gjorde en film till invigningsfesten ”Glimtar ur skolans historia”. Här kan ni se på filmen

Ett konstverk föreställande flicka med svart mössa i ett vitt landskap med träd och svalor som flyger från hennes händer

Konstnären Jon Gredmark målade också efter renoveringens slut, en muralmålning till stora aulans vägg i samarbete med bildkonstskolans elever.

Teckning föreställande skolan, ån och människor

På stora aulans vägg hängde tidigare konstverket ”Kalevala” som tillverkades av elever och personal 2000. Konstverket har numera en ny plats i skolan nära matsalen. Vid HVC finns ett annat konstverk med anknytning till Kalevala; statyn Ilmatar av Toivo Ku

Svartvitt flygfoto över Köpings skola, Malax kyrka och landskapet med höstörar

Skolan på 1950-talet.

En vit byggnad sedd ovanifrån, med en formen av ett omvänt z. Gräna gräsmattor runt skolgården.

Skolan på 1990-talet

En vit byggnad med gula inslag, i vinkel med grusplan och lekredskap i förgrunden och blå himel

Skolan 2022

En tavla med brun ram föreställande en byggnad i tvåvåningar i vitt med bruna fönserkarmar och knutar och svart tak. Ett staket ramar in gården med björkar och små röda byggnader.

Skolan i Köpings var uppfört av 18 privatpersoner ”Skolvännerna”.

Skolan i Köpings var uppfört av 18 privatpersoner ”skolvännerna”. Den tillkom som ett privat initiativ av några bönder. (Boken om Malax av Johannes Klockars sidorna 246–247). Tomtmarken skänktes av handlare Johan Köping, frivilliga dagsverken gjordes och en stockinsamling startades. Bygget krävde pengar, dessa tillsköts av ”skolvännerna” varav några var tvungna att själva ta lån för ändamålet.

Den allra första skolan var inrymd i Daniel Malms gård i Köpings gränden, nuvarande Petra Stenbackas. Här arbetade skolan under elva år. Läs mer i boken ”Malax skolväsende 100 år 11881–1981”, kapitlet Köpings skola 100 år av Nils Bonn.

Den första Köpings skola invigdes 2 oktober 1881. Skolans första lärare var från Närpes och hette Karl-Johan Wester. Han hade utdimitterats från Nykarleby seminarium samma år. Sjutton elever skrevs in, 15 pojkar och 2 flickor. Senare tillkom 3 elever och under den första terminen arbetade således 20 elever i skolan.

En grupp med barn och några vuxna som poserar sittande och stående framför skolan som är vit.

Köpings folkskola, klasserna III­–VII läsåret 1953–­54 (sista året i gamla skolhuset i Köpings). I bakgrunden till höger ses en del av Malms läskedrycksfabrik. – Okänd fotograf. Malax museiförening: skannat från Anita Häggdahls bild.

Malax museiförening berättar mera om Skolplanscherna i Månadsbilden, Brinkens museum, 2021 (pdf), Första maj och Telluriet i Månadsbilden, Brinkens museum, 2018 (pdf) och Griffeltavlan i Månadsbilden, Brinkens museum, 2020 (pdf).

 

Källor: Malax museiförening. Sammanställt och skrivet av Nina Granholm-Mäkinen, speciallärare i Yttermalax skola. Nytagna bilder av Jenna Matintupa. 

Senast uppdaterad: 22.09.2023 13:06