Vandringsleder och naturstigar

Malax omges av naturområden där skog, sjöar och hav smälter samman och naturen bjuder på en mångsidig flora och fauna, och det finns många möjligheter att gå vandringsleder och naturstigar.

Visit Vaasa har producerat audioguider för vandringsleder i Malax som hör till Kvarkens skärgård.

Vägvisare i trä längs vandringsled.
Bergö vandringsled

Start från Bergövägen 47 och du kan välja att gå 3,5 km eller 8 km.

 

Bergö vandringsled är en vacker led som tar dig till Granöns vackraste skogspartier, träsk och klippor. Längs vandringsleden finns rastplatser, infotavlor och konstverk samt grillkåtan Adolf, där du kan vila benen samtidigt som du grillar korv eller äter din matsäck.

 

Bergö vandringsled upprätthålls av Bergö Öråd. Med hjälp av Bergö vandringsleds digitala karta kan du enkelt följa med var du rör dig eller se kartbild (jpg).

Vandrare i färglada kläder och ryggsäckar går över lavabevuxna bergknallar.
Majors naturstig

Majors naturstig börjar vid Strandvägen 2118, 6 km söder om Pappadagis Neste. Vid stigens början finns ett stort parkeringsområde. Längs leden kan du gå 1,2 km, 2,2 km eller 3,4 km.

 

Leden är uppmärkt med blåa band och informationsskyltar. På den kortare stigens (1,2 km) med flest bergiga ställen finns trappor. Det finns också en mysig rastplats med stockbord. Karta där vandringsleden är utmärkt (pdf)

 

Majors naturstig upprätthålls av Öjna byaförening och Malax kommun.

Tre personer går längs en träspång över en mosse med tuvull och tallskog.
Kajane vandringsled

Vandringsleden börjar vid Kajane lägerområde som finns längs med Kajane skogsväg, ca 2,6 km från riksväg 8. Kajane lägerområde ligger invid en stor myr nära Lillträsket och Lisansjön. Själva Kajane vandringsled är 3 km lång. Vandringsleden går delvis längs spångar över myren och sträcker sig även till Lisansjön. Karta där vandringsleden är utmärkt (pdf)

 

Längs vandringsleden finns informationsskyltar utplacerade som berättar om områdets djur- och växtliv och vandringsleden går ut till Lillträsket (0,8 km) där ett vindskydd finns. Vid Kajane lägerområde finns även en bastu, övernattningsstuga och flera grilltak. För övernattningsstugan och bastuanvändning uppbärs en avgift.

 

Kajane vandringsled upprätthålls av Yrkesakademin i Österbotten.

Bokning av områdets övernattningsstuga och mera information.

Människor går längs en stig i tät skog.
Åminne vandringsled

Vandringsleden startar från Mobergsvägen 520 eller Åminnevägen 251. Vid Mobergsvägen finns ingen parkering vid starten så det rekommenderas att parkera vid Kvarkens båtmuseum, där det även finns ett fågeltorn och en grillplats, och därifrån ta sig till Åminne vandringsled längs Åminnevägen och Mobergsvägen. Alternativt kan man parkera vid Åminnevägen 251 ("Dimmornas bro"), där det även finns en grillplats.

 

Vandringsledens olika sträckor är 2 km, 4,1 km och 5,1 km och terrängen är lätt och passar för alla. Karta där vandringsleden är utmärkt (pdf)

 

Åminne vandringsled upprätthålls av Åminne-Tuv allaktivitetsförening.

Informationstavlor längs stigen.
Pixne naturstig

Naturstigen börjar vid Klockarisvägen 14, på lätta trafikleden mellan Klockarisvägen och Klockarisgränd.

 

Naturstigen är indelad i tre delar och du kan gå olika sträckor; 1,8 km, 3,1 km, 3,4 km och 4,5 km. Karta där naturstigen är utmärkt (pdf)

 

Pixne naturstig upprätthålls av Pixne allaktivitetsförening och Malax kommun.

Velkmossa vandringsled

Velkmossa vandringsled sträcker sig över Malax kommuns och Närpes stads marker.

 

Leden startar från Velkmoss byagård, Ribackvägen 94, (Närpes) eller från Viitala (Närpes) nära korsningen mellan Bjurnäsvägen och Vargmossa skosgväg. Leden är totalt 9 km lång båda vägarna eller 4,5 km till Viitala.

 

Leden är ställvis markerad med gula band och med gul färg på träd samt med informationsskyltar. Längs vandringsleden finns Nojärv träsk, där även ett fågeltorn finns. Nojärv träsk är en sumpig och övervuxen vildmarkssjö som ger en bra häckningsmiljö för många fågelarter. Längs vandringsleden finns även en stig till Kackurmossen.

Karta där vandringsleden är utmärkt (pdf)

 

Velkmossa vandringsled upprätthålls av Forststyrelsen.

Mamrestigen/Storsjöstigen

Stigen börjar från antingen Storsjön, Storsjövägen 617 eller från Mamrelund, Mamrevägen 357. Leden är totalt 8 km lång eller 4 km ena vägen antingen till Storsjön eller Mamrelund.

 

Stigen mellan Storsjön i Malax och Mamrelund i Petalax är sedan länge tillbaka en förbindelseled mellan skogsbyarna i Malax. Stigen är uppmärkt med orange reflexstavar och informationsskyltar.

Karta där Mamrestigen/Storsjöstigen är utmärkt (pdf)

 

Stigen upprätthålls av flera aktörer: Petalax hembygdsförening, Malax museiförening, Malax kommun och privata aktörer.

Järnåldersleden

Järnåldersleden börjar från Storsjövägen 446. Leden finns att gå i sträckorna 800 m eller 1,8 km.

 

Leden har officiellt öppet i maj–september. Märkt vandringsled i ett arkeologiskt intressant område med gravrösen och offerstenar från järnåldern. Bosättning fanns här under tiden 200–700 e.Kr. Rik flora. Vid leden finns en öppen fäbodstuga med arkeologisk information samt ett sommarfähus (sjudarlada) med jordbruksutställning.

Museiföreningens broschyr som innehåller karta där Järnåldersleden är utmärkt (pdf)

 

Järnåldersleden upprätthålls av Malax museiförening.

Fäbodstigen

Stigen startar från Molapnevägen 243, närmare köranvisning finns i broschyren. Leden är 1 km lång. 

 

Vid Fäbodstigen får du uppleva gamla fäbodplatser. Vid stigens början finns en tavla med karta och en låda med broschyrer och längs stigen finns skyltar som visar var de 15 stugorna stått. 

Museiföreningens broschyr som innehåller karta där Fäbodstigen är utmärkt (pdf)

 

Fäbodstigen upprätthålls av Malax Museiförening. 

Senast uppdaterad: 20.09.2023 15:48