Jump to content Jump to search
Boendeservice

Boendeservice

När vård- och omsorgsinsatser som anhöriga, hemservice och hemsjukvård inom öppna vården erbjuder inte längre räcker till, kan en plats på ett boende komma ifråga. Hemservicen är utbyggd så att behovet av plats brukar bli aktuellt först när det dagliga hjälpbehovet är omfattande och behov av insatser nattetid föreligger.

Behovet av plats på boende och kartläggning av klientens situation görs av hemserviceledare och chefen för äldreomsorgen. Ansökan ska göras skriftligt. Chefen för äldreomsorgen fattar beslut om plats på boende. När en bedömning och kartläggning av klientens situation görs, används olika mätare, tex MMSE (minnesfunktion) och RAI (fysisk och psykisk funktionsförmåga).

Gemensamt för serviceboende och effektiverat serviceboende är att klienten alltid har ett hyresavtal enligt hyreslagen. Klienten betalar hyra för det egna rummet och för de allmänna utrymmena. Det egna rummet utgör klientens hem och möjliggör att integritet, självbestämmande och levnadsvanor kan tas i beaktande. Utrymmena varierar i storlek på olika enheter och klienten kan själva möblera sitt rum. Den gemensamma målsättningen för alla enheter är att erbjuda trygga och trivsamma boendemiljöer samt att stöda de äldres egna resurser så långt som möjligt.

Dementa äldres behov tas särskilt i beaktande på en demensenhet. För att beviljas plats på demensenhet bör minnessjukdomen vara utredd och diagnostiserad. I Malax fungerar Malmgården avd B som demensenhet.

Fyrgården (Bergö) och Emiliacentret (Petalax) och erbjuder serviceboende för äldre med i första hand fysiska funktionsnedsättningar.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har reviderats och ändringarna träder i kraft 1.7.2021.
Läs mera här om avgifterna inom serviceboende med heldygnsomsorg.

Kontaktperson för enheterna är vik. chef för äldreomsorgen Ros-Marie Ljungkvist tfn 050 381 2242.

Kontakt till verksamhetsställen:

Malmgården avd A effektiverat serviceboende,
Malmbrinken 4, 66100 Malax, tfn 050 433 7960

Malmgården avd B, demensboende,                                                              
Malmbrinken 4, 66100 Malax, tfn 046 923 3388  

Westerhemmets serviceboende (modul B), 
Stampvägen 2 C, 66100 Malax, tfn 040 650 7965 

Emiliacentret, serviceboende,
Thorshagavägen 2a, 66240 Petalax, tfn 040 650 8025

Fyrgården,
Bredhällsvägen 61, 66220 Bergö, tfn 040 656 9196, 040 651 7131

Senast uppdaterad 02.09.2021 10:55