Kungörelser

10.01.2018 Tekniska direktörens beslut nr 2-2018/Teknisen johtajan päätös no 2-2018
10.01.2018 Bidrag för lindrande av fastighetsskattens effekter / Avustus kiinteistöveron vaikutusten lieventämiseksi 2017, II
08.01.2018 Bildningsdirektörens beslut 43/2017 Sivistysjohtajan päätös 43/2017
08.01.2018 Bildningsdirektörens beslut 44/2017 Sivistysjohtajan päätös 44/2017
08.01.2018 Samrådsdokument om havsförvaltningsplanen "Statusen i Finlands marina miljö 2018" / Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja "Suomen meriympäristön tila 2018*"
08.01.2018 Påverka vatten - väsentliga frågor, arbetsprogram och tidtabell för vattenvården samt miljörapport / Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi
08.01.2018 Direktören för Malax Vatten beslut - Maahlahden Veden johtajan päätös
08.01.2018 Tekniska direktörens beslut nr 1-2018 - Teknisen johtajan päätös no 1-2018
05.01.2018 Presidentvalet / Presidentinvaali 2018
04.01.2018 Delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaava
04.01.2018 Disponentens beslutförteckning december/Isännöitsijän päätösluettelo joulukuu
02.01.2018 Miljötillstånd för utbyggnad av svinhus / Ympäristölupa sikalan laajentamiseksi
02.01.2018 Miljötillstånd för skytteverksamhet / Ympäristölupa ampumaradalle
27.12.2017 Uppsägning av anslutningsavtal för vatten / Vesiliittymäsopimuksen irtisanominen
21.12.2017 Befattning som ansvarig kurator
21.12.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 21.12.2017
20.12.2017 Avfallstransportsystem på Vasaregionens avfallsnämnds verksamhetsområde / Vaasan seudun jätelautakunnan toiminta-alueen jätteenkuljetusjärjestelmä
20.12.2017 Beslut om undantagslov för byggande av egnahemshus och garage / Poikkeamislupa omakotitalon ja autotallin rakentamiseksi
20.12.2017 Tekniska direktörens beslut nr 83/2017 / Teknisen johtajan päätös no 83/2017
20.12.2017 Tekniska direktörens beslut nr 84/2017 / teknisen johtajan päätös no 84/2017
18.12.2017 Bidrag för lindrande av fastighetsskattens effekter / Avustus kiinteistöveron vaikutusten lieventämiseksi 2017
18.12.2017 Förlängning av tomtreserveringstid/tonttivarausajan pidennys
08.12.2017 Förlängning av tomtreserveringstid/tonttivarausajan pidennys
05.12.2017 Överföring av arrenderätt för båthus/venevajapaikan vuokraoikeuden siirtäminen, Bockören
04.12.2017 Bildningsdirektörens beslut nr 42/2017 / Sivistysjohtajan päätös nro 42/2017
01.12.2017 Beviljande av hemkommunsstöd hösten 2017 / Syksyn 2017 kotikuntatuen myöntäminen
30.11.2017 Disponentens beslut nr 40-43 / Isännöitsijän päätökset nro 40-43
29.11.2017 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 30.11.2017
24.11.2017 Befattning som sysselsättningsledare samt vikarie för lokalvårdare / Viriketoiminnan ohjaajan toimi ja laitoshuoltajan sijaisuus
24.11.2017 Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för EPV Bioturve Våtmossen torvtäktområde / EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma
24.11.2017 Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för EPV Bioturve Oy Våtmossen torvtäktområde / EPV Bioturve Oy Märkänevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelma
21.11.2017 Delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaava
21.11.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 21.11.2017
16.11.2017 Beslut om undantagslov för ändring av användningsändamål från fritidshus till fast boende samt byggande av bastu / Poikkeamispäätökset loma-asunnon muuttamisesta pysyvään asumiseen ja saunan rakentamisesta
09.11.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 16.11.2017
08.11.2017 Tekniska direktörens beslut om upphandling av smartboardar / Teknisen johtajan päätös älytauluhankinnasta
02.11.2017 Ansökan om tillstånd enligt miljöskyddslagen / Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, Kierto Vaasa Oy
31.10.2017 Disponentens beslutsförteckning oktober 2017/Isännöitsijän päätösluettelo lokakuu 2017
31.10.2017 Personalchefens beslutsförteckning, oktober 2017 / Henkilöstöpäällikön päätösluettelo, lokakuu 2017
30.10.2017 Befattning som lokalvårdare / Siivoojan toimi, Högstadiet i Petalax
27.10.2017 Sjukskötare i psykiatri / Psykiatrinen sairaanhoitaja
25.10.2017 Ansökan om bygglov för vindkraftverk / Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemus, Norra Pörtom Vindpark Ab
25.10.2017 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 25.10.2017
25.10.2017 Tekniska direktörens beslut om upphandling av fastighetstraktor / Teknisen johtajan päätös traktorin hankinnasta
23.10.2017 Beslut om undantagslov för styckning av fastighet / Poikkeamispäätös, kiinteistön lohkominen
20.10.2017 Direktören för Malax Vatten beslut / Maalahden Veden johtajan päätös
14.10.2017 Marktäktstillstånd / Maa-aineslupa
14.10.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 13.10.2017
13.10.2017 Byggande av en elkabel under havsområdet mellan Långskäret och Västersbådan samt tillstånd till förberedelser / Sähkökaapelin rakentaminen merialueen alitse Långskäretin ja Västersbådanin välille sekä valmistelulupa
04.10.2017 Delgeneralplan för vindkraft i Takanebacken / Takanebackenin tuulivoimaosayleiskaava
03.10.2017 Muddring och utfyllnad av vattenområde i Åminne och Bergö samt tillstånd till förberedande åtgärder / Vesialueen ruoppaus ja täyttö Åminnessa ja Bergössä sekä valmistelulupa
27.09.2017 Byggnadsnämndens tillstånd / Rakennuslautakunnan luvat 28.9.2017
26.09.2017 Västkustens tillsynsnämnd, protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 13.9.2017
22.09.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 22.9.2017
22.09.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 22.9.2017
21.09.2017 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus, Malaxnejdens jaktvårdsförening & Petalax skytteförening
21.09.2017 Kommunfullmäktiges sammanträde / Kunnanvaltuuston kokous 28.9.2017
18.09.2017 Revidering av delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark / Långmossan tuulipuiston osayleiskaavan tarkistus
12.09.2017 Ändring av miljötillstånd / Ympäristöluvan muuttaminen
11.09.2017 Tekniska direktörens tjänsteinnehavarbeslut § 70-71/ Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset § 70-71
05.09.2017 Kallelse till vägstämma, Kumletvägens väglag / Kutsu tiekokoukseen, Kumletvägenin tiekunta
05.09.2017 Ersättning för mertidsarbete / Korvaus ylityöstä
31.08.2017 Tekniska direktörens beslut § 65-69/2017/ Teknisen johtajan päätökset § 65-§69/2017
31.08.2017 Ändring av detaljplan för Köpings I A / Köpings I A - asemakaavan muutos
31.08.2017 Finska skolnämndens protokoll / Maalahden kunnan suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 24.8.2017
29.08.2017 Byggande av elkabel under havsområdet mellan Långskäret och Västerbådan samt tillstånd till förberedelser / Sähkökaapelin rakentaminen merialueen alitse Långskäretin ja Västerbådanin välille sekä valmistelulupa
29.08.2017 Tekniska nämndens protokoll/ Teknisen lautakunnan pöytäkirja 23.8..2017
29.08.2017 Bildningsnämndens protokoll / Sivistyslautakunnan pöytäkirja 23.8.2017
28.08.2017 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 21.8.2017
28.08.2017 Vikarierande socialarbetare, 70 % av heltid / Sosiaalityöntekijän sijaisuus, 70 % kokoaikaisesta
23.08.2017 Byggnadsinspektörens meddelande om tillstånd / Rakennustarkastajan ilmoitus luvista 23.8.2017

Följ oss på Facebook

Besök Malax!

Malax kommun är mötesplatsen mellan norr och söder, land och hav, gammalt och nytt! I Malax är det nära till landsbygdsro, till naturen, havet och skogen samt den regionala service som staden Vasa erbjuder.