Kungörelser

29.7.2015 Revidering av detaljplan i kv 111 och 106 i Yttermalax, detaljplanutkast / Yttermalaxin korttelien 111 ja 106 asemakaavan tarkistaminen, asemakaavaluonnos
20.7.2015 Byggande av bro och brobankar, Uddasgrund sund/Sillan ja penkereiden rakentaminen Uddasgrundin salmeen
10.7.2015 Ändring av användningsändamål/Käyttötarkoituksen muuttos
3.7.2015 Miljötillstånd / Ympäristöluvat: Oy Conasan Ab, J. Lövdahl Ab
2.7.2015 Ansökan om marktäktstillstånd för brytning av berg / Maa-aineslupahakemus kallion louhimiseksi: Oy Conasan Ab
29.6.2015 Delgeneralplaneutkast för Molpe-Petalax vindkraftspark / Moikipään-Petolahden tuulipuiston osayleiskaavaluonnos
26.6.2015 Miljönämndens protokoll / Ympäristölautakunnan pöytäkirja 24.6.2015
26.6.2015 Miljötillståndsansökan / ympäristölupahakemus: EPV Bioturve
25.6.2015 Undantagslov / Poikkeuslupa: Majors & Asplund
24.6.2015 Kommunstyrelsens protokoll / Kunnanhallituksen pöytäkirja 23.6.2015
24.6.2015 Byggnadsnämndens protokoll och beviljade tillstånd / Rakennuslautakunnan pöytäkirja ja myönnetyt luvat 17.6.2015
22.6.2015 Protokoll / Pöytäkirja 15.6.2015
22.6.2015 Protokoll / Pöytäkirja 17.6.2015
22.6.2015 Kommunfullmäktiges protokoll / Kunnanvaltuuston pöytäkirja 15.6.2015
17.6.2015 Undantagslov / Poikkeuslupa: Hemming & Råholm
15.6.2015 Befattning som städare till Solhagens daghem / Solhagenin päiväkodin siivoojan toimi haettavana
12.6.2015 Tandläkare / Hammaslääkäri
8.6.2015 Kommunfullmäktiges möte / Kunnanvaltuuston kokous 15.6.2015
8.6.2015 Protokoll / Pöytäkirja 27.5.2015
8.6.2015 Protokoll / Pöytäkirja 4.6.2015

Följ oss på Facebook

Invånarinitiativ

Påverka ärenden i kommunen. Lägg fram ditt eget invånarinitiativ eller stöd initiativ som andra har lagt fram.