Jump to content Jump to search
Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällinen kunta

logo fi kandidat

Työskentelemme lapsiystävällisemmän Maalahden puolesta!
Maalahden kunta on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa vuodesta 2020 alkaen. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen lapsiystävälliset kaupungit -malliin (Child Friendly Cities). Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Mallin mukaan työskentelevät kunnat voivat saada Unicefilta Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Maalahden tavoitteena on saada tunnustus vuonna 2024.

Mikä on lapsiystävällinen kunta?
Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvointia ja lasten oikeuksien toteutumista kunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

 • lapsia kohdellaan tasavertaisina kunnan asukkaina
 • lapset otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
 • jokaiselle lapselle annetaan samanlaiset mahdollisuudet osallistumiseen
 • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan
 • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan resursseista näkyy kunnan talousarviossa.

Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta -toimintamallista on Unicefin verkkosivustolla.

Katso video: Lapsiystävällinen kunta -malli kahdessa minuutissa

Lapsen oikeuksien sopimuksella on neljä tärkeää yleisperiaatetta:

 1. Lasta ei saa syrjiä, kaikilla lapsilla on samat oikeudet (2. artikla).
 2. Lasta koskevissa päätöksissä on aina harkittava lapsen etu (3. artiklan 1. kohta).
 3. Jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (6. artikla).
 4. Lapsella on oikeus ilmaista omat näkemyksensä ja saada ne huomioon otetuiksi (12. artikla).

Tästä voit lukea lapsen oikeuksien sopimuksen lyhennettynä.

Koordinaatioryhmä
Kunnanhallitus on nimennyt koordinaatioryhmän Lapsiystävällinen kunta -mallin parissa tehtävää työtä varten. Ryhmään kuuluu edustajia kaikilta kunnan toimialoilta, hallinnosta, nuorisovaltuustosta, luottamushenkilöistä sekä yhdistyksistä ja organisaatioista.

Koordinaatioryhmään kuuluvat

 • sivistysjohtaja Agneta Martin, ryhmän puheenjohtaja
 • varhaiskasvatuspäällikkö Stina-Britt Gullqvist
 • Gymnasiet i Petalaxin rehtori Margareta Bast-Gullberg
 • vapaa-aikasihteeri Anders Hendricksson
 • nuoriso-ohjaaja Kristoffer Nykopp
 • terveydenhoitaja Venla Appel
 • sosiaalityöntekijä Susanne Lindh
 • kaavoitusinsinööri Jonas Aspholm, virkavapaalla, sijaisena tekninen johtaja John Södergran
 • kunnanjohtaja Jenny Malmsten
 • hallintosihteeri-tietosuojavastaava Magdalena Berg
 • kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsen Carola Bengs-Lattunen
 • vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsen Jonas Rönnqvist
 • nuorisovaltuuston puheenjohtaja Fanny Sebbas
 • Maalahden Punaisen Ristin puheenjohtaja Tina Holms
 • yhdistysten edustaja, Petalax Uf, Ester Bjurs
 • yhdistysten edustaja, Övermalax Uf, Isabel Flemming
 • yhdistysten edustaja, Malax IF, Tove Donner

Kansalaisyhteiskunnan edustus voi vaihdella ajan mittaan eri toimijoiden välillä (Folkhälsan, 4H ym.).

Koordinaatioryhmän yhteyshenkilö ja puheenjohtaja on sivistysjohtaja Agneta Martin: agneta.martin@malax.fi, puh. 050 462 6099.

Tästä voit lukea koordinaatioryhmän muistiot (ruotsiksi).


Miten työskentelemme mallin toteuttamiseksi?
Koordinaatioryhmä työskentelee tällä hetkellä tavoitteenaan, että Lapsiystävällinen kunta -malli otetaan käyttöön kaikissa kunnan toiminnoissa. Lapsiystävällinen kunta-mallin koordinaatioryhmä on yhteistyössä laatinut vuosiksi 2022–2023 toimintasuunnitelman, jonka kunnanhallitus hyväksyi 6.6.2022.

Tavoite 1: Kuntastrategia sisältää tavoitteen lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden toteutumisesta.

Tavoite 2: Kunnan viranhaltijat, työntekijät, luottamushenkilöt ja keskeiset sidosryhmät on perehdytetty lapsen oikeuksiin. Lapsen oikeudet ovat osana kunnan perehdytysohjelmia.

Tavoite 3: Lapsia koskevaa tutkimus-, kokemus- ja viranomaistietoa eritellään kunnassa niin, että keskiarvon sijaan pystytään analysoimaan eri lapsiryhmien tilanne.

Tavoite 4: Kunta varmistaa, että jokaisella lapsella, (myös esim. vähävaraisen perheen lapsella sekä lapsella, jolla on vamma) on mahdollisuus harrastuksiin ja mielekkääseen vapaa-aikaan.

Tavoite 5: Kunnassa on edustuksellisten osallisuusrakenteiden lisäksi muita osallisuutta edistäviä rakenteita, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten näkemysten esiintuomisen eri ikäkausina. Näkemykset otetaan huomioon palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Toimintasuunnitelma (ruotsiksi): PDF

Päivitetty 25.04.2023 15:16