Jump to content Jump to search
Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Malax kommun behandlar personuppgifter på behörigt sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) elelr annan lag.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en upplysning som innebär att du kan identifieras. Det kan till exempel handla om ditt namn, personbeteckning, kontaktuppgifter, ip-adress eller en bild av dig.

Grund för behandling
Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndernas myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av ett avtal eller så grundar behandlingen sig på ett samtycke från den registrerade.

När behandlar vi dina personuppgifter?
För att kunna handlägga olika typer av ärenden måste kommunen kunna identifiera den det gäller. Därför behöver vi behandla personuppgifter till exempel vid ansökan om bygglov, ansökan om dagvård, anställningar och så vidare.

Mera info om när och hur vi behandlar dina personuppgifter finns i kommunens registerbeskrivningar.

Personuppgiftsansvar
Respektive nämnd som hanterar personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Den registrerades rättigheter
I artikel 12–23 i dataskyddsförordningen bestäms om den registrerades rättigheter.

Rätt till information
Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det.

Rätt till insyn
Den registrerade har rätt att på begäran få veta, vilka uppgifter som finns om honom eller henne i personregistret, eller att uppgifter om honom eller henne inte finns i registret.

Rätt till rättelse
Varje person har rätt att vända sig till en myndighet som behandlar personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Rätt till radering i vissa fall
Enskilda har i vissa fall rätt att vända sig till en myndighet som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas.

Rätt till begränsning av behandling i vissa fall
Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Rätt till dataportabilitet
Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Begäran om granskning och rättelse av uppgifter
Begäran om granskning
av uppgifter ska göras skriftligt med blankett till den registeransvariga. Begäran om granskning går inte att göra per telefon. Personens identitet kontrolleras före uppgifter utlämnas. Uppgifter ges ut av person som utsetts av den som gjort beslut i ärendet.

Yrkande om rättelse av uppgifter ska göras skriftligt med blankett till den registeransvariga. I begäran ska man specificera vilka uppgifter man yrkar att ska rättas och på vilken grund. Rättelsen utförs utan dröjsmål.
Om den registeransvarige inte godkänner den registrerades yrkande på rättelse av en uppgift, ska den registeransvarige ge ett skriftligt intyg om detta i vilket det ska nämnas skälen till att yrkandet har förkastats. Den registrerade kan lämna ärendet om förkastandet till dataombudsmannen för avgörande.

Om den personuppgiftsansvariga inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Senast uppdaterad 10.03.2020 13:47