Kungörelser

27.11.2015 Befattningen som verkskötare / Laitoshoitajan toimi
25.11.2015 Överlåtande av fritidsbostad till räddningsverket som övningsobjekt / Vapaa-ajan asunnon luovuttaminen pelastuslaitokselle harjoituskohteeksi, Olsö 3:161, Övermalax
25.11.2015 Byggnadsnämndens protokoll och beviljade tillstånd / Rakennuslautakunnan pöytäkirja ja myönnetyt luvat 18.11.2015
24.11.2015 Finska skolnämnden, protokoll / Suomenkielisen koululautakunnan pöytäkirja 11.11.2015
23.11.2015 Direktionen för Malax vatten, protokoll / Maalahden Veden johtokunnan pöytäkirja 18.11.2015
19.11.2015 Protokoll från Vasaregionens avfallsnämnd / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 25.8.2015 § 23
19.11.2015 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 12.11.2015
17.11.2015 Revidering samt utvidgning av detaljplan för Brinkens industriområde i Yttermalax / Brinkenin teollisuusalueen asemakaavan tarkistus ja laajennus, Yttermalax
17.11.2015 Ansökan om miljötillstånd / Ympäristölupahakemus: Kierto Vaasa Oy
12.11.2015 Nämnden för musikinstitutet Legato, protokoll / Musiikkiopisto Legaton lautakunnan pöytäkirja 10.11.2015
10.11.2015 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 2.11.2015
10.11.2015 Västkustens tillsynsnämnds protokoll / Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirja 28.10.2015
9.11.2015 Revidering av delgeneralplan för Ytter- och Övermalax, planutkast / Yttermalaxin ja Övermalaxin osayleiskaavan tarkistaminen, kaavaluonnos
6.11.2015 Bergö avloppsreningsverk, förlängning av tidsfristen för justering av tillståndsbestämmelserna / Bergön jätevedenpuhdistamo, lupamääräysten tarkistamismääräajan pidentäminen
6.11.2015 Kommunfullmäktiges möte / Kunnanvaltuuston kokous 12.11.2015
3.11.2015 Tekniska nämndens protokoll / Teknisen lautakunnan pöytäkirja 28.10.2015
2.11.2015 Tandläkare till Korsnäs hälsogård / Hammaslääkäri Korsnäsin terveystaloon
30.10.2015 Lediga befattningar inom socialväsendet / Avoimia työpaikkoja sosiaalitoimessa
28.10.2015 Vasaregionens avfallsnämnds protokoll / Vaasan seudun jätelautakunnan pöytäkirja 20.10.2015
28.10.2015 Marktäktstillstånd / Maa-aineslupa: Oy Conasan Ab

Följ oss på Facebook

Invånarinitiativ

Påverka ärenden i kommunen. Lägg fram ditt eget invånarinitiativ eller stöd initiativ som andra har lagt fram.