Kungörelser

11.2.2016 Petalax avloppsreningsverk, justering av tillståndsbestämmelser / Petolahden jätevedenpuhdistamo, ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
10.2.2016 Ansökan om reparations- och energiunderstöd / Korjaus- ja energia-avusten hakeminen
10.2.2016 Ansökan om hemkommunsstöd / Kotikuntatuen hakeminen
8.2.2016 Finska skolnämndens protokoll / Suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 1.2.2016
3.2.2016 Miljötillstånd / Ympäristölupa: Ab Foxmico Oy
3.2.2016 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 28.1.2016
2.2.2016 Godkända detaljplaner i Yttermalax - Rölandet och Skolområdet / Hyväksyttyjä asemakaavoja Yttermalaxissa - Rölandet ja koulualue
2.2.2016 Vasaregionens avfallsnämnd, protokoll / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 26.1.2016
28.1.2016 Byggnadsnämndens protokoll o tillstånd / Rakennuslautakunnan pöytäkirja ja luvat 20.1.2016
27.1.2016 Byggnadsinspektörens meddelande om godkända tillstånd / Rakennustarkastajan hyväksymät luvat 28.1.2016
25.1.2016 Miljönämndens protokoll / Ympäristölautakunnan pöytäkirja 20.1.2016
25.1.2016 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 18.1.2016
20.1.2016 Kommunfullmäktiges möte / Kunnanvaltuuston kokous 28.1.2016
18.1.2016 Malax Vatten, protokoll / Maalahden Veden pöytäkirja 13.1.2016
18.1.2016 Hörande angående uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden / Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista kuuleminen
5.1.2016 Västkustens tillsynsnämnds protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 16.12.2015
22.12.2015 Protokoll från Vasaregionens avfallsnämnd / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 15.12.2015
22.12.2015 Meddelande om förvaltningsdomstolens beslut, kommunalbesvär / Ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä, kunnallisvalitus, Bogren Christer
22.12.2015 Byggnadsinspektören / Rakennustarkastaja, meddelande / ilmoitus
18.12.2015 Personalkommissionens protokoll / Henkilöstötoimikunnan pöytäkirja 16.12.2015

Viktiga meddelanden

10.02.2016 Störningar i telefontrafiken

Kommunens och hälsovårdscentralens växelnummer fungerar men störningar kan förekomma.

Följ oss på Facebook

Invånarinitiativ

Påverka ärenden i kommunen. Lägg fram ditt eget invånarinitiativ eller stöd initiativ som andra har lagt fram.