Kungörelser

27.8.2015 Byggnadsnämndens protokoll och tillstånd / Rakennuslautakunnan pöytäkirja ja luvat 18.8.2015
27.8.2015 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus: Fox-Mico Oy
27.8.2015 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus: Fox-Mico Oy
27.8.2015 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus: Oy Conasan Ab
25.8.2015 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 17.8.2015
12.8.2015 Flyttning av övergivet fordon / Hylätyn ajoneuvon siirtäminen
6.8.2015 Befattning som sjukskötare / Sairaanhoitajan toimi
6.8.2015 Befattning som närvårdare / Lähihoitajan toimi
29.7.2015 Revidering av detaljplan i kv 111 och 106 i Yttermalax, detaljplanutkast / Yttermalaxin korttelien 111 ja 106 asemakaavan tarkistaminen, asemakaavaluonnos
20.7.2015 Byggande av bro och brobankar, Uddasgrund sund/Sillan ja penkereiden rakentaminen Uddasgrundin salmeen
10.7.2015 Ändring av användningsändamål/Käyttötarkoituksen muutos
3.7.2015 Miljötillstånd / Ympäristöluvat: Oy Conasan Ab, J. Lövdahl Ab
2.7.2015 Ansökan om marktäktstillstånd för brytning av berg / Maa-aineslupahakemus kallion louhimiseksi: Oy Conasan Ab
29.6.2015 Delgeneralplaneutkast för Molpe-Petalax vindkraftspark / Moikipään-Petolahden tuulipuiston osayleiskaavaluonnos
26.6.2015 Miljönämndens protokoll / Ympäristölautakunnan pöytäkirja 24.6.2015
26.6.2015 Miljötillståndsansökan / ympäristölupahakemus: EPV Bioturve
25.6.2015 Undantagslov / Poikkeuslupa: Majors & Asplund
24.6.2015 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 23.6.2015
24.6.2015 Byggnadsnämndens protokoll och beviljade tillstånd / Rakennuslautakunnan pöytäkirja ja myönnetyt luvat 17.6.2015
22.6.2015 Protokoll / Pöytäkirja 15.6.2015

Följ oss på Facebook

Invånarinitiativ

Påverka ärenden i kommunen. Lägg fram ditt eget invånarinitiativ eller stöd initiativ som andra har lagt fram.