Registerbeskrivningar

Registerbeskrivningar

En registerbeskrivning görs upp över alla personregister. I registerbeskrivningen ska följande ingå:

  • den registeransvariges namn och kontaktinformation
  • ändamålet med behandlingen av personuppgifter
  • en beskrivning av gruppen eller grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa
  • vart uppgifter i regel lämnas ut och om uppgifter sänds till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • en beskrivning av principerna för skyddet av registret


Den registeransvarige ska hålla registerbeskrivningen allmänt tillgänglig.

Rätt att granska
Enligt personuppgiftslagen 26 § har var och en rätt att få veta vilka uppgifter om honom/henne som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom/henne.

En person som finns i registret kan kontrollera vilka uppgifter som finns om denne i registret eller att det inte finns uppgifter om denne i registret.

En minderårig har rätt att granska uppgifter gällande honom själv. Om en minderårig på basis av ålder, utvecklingsstadium och ärendets natur förstår ärendets betydelse, har han rätt att förbjuda överlämnande av uppgifter om hans vård till förmyndare eller annan laglig företrädare.

Förmyndaren har rätt att granska uppgifter gällande sitt barn, om barnet utgående från ålder och utvecklingsstadium inte kan antas förstå ärendets betydelse. Intressebevakares rätt till insyn avgörs utgående från hurudan order han har fått.

Enligt 27 § i personuppgiftslagen finns det inte rätt till insyn om informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter.

Begäran om granskning av uppgifter ska göras skriftligt med blankett till den registeransvariga. Begäran om granskning går inte att göra per telefon. Personens identitet kontrolleras före uppgifter utlämnas. Uppgifter ges av person som utsetts av den som gjort beslut i ärendet.

Rättelse av uppgifter
Enligt 29 § i personuppgiftslagen ska den registeransvarige utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad.

Begäran om rättelse av uppgifter ska göras skriftligt med blankett till den registeransvariga. I begäran ska man specificera vilka uppgifter man yrkar att ska rättas och på vilken grund. Rättelsen utförs utan dröjsmål.
Om den registeransvarige inte godkänner den registrerades yrkande på rättelse av en uppgift, ska den registeransvarige ge ett skriftligt intyg om detta i vilket det ska nämnas skälen till att yrkandet har förkastats. Den registrerade kan lämna ärendet om förkastandet till dataombudsmannen för avgörande.


Förvaltning och ekonomi

Register över bindningar

Förtroendemannaregister

Register över köpebrev och lagfarter

Ärende- och dokumenthanteringssystem

Personalrekrytering, kuntarekry.fi

Kundregister

Leverantörsregister

Ekonomiregister

Register över återbetalbara vatten- och avloppsanslutningar


Bildning, fritid och kultur


Teknik, infrastruktur och miljö


Socialt arbete och omsorg


Hälsovård

Senast uppdaterad 17.04.2018 16:59