Jump to content Jump to search
Kuulutukset, esityslistat, pöytäkirjat ja sidonnaisuudet

Kuulutukset, esityslistat, pöytäkirjat ja sidonnaisuudet

Esityslistat

Pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Kuulutukset

Sidonnaisuudet

Länsirannikon valvontalautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä Mustasaaren kunnan verkkosivustolla.

Vaasan seudun jätelautakunnnan pöytäkirjat ovat nähtävillä Vaasan kaupungin verkkosivustolla.


Sidonnaisuudet

Toimielinten, luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden haku

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Sidonnaisuusrekisterin avulla voidaan ennakolta estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voi vaarantua.

Sidonnaisuusilmoitus ei kuitenkaan vaikuta henkilön velvollisuuteen ilmoittaa esteellisyydestään kunnan päätöksenteossa. Kuntalain mukaan esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.
Sidonnaisuus ei välttämättä estä osallistumasta päätöksentekoon. Esteellisyysarviointi tehdään tapaus- ja asiakohtaisesti.

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat tekevät sidonnaisuusilmoitukset johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Ilmoitukset tehdään myös merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kuka ilmoittaa sidonnaisuuksista?

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja jaoston esittelijää. Kunnanhallituksen, lautakuntien, valiokuntien ja johtokuntien jaostoihin sovelletaan toimielintä koskevia määräyksiä.

Kuntaliiton suositus: Ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä

Rekisteriseloste

Päivitetty 03.03.2021 15:24