Jump to content Jump to search
Vammaispalvelut

Vammaispalvelut

Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa maalahtelaisten sosiaali-ja terveydenhuollon palveluista 1.1.2022 alkaen.
1.1.2022 lähtien Maalahden kunnan sivulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluiden tietoja ei enää päivitetä, mutta ne pidetään vielä näkyvissä asukkaille alkuvuoden ajan. Ajankohtaisin ja päivitetty tieto löytyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän sivuilta osoitteesta pohjanmaanhyvinvointi.fi.

Uusia vastuuhenkilöitä ja yhteystietoja
Aiempiin kuntien ja kuntayhtymien yhteystietoihin sekä henkilöiden vastuualueisiin tulee muutoksia 1.1.2022 alkaen.


Kunnan vammaispalvelujen tavoitteena on ”edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista” (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 1.–2. §).

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (usein lyhennettynä ”vammaispalvelulain”) mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää vammaisille henkilöille palveluita ja tukea henkilöille, joilla on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista. Vammaispalveluja järjestettäessä on otettava huomioon henkilön yksilöllinen avun tarve. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen järjestämisen edellytyksenä on, että henkilö ei saa riittäviä tai hänelle sopivia palveluja tai etuja muun lain nojalla.

Vammaispalvelulain nojalla kunta voi järjestää seuraavia palveluja:

- Kuljetuspalvelu

- Taloudellinen tuki asunnon muutostöihin tai välineiden tai laitteiden hankintaan. Kunta voi tarpeen mukaan korvata asunnon muutostöiden kustannukset sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, apuvälineiden, koneiden ja laitteiden kustannuksia. Esimerkiksi: rampin rakentaminen, wc:n muutostyöt tai nostolaitteet.

- Henkilökohtainen apu. Henkilökohtaista apua voidaan järjestää vaikeavammaiselle henkilölle, joka välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Kunnalla ei ole kuitenkaan erityistä velvollisuutta henkilökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.

- Palveluasuminen. Maalahden kunta ostaa palveluasumispaikkoja muilta tuottajilta vammaisten henkilöiden tarpeiden mukaisesti. Kunnalla ei ole kuitenkaan erityistä velvollisuutta palveluasumisen järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.

- Kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus. Vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen voidaan myöntää sopeutumisvalmennusta. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus, jotka edistävät sosiaalista toimintakykyä. Esimerkiksi: terapiat, tukiviittomat tai muu sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseen tarvittava valmennus.

- Päivätoiminta. Päivätoimintaa voidaan myöntää työkyvyttömälle henkilölle, joka ei voi osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan. Päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettävää itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Kunta järjestää vammaisille henkilöille myös seuraavia palveluja:

- Alle 65-vuotiaan henkilön omaishoito. Jos omainen hoitaa alle 65-vuotiasta hoidon tarpeessa olevaa henkilöä kotona, hän voi hakea omaishoitajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kunta voi maksaa omaishoitajalle hoitopalkkion sen perusteella, että tämä hoitaa omaistaan kotona. Omaishoitajalla on oikeus myös vähintään kahden vuorokauden vapaaseen kalenterikuukautta kohti, riippuen hoidon vaativuudesta. Jos haluat hakea yli 65-vuotiaan henkilön omaishoitajaksi, ota yhteyttä kunnan vanhustenhuoltoon (kotipalveluun).

- Sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:n mukainen työtoiminta. Työtoiminnan myöntämisen edellytyksenä on, että henkilön pääasiallinen toimeentulo perustuu johonkin eläkkeeseen. Työtoiminnan tarkoituksena on säilyttää ja edistää henkilön toimintakykyä sekä antaa hänelle mahdollisuus ylläpitää sosiaalista kontaktia työelämään. Työtoimintaan osallistuva ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan, vaan sopimus tehdään kunnan kanssa, joka maksaa työntekijälle työpanoksesta verottoman päiväkorvauksen, työosuusrahan.

- Tukihenkilötoiminta. Kunta voi myöntää vammaiselle henkilölle tukihenkilön. Tukihenkilö esittää toiminnastaan säännöllisesti selvityksen, jonka perusteella kunta maksaa tukihenkilölle palkkion.

Kunnan sosiaalityöntekijä opastaa sekä antaa lisätietoja ja neuvontaa vammaisen henkilön palveluista. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä tulee kotikäynnille kartoittamaan henkilön tilannetta. Päätös palveluista tehdään yksilöllisesti lainsäädännön mukaisesti. Vammaispalveluja koskevat päätökset on lainsäädännön mukaan tehtävä kolmen kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Hyödyllisiä linkkejä:

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.

SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf) on suomenruotsalaisten vammaisjärjestöjen etujärjestö. Sivustolla on paljon linkkejä myös suomenkielisille sivustoille.

 

Päivitetty 04.01.2022 15:39