Jump to content Jump to search
Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Malax kommun behandlar personuppgifter på behörigt sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och annan nationell lagstiftning.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en upplysning som innebär att du kan identifieras. Det kan till exempel handla om ditt namn, personbeteckning, kontaktuppgifter, ip-adress eller en bild av dig.

Grund för behandling
Behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Kommunens rättsliga grund för behandlingen av personuppgifter grundar sig för de mesta på myndighetsutövning, rättslig förpliktelse eller avtal.

När behandlar vi dina personuppgifter?
De register över personuppgiftsbehandlingar som kommunen hanterar behövs för produktionen av de tjänster som kommunen erbjuder, handhar och ansvarar för. Varje personuppgiftsbehandling som kommunen utför innehåller endast sådana uppgifter som är absolut nödvändiga för ett specifikt ändamål. Registren innehåller främst personuppgifter som namn, personbeteckning, adress, telefonnummer och e-postadresser.

Kommunen behandlar personuppgifter enbart för särskilda på förhand bestämda ändamål, personuppgifter samlas inte in i onödan. Personuppgifter kan lämnas ut till andra myndigheter när så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Mera info om när och hur vi behandlar dina personuppgifter finns i kommunens registerbeskrivningar.

Personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud
Respektive nämnd som hanterar personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Alla anställda inom kommunen är medvetna om dataskyddets betydelse och har utbildats i dataskyddsfrågor. Kommunens dataskyddsombud är förvaltningssekreterare Magdalena Berg.

Den registrerades rättigheter
I artikel 12–23 i dataskyddsförordningen bestäms om den registrerades rättigheter.

Begäran om granskning och rättelse av uppgifter ska göras skriftligen till den personuppgiftsansvariga. Begäran går inte att göra per telefon. Före uppgifterna ges kommer personens identitet att kontrolleras.

Blankett: Begäran om kontroll av registeruppgifter
Blankett: Yrkande på rättelse av registeruppgifter

Senast uppdaterad 10.12.2021 13:04