Kungörelser

15.2.2017 Byggnadsnämndens protokoll / Rakennuslautakunnan pöytäkirja 8.2.2017 & tillstånd / luvat 15.2.2017
14.2.2017 Heltidsbefattning som huvudlöneräknare / Pääpalkanlaskijan kokoaikainen toimi
8.2.2017 Grodträsk-Kyroback skogsbilväg, protokoll fört vid årsmöte / Sammakkojärven-Kyrobackin metsätie, vuosikokouksen pöytäkirja 7.2.2017
8.2.2017 Inlämnande av kandidatlistor i kommunalvalet 2017 / Kuntavaalien 2017 ehdokaslistojen jättäminen
8.2.2017 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 2.2.2017
7.2.2017 Vasaregionens avfallsnämnds protokoll / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 31.1.2017
7.2.2017 Sommarjobb vid Malax kommun 2017 / Maalahden kunnan kesätyöt 2017
6.2.2017 Hemkommunsstöd / Kotikuntatuki
31.1.2017 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 25.1.2017
31.1.2017 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 23.1.2017
26.1.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 2.2.2017
18.1.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista ja ilmoituksista 18.1.2017
18.1.2017 Finska skolnämndens protokoll / Suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 11.1.2017
18.1.2017 Ansökan om ändring av tillstånd för täktverksamhet / Hakemus maa-ainesluvan muuttamisesta, Brännback Mikael
18.1.2017 Malax Vatten, byggande av tryckavloppsledning under Malax å samt tillstånd till förberedelser / Maalahden Vesi, paineviemärin rakentaminen Maalahdenjoen alitse ja valmistelulupa
16.1.2017 Ansökan om miljötillstånd för pälsdjursfarmning / Ympäristölupahakemus turkistarhaukseen, Westerholm Kjell
12.1.2017 Beslut enligt miljöskyddslagen, torvproduktion / Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, turvetuotanto, Kaakimonneva-Vaatimonneva, EPV Bioturve Oy
3.1.2017 Beslut enligt vattenlagen, muddring i Bredhällsfladan / Vesilain mukainen päätös, ruoppaus Bredhällsfladassa, Bergö skifteslag
22.12.2016 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista ja ilmoituksista 23.12.2016
22.12.2016 Västkustens tillsynsnämnds protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 14.12.2016

Följ oss på Facebook

Rölandet

Nytt bostadsområde