Kuulutukset

08.12.2017 Förlängning av tomtreserveringstid/tonttivarausajan pidennys
05.12.2017 Överföring av arrenderätt för båthus/venevajapaikan vuokraoikeuden siirtäminen, Bockören
04.12.2017 Bildningsdirektörens beslut nr 42/2017 / Sivistysjohtajan päätös nro 42/2017
01.12.2017 Beviljande av hemkommunsstöd hösten 2017 / Syksyn 2017 kotikuntatuen myöntäminen
30.11.2017 Disponentens beslut nr 40-43 / Isännöitsijän päätökset nro 40-43
29.11.2017 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 30.11.2017
24.11.2017 Befattning som sysselsättningsledare samt vikarie för lokalvårdare / Viriketoiminnan ohjaajan toimi ja laitoshuoltajan sijaisuus
24.11.2017 Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för EPV Bioturve Våtmossen torvtäktområde / EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma
24.11.2017 Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för EPV Bioturve Oy Våtmossen torvtäktområde / EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma
21.11.2017 Delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaava
21.11.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 21.11.2017
16.11.2017 Beslut om undantagslov för ändring av användningsändamål från fritidshus till fast boende samt byggande av bastu / Poikkeamispäätökset loma-asunnon muuttamisesta pysyvään asumiseen ja saunan rakentamisesta
09.11.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 16.11.2017
08.11.2017 Tekniska direktörens beslut om upphandling av smartboardar / Teknisen johtajan päätös älytauluhankinnasta
02.11.2017 Ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen / Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, Kierto Vaasa Oy
31.10.2017 Disponentens beslutsförteckning oktober 2017/Isännöitsijän päätösluettelo lokakuu 2017
31.10.2017 Personalchefens beslutsförteckning, oktober 2017 / Henkilöstöpäällikön päätösluettelo, lokakuu 2017
30.10.2017 Befattning som lokalvårdare / Siivoojan toimi, Högstadiet i Petalax
27.10.2017 Sjukskötare i psykiatri / Psykiatrinen sairaanhoitaja
25.10.2017 Ansökan om bygglov för vindkraftverk / Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemus, Norra Pörtom Vindpark Ab
25.10.2017 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 25.10.2017
25.10.2017 Tekniska direktörens beslut om upphandling av fastighetstraktor / Teknisen johtajan päätös traktorin hankinnasta
23.10.2017 Beslut om undantagslov för styckning av fastighet / Poikkeamispäätös, kiinteistön lohkominen
20.10.2017 Direktören för Malax Vatten beslut / Maalahden Veden johtajan päätös
14.10.2017 Marktäktstillstånd / Maa-aineslupa
14.10.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 13.10.2017
13.10.2017 Byggande av en elkabel under havsområdet mellan Långskäret och Västersbådan samt tillstånd till förberedelser / Sähkökaapelin rakentaminen merialueen alitse Långskäretin ja Västersbådanin välille sekä valmistelulupa
04.10.2017 Delgeneralplan för vindkraft i Takanebacken / Takanebackenin tuulivoimaosayleiskaava
03.10.2017 Muddring och utfyllnad av vattenområde i Åminne och Bergö samt tillstånd till förberedande åtgärder / Vesialueen ruoppaus ja täyttö Åminnessa ja Bergössä sekä valmistelulupa
27.09.2017 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 28.9.2017
26.09.2017 Västkustens tillsynsnämnd, protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 13.9.2017
22.09.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 22.9.2017
22.09.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 22.9.2017
21.09.2017 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus, Malaxnejdens jaktvårdsförening & Petalax skytteförening
21.09.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 28.9.2017
18.09.2017 Revidering av delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaavan tarkistus
12.09.2017 Ändring av miljötillstånd / Ympäristöluvan muuttaminen
11.09.2017 Tekniska direktörens tjänsteinnehavarbeslut § 70-71/ Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset § 70-71
05.09.2017 Kallelse till vägstämma, Kumletvägens väglag / Kutsu tiekokoukseen, Kumletvägenin tiekunta
05.09.2017 Ersättning för mertidsarbete / Korvaus ylityöstä
31.08.2017 Tekniska direktörens beslut § 65-69/2017/ Teknisen johtajan päätökset § 65-§69/2017
31.08.2017 Ändring av detaljplan för Köpings I A / Köpings I A - asemakaavan muutos
31.08.2017 Finska skolnämndens protokoll / Maalahden kunnan suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 24.8.2017
29.08.2017 Byggande av elkabel under havsområdet mellan Långskäret och Västerbådan samt tillstånd till förberedelser / Sähkökaapelin rakentaminen merialueen alitse Långskäretin ja Västerbådanin välille sekä valmistelulupa
29.08.2017 Tekniska nämndens protokoll/ Teknisen lautakunnan pöytäkirja 23.8..2017
29.08.2017 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 23.8.2017
28.08.2017 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 21.8.2017
28.08.2017 Vikarierande socialarbetare, 70 % av heltid / Sosiaalityöntekijän sijaisuus, 70 % kokoaikaisesta
23.08.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 23.8.2017

Seuraa meitä facebookissa

Tule Maalahteen!

Maalahden kunnassa kohtaavat pohjoinen ja etelä, maa ja meri, vanha ja uusi! Maalahdessa maaseudun rauha, luonto, meri ja metsä ovat lähellä, samoin Vaasan kaupungin tarjoamat alueelliset palvelut.