Sockenmagasinet

Spannmålslånemagasin, Sockenmagasin, Kronomagasin, Kronoboden, ”Kruunbåode” – många namn har den röda ståtliga byggnaden, som står längs Ginstigen i Klockarbacken i Yttermalax. Dessutom kan byggnaden stoltsera med att vara Malax äldsta byggnad.

I Boken om Malax kan man läsa att på konungens befallning blev Malax kommuns socken­magasin byggt år 1754 som en besparingsbod, där spannmål kunde inlämnas i säkert förvar, om någon hade överskott, och senare användas vid nödår. Men historien förtäljer att bönderna inte var intresserade av sådana nymodigheter, så boden lämnades stå oanvänd i många år.

Det räckte ända till 1810 innan malaxborna ändrade åsikt om spannmålsmagasinet. Då beslöt socknemännen vid sockenstämman den 21 oktober 1810 efter påtryckning från högre ort att inrätta ett sådant magasin och eftersom deras förfäder redan uppbyggt det så kunde det med små medel iståndsättas. Så från hösten 1814 togs magasinet i bruk, icke enbart som förvaringsbod för överskottsspannmål, utan även som låneinrättning.

Sockenmagasinet är alltså uppfört 1754. Nuvarande yttre form är från 1810, takfönstret med luckor har tillkommit 1948. Ytter- och Övermalax skifteslag ägde magasinet fram till 1990 då det donerades till Malax museiförening. Vid vägförbättringsarbeten på 1970-talet breddades vägen och den gamla stentrappan revs bort. Trappan var borta ända till år 2007 då musei­föreningen fick lov av Vägförvaltningen att återställa trappan. Lars-Erik Hallbäck har gjort trappräcket och det är exakt enligt tidigare modell.

Ursprungligen användes tre likadana lås för södra gavelns dörr. Tre personer med varsin nyckel skulle samtidigt vara närvarande då dörren öppnades.

Magasinet är i dag ett förvaringsutrymme för museiföremål. Magasinet är i gott skick efter den yttre renovering som Ytter- och Övermalax skifteslag lät utföra innan det donerades till Malax museiförening 1990. Tack vare ett bidrag från Museiverket fick Sockenmagasinet år 2016 en fasadförbättring när Karl Georg Revahl rödmyllade och Ove Lindberg gjorde en del träarbeten. Så nu är Malax äldsta byggnad i gott skick för många år framåt.

Museiföreningen har även låtit Stefan Blomqvist dendrokronologiskt datera sockenmagasinet och hans analys visade ett mycket samstämmigt resultat. Åtta av de elva stockarna har en sista årsring som kan dateras till sommaren 1751, medan de resterande tre har årsringar som kan avläsas till 1746, 1750 och 1750.

En rödbyggnad i tvåvåningar.

Sockenmagasinet är uppfört 1754. Nuvarande yttre form är från 1810, takfönstret med luckor har tillkommit 1948.

Mera bilder och text finns om sockenmagasinet på Malax museiförenings webplats.

Senast uppdaterad: 22.09.2023 12:58