Jump to content Jump to search
Skilsmässa och separation

Skilsmässa och separation

I samband med att föräldrar separerar (gift/sambo) bör de avtala om vårdnad, boende och underhållsbidrag för sina minderåriga barn. Vård- och omsorgsnämnden fastställer avtalet eller så kan parterna föra ärendet till förvaltningsdomstolen för avgörande. På samma gång bör umgängesrätten mellan barn och den förälder barnet inte bor hos fastställas.

Skilsmässa söks hos tingsrätten, detta kan man göra tillsammans eller separat.

Skilsmässoansökan:
Österbottens tingsrätt
Korsholmsesplanaden 43,
65100 VASA
tfn 06 328 2222

Föräldrarna kan också söka medling på basen av Lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt via domstol. Tingsrätten utser då en medlare som kan hjälpa föräldrarna att reda ut sin relation och ärenden som berör barnen.

Vårdnad om barn och umgängesrätt
Beslut angående barnets vårdnad och umgängesrätt skall enligt lag alltid fattas till barnets fördel. Ett barn har alltid umgängesrätt med den förälder som det inte bor hos.

Avtal om vårdnad, boende och umgängesrätt fastställs av vård- och omsorgsnämnden eller av förvaltningsdomstolen, ifall föräldrarna inte kommer överens.

Avgiftsfri rättegång söks hos:
Justitiehuset, Korsholmsesplanaden 43, 3 vån.
65100 Vasa
Tfn 029 566 1240 (tidsbeställning), 050 439 1207
Fax 029 566 1241
pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi.

Avtal fastställda av vård- och omsorgsänden och domstolsbeslut kan ändras genom ett nytt gemensamt avtal, ifall parterna är överens.

Underhållsbidrag
Barnet har rätt till tillräckligt underhåll då föräldrarna separerar. Underhållet skall tillfredsställa barnets materiella och mentala behov. Barnets utgifter och kostnader ska täckas av underhållet. En förälder är skyldig att betala underhåll för sitt barn enligt förmåga tills barnet är myndigt.

Underhållsbeloppet för den förälder som inte bor tillsammans med barnet fastställs av vård- och omsorgsnämnden i den kommun där barnet bor. För att kunna fastställa underhållet behöver barnatillsyningsmannen uppgifter om parterna inkomster och utgifter.

För att avtalet skall kunna fastställas skall föräldrarna gemensamt komma överens om summan för underhållet. Ifall ett avtal inte kan fås till stånd eller om vård- och omsorgsnämnden anser det oskäligt, hänvisas föräldrarna vidare till förvaltningsdomstolen.

Barnatillsyningsman Susanne Lindh, mån, ons, tors, tfn 06 347 7312, telefontid vardagar, kl 8.30–9.30.

Underhållsstöd
Ifall den underhållsskyldige har svag ekonomi eller inte sköter sitt betalningsansvar och inte kan betala ett tillräckligt underhållsbidrag kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd av FPA.

Underhållsstödet sköts av FPA. Mer information fås från FPA:s servicenummer för barnfamiljer 020 692 206 (finska) och 020 692 226 (svenska) samt från www.fpa.fi.

Senast uppdaterad 13.01.2021 09:18