Kungörelser

18.1.2017 Ansökan om ändring av tillstånd för täktverksamhet / Hakemus maa-ainesluvan muuttamisesta, Brännback Mikael
18.1.2017 Malax Vatten, byggande av tryckavloppsledning under Malax å samt tillstånd till förberedelser / Maalahden Vesi, paineviemärin rakentaminen Maalahdenjoen alitse ja valmistelulupa
18.1.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista ja ilmoituksista 18.1.2017
18.1.2017 Finska skolnämndens protokoll / Suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 11.1.2017
16.1.2017 Ansökan om miljötillstånd för pälsdjursfarmning / Ympäristölupahakemus turkistarhaukseen, Westerholm Kjell
12.1.2017 Beslut enligt miljöskyddslagen, torvproduktion / Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, turvetuotanto, Kaakimonneva-Vaatimonneva, EPV Bioturve Oy
3.1.2017 Beslut enligt vattenlagen, muddring i Bredhällsfladan / Vesilain mukainen päätös, ruoppaus Bredhällsfladassa, Bergö skifteslag
22.12.2016 Byggnadsinspektörens meddelande om beviljade tillstånd och anmälningar / Rakennustarkastajan ilmoitus myönnetyistä luvista ja ilmoituksista 23.12.2016
22.12.2016 Västkustens tillsynsnämnds protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 14.12.2016
21.12.2016 Uppsägning av anslutningsavtal för vatten / Vesiliittymäsopimuksen irtisanominen, Långback & Uppgård
21.12.2016 Miljötillstånd / Ympäristölupa, Westerholm Kjell
21.12.2016 Marktäktstillstånd / Maa-aineslupa, Nyqvist Mikael(Övermalax) & Nygrund Max (Petalax/Petolahti)
19.12.2016 Miljönämndens protokoll / Ympäristölautakunnan pöytäkirja 15.12.2016
14.12.2016 Miljötillstånd för torvproduktion på Kairainneva / Kairainnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, EPV Bioturve Oy
14.12.2016 Delgeneralplan för vindkraft i Takanebacken, planutkast och PDB / Takanebackenin tuulivoimayleiskaava, luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
14.12.2016 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 7.12.2016
8.12.2016 Beslut enligt miljöskyddslagen / Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Ab WestFarm Oy
8.12.2016 Lediganslagna befattningar, bildningsnämnden / Avoimia toimia ruotsinkielisessä sivistystoimessa
5.12.2016 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 28.11.2016
5.12.2016 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 30.11.2016

Följ oss på Facebook

Rölandet

Nytt bostadsområde