Jump to content Jump to search
Kungörelser, föredragningslistor, protokoll och bindningar

Kungörelser, föredragningslistor, protokoll och bindningar

Föredragningslistor

Protokoll

Tjänsteinnehavarbeslut

Kungörelser

Bindningar

Föredragningslistor och protokoll från Västkustens tillsynsnämnd hittas på www.korsholm.fi

Föredragningslistor och protokoll från Vasaregionens avfallsnämnd hittas på www.vasa.fi


Bindningar

Sökning i verksamhetsorganens sammansättning, förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare

Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt förtroendeuppdrag eller sin uppgift. Bestämmelsen tillämpas från den 1 juni 2017.

Enligt kommunallagen ska kommunen föra ett register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Syftet med bestämmelserna om redogörelser för bindningar är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande och på förhand förhindra att det uppstår situationer där förtroendet för en tjänsteinnehavare eller förtroendevald kan äventyras.

Redogörelsen för bindningarna påverkar inte skyldigheten att anmäla jäv i det kommunala beslutsfattandet. Enligt kommunallagen ska den som är jävig meddela att han eller hon är jävig. Personen ska dessutom på begäran av organet lägga fram en redogörelse för omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är jävig.
Bindningen utgör inte nödvändigtvis ett hinder för deltagande i beslutsfattandet. Bedömningen av jäv görs separat för varje enskilt fall och ärende.

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska redogöra för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.

Redogörelser ska också lämnas för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. 

Vem ska anmäla bindningar?

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen och i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), ordföranden och vice ordförandena i fullmäktige och nämnder, kommundirektören samt föredragandena i kommunstyrelsen, nämnder och sektioner. I fråga om kommunstyrelsens, nämnders, utskotts och direktioners sektioner tillämpas vad som föreskrivs om organet i fråga.

Kommunförbundets rekommendation: Anvisning om redogörelser för och register över bindningar

Registerbeskrivning

Senast uppdaterad 03.03.2021 15:25