Jump to content Jump to search
Kultur

Kultur

Välkommen på informationstillfälle med Svenska kulturfondens ombudsman Martin Enroth onsdagen den 25 augusti klockan 18.00 på Zoom!

Under detta tillfälle informerar vi om aktuella bidragsformer i september, det vill säga specialfonderna inom SÖK – Svenska Österbottens Kulturfond och Frans Henriksons testamentsfond samt Kristinestads kulturfond. Vi diskuterar även den ordinarie novemberomgången och går in på kriterierna för de olika bidragsformerna.

Vi håller diskussionerna fria och du som deltagare får gärna presentera projektidéer eller andra hälsningar du vill framföra.

Emma Wester från Malax kommun deltar och informerar om aktuella ärenden från kommunens sida.

Varmt välkomna!

Länk:  klicka här

Lösenord: 244536

 

Martin Enroth
Ombudsman
Svenska kulturfonden
Rådhusgatan 23
65100 Vasa
tfn: +358 40 7154697
martin.enroth@kulturfonden.fi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS!

Ni är väl medvetna om att det finns möjlighet att begära hjälp med olika ansökningar av Emma Wester som för tillfället jobbar som kulturarbetare på fritidskansliet i Malax.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ge respons på Malax kulturprogram

Kulturarbetare Emma Wester håller som bäst på att färdigställa sju olika kulturplaner för Malax kommuns del och en plan som rör både Malax och Korsnäs kommuner är redan klar. Malax kommuns kulturprogram 2021-2030 blir det övergripande strategiska verktyget för kulturutveckling i Malax kommun. Malax och Korsnäs kulturläroplan 2021-2022 blir verktyget kring kulturinslag i årskurs 1-9. Utöver dessa görs interna kulturplaner också upp för fritidskansliet, Malax kommunbibliotek, Malax-Korsnäs MI, gymnasiet, äldreomsorgen och småbarnspedagogiken.

De interna kulturplanerna för olika typer av kommunal verksamhet blir inte offentliga dokument, utan snarare interna uppföljningsverktyg för att säkerställa att utvecklingsåtgärderna för att nå visionen för kultur 2030 förverkligas. Utvecklingsåtgärderna fastställs i kulturprogrammet och där fastlås också vilken kommunal verksamhet som har ansvaret för vilken åtgärd. Malax och Korsnäs kulturläroplan och Malax kommuns kulturprogram 2021-2030 är till skillnad från de interna kulturplanerna offentliga dokument kring kultur i Malax. Malax och Korsnäs kulturläroplan har gjorts upp under våren 2021 av en kulturläroplansgrupp med representanter för lågstadier, högstadiet och biblioteken i Malax och Korsnäs.

En första version av Malax kommuns kulturprogram 2021-2030 som från och med hösten blir det övergripande strategiska dokumentet för kultur i Malax håller som bäst på att färdigställas. Visionen och åtgärderna kring utveckling av kultur i Malax har gjorts upp på basis av åtta dokument, bl.a. från webbinarium om visionen 2030, enkätsvar från föreningar kring kultur 2030 samt ett hörande av äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning. I sommar har alla intresserade malaxbor möjlighet att påverka den slutliga versionen av kulturprogrammet. Kulturprogrammet finns till påseende för alla intresserade 7.6—9.8.2021 på www.malax.fi/fritid/kultur. Förbättringsförslag, tillägg eller ändringsförslag tas med tacksamhet emot under den perioden!

Skicka gärna förslag och kommentarer på förbättring av kulturprogrammet på emma.wester@malax.fi. Skicka ditt bidrag senast 20.8.2021. Kommentarerna beaktas då kulturprogrammet färdigställs och tas i bruk under hösten 2021.

Kulturprogrammet i pdf.

Ge dina kommentarer

----------------------------------------------------------------------------------------

Evenemang

I Malax finns ett rikt utbud av kulturell verksamhet. Största delen av evenemangen arrangeras av föreningarna. Evenemang som arrangeras i Malax hittar du på föreningarnas hemsida, på Malax TV:s bildslinga, på Petalax TV:s bildslinga, på fritidssekreterarens Facebooksida (Anders Hendricksson-Fritidssekreterare), på Decibels evenemang eller på landskapsportalen www.osterbotten.fi . På landskapsportalens evenemangskalender hittar du evenemang för hela Österbotten eller bara för enskild kommun. Alla föreningar kan själva sätta upp sina evenemang på landspasportalens evenemangskalender.

Bildslingorna och Facebook är platser där man säkrast får reda på evenemang som arrangeras i Malax kommun. Inför varje sommar publiceras också en sommarevenemangskalender.

Facebook

Fritidskansliet upprätthåller två Facebookprofiler. Den ena är "Fritid och kultur i Malax" och den andra är "Anders Hendricksson-Fritidssekreterare". Via dessa kanaler försöker vi ge information om vad som händer i Malaxnejden. Vem som helst kan gå in och gilla sidan Fritid och kultur i Malax eller skicka en vänförfrågan till Anders Hendricksson-Fritidssekreterare.

Föreningsarkivet

Fritids- och kulturnämnden upprätthåller ett föreningsarkiv som fysiskt finns i Petalax UF. Vilken förening som helst i Malax kommun kan utnyttja föreningsarkivet. Arkivet börjar bli ganska fullt, men ännu ryms dit en del material. Huvudansvarig för föreningsarkivet är fritidssekreteraren.

Veteranfest

Fritids- och kulturnämnden ordnar tillsammans med Korsnäs kommun årligen 27 april en gemensam Veteranfest. Vartannat år arrangeras festen i Malax och vartannat år i Korsnäs.

Konserter

Fritids- och kulturnämnden ordnar årligen ett antal konserter. Ibland ordnas också resor till konserter.

Fest för föreningsaktiva

Fritids- och kulturnämnden ordnar med några års mellanrum en fest för föreningsaktiva. Nämnden besluter på förslag av föreningarna vem som ska premieras. De föreningsaktiva bjuds på kaffe, tårta, diplom och program.

Teater

Fritids- och kulturnämnden arrangerar tillsammans med Korsnäs kommun 2-4 teaterresor per år. Vanligen ordnas resorna till Wasa Teater, men ibland också till t.ex. Helsingfors eller Åbo. Håll utkik efter resorna på bildslingorna eller Facebook.

Musikinstitutet Legato (Du hittar mera info här)

Malax kommun är en av fem medlemskommuner i Legato. Legato ordnar instrumentundervisning på grundnivå och institutnivå samt dansundervisning. Legatos hemsida hittar du på www.legato.fi.

Teaterkonst (Du hittar mera info här)

Malax-Korsnäs medborgarinstitut står som arrangör för den grundläggande konstundervisningen i teaterkonst. Teaterkonsten riktar sig till barn i årskurs 2-4. Den grundläggande konstundervisningen i Teaterkonst börjar med grundstudier och efter avklarade grundstudier har eleven möjlighet att gå vidare till verkstadsstudier. Undervisnningen i Teaterkonst grundar sig på dramapedagogiska metoder. Under grundstudierna i Teaterkonst får barnet bl.a.

  • • bekanta sig med teaterkonsten genom lek och spel
  • • träna och utveckla fantasiförmågan
  • • träna kroppsuttryck och röstuttryck
  • • träna gestaltande och berättande, allt i en lekfull och uppmuntrande miljö

 

Grundläggande konstundervisning (Du hittar mera info här)

Malax-Korsnäs medborgarinstitut står som arrangör för den grundläggande konstundervisningen för barn och unga i Malax kommun. Konstundervisningen riktar sig till barn och ungdomar i åldern 8-19 år.

Grundstudierna omfattar 30 undervisningstimmar/termin, de fördjupade studierna 45 timmar/termin. Undervisningen följer en läroplan som fastställts enligt Utbildningsstyrelsens direktiv och anpassats till lokala förhållanden. Undervisningen beaktar elevernas ålder och syftar till att utveckla konstnärlig uttrycksförmåga och kreativitet. Eleverna får avgångsintyg efter att ha fullgjort alla 10 studiehelheter.

Föreningar

Fritids- och kulturnämnden upprätthåller en uppdaterad lista och kontakter till föreningar i Malax kommun. För mera info kontakta fritidssekreteraren. En del föreningar och kontakter finns här på Malax hemsida under rubriken föreningar.

Mera information

Behöver du mera information angående kommunens idrotts-, nykterhets-, ungdoms- eller kulturverksamhet, kontakta i så fall fritidssekreterare Anders Hendricksson på tfn 050 373 8346 eller e-post anders.hendricksson@malax.fi.

Senast uppdaterad 24.08.2021 10:51