Osallistu ja vaikuta

Osallistu ja vaikuta

Invånarinitiativ

Kommuninvånare och övriga medlemmar har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativet gäller vanligtvis utvecklingen av en tjänst eller ett ärende på allmän nivå. Kommunen ska alltid ge ett svar till den som kommit med initiativet och meddela vilka åtgärder man vidtagit till följd av initiativet. Om initiativet undertecknas av minst två procent av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väcktes.

Kommunstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad för fullmäktige lägga fram en förteckning över de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighet och över de åtgärder som har vidtagits på grund av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade. När det gäller initiativ som hör till något annat organs behörighet än fullmäktiges ska organet i fråga underrättas om initiativen på det sätt som organet bestämt. Organet kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade.

Initiativtagaren ska inom en månad från det att initiativet anlände underrättas om hos vilken myndighet initiativet behandlas, den beräknade behandlingstiden och vem som ger närmare upplysningar om behandlingen.
När initiativet är slutbehandlat, ska initiativtagaren underrättas om huruvida initiativet har lett till åtgärder.

Ett initiativ ska väckas skriftligt eller med ett elektroniskt dokument. Av initiativet ska framgå vad saken gäller och initiativtagarens namn, hemkommun och kontaktinformation.

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Webbtjänst: Kuntalaisaloite.fi

Följande initiativ är under beredning eller slutbehandlade

Inkomna 2019

19.6.2019 Initiativ om planering av lättrafikled Åminne-Köpings, Svenska Kvinnoförbundet i Malax och Åminne-Tuv Allaktivitetsförening
Tekniska nämnden

Inkomna 2018

6.11.2018 Aloite resursseista eläkeläisten IT-taitojen kehittämistä varten, Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten - Slutbehandlat
Vanhusneuvosto 7.2.2019
Maalahden-Korsnäsin kansalaisopiston johtokunta 14.2.2019
Kunnanhallitus 6.5.2019
Kunnanvaltuusto 16.5.2019

17.8.2017 Initiativ om placering av det nya perhepäivähoitokeskus, Turtonen ym.
Sivistyslautakunta 26.9.2017
Tekninen johtokunta 7.2.2018
Kunnanhallitus 12.2.2018
Sivistyslautakunta 13.2.2018
Sivistyslautakunta 13.2.2018
Kunnanvaltuusto 22.3.2018
Kunnanhallitus 26.3.2018


Inkomna 2017 eller tidigare

20.7.2012 Initiativ om förlängning av cykelväg från Brännan till Somppisvägen, Vestergård m.fl.
Tekninen johtokunta 15.12.2011 ja 31.10.2012
Tekninen johtokunta 25.4.2012 ja kunnanhallitus 29.5.2012
Tekninen johtokunta 28.5.2019
Kunnanhallitus
____________

 

Andra påverkningsmöjligheter

Nuortenideat.fi
Nuortenideat.fi on kanava, jossa voit saada äänesi kuuluville, antaa ideoita ja vaikuttaa siihen, miten asioita hoidetaan Maalahdessa. Kirjoita ideasi palveluun tai kannata ja kommentoi muiden ehdotuksia.

Webbtjänst: Nuortenideat.fi

Otakantaa.fi
Voit vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo niitä valmisteltaessa. Voit osallistua jo tarjolla oleviin keskusteluihin ja valmisteluihin tai käynnistää oman aiheesi. Otakantaa.fi on kaikille avoin, moniääninen kansalaisten, hallinnon ja päätöksentekijöiden kohtauspaikka.

Webbtjänst: Otakantaa.fi


Medborgarrådgivning
Medborgarrådgivningen leder dig till rätt offentlig tjänst och ger råd om hur tjänsterna används.

 

 

Yhdenvertaisuus Maalahden kunnassa
Asukaskyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että useimmat asiat toimivat kunnassa varsin hyvin, lue lisää.

Yhteenveto asukaskyselystä 

Päivitetty 26.06.2019 15:40