Jump to content Jump to search
Motioner

Motioner

Fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslista har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. Motionen ska lämnas in skriftligt till ordföranden. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad lämna en förteckning till fullmäktige över de motioner som fullmäktigeledamöterna väckt och som remitterats till kommunstyrelsen, men som fullmäktige fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt. Kommunstyrelsen ska samtidigt meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

Beredningen av motioner och initiativ ska ske så att fullmäktige kan besluta i ärendet inom 12 månader efter att ärendet väckts. Om fullmäktige har remitterat förslaget till svar på motionen för ny beredning ska svaret ges inom sex månader.

Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av kommunfullmäktige:

Inkomna 2020

15.12.2020 Motion om inrättande av tjänst som kommunal informatör, Rönnqvist m.fl.
Kommunstyrelsen

8.10.2020 Motion om hemservicen på Bergö, Söderholm m.fl.
Vård- och omsorgsnämnden

6.2.2020 Motion om utvärdering av den förda skärgårdspolitiken i Malax kommun, West m.fl.
Kommunstyrelsen 15.6.2020
Kommunfullmäktige 8.10.2020
Kommunstyrelsen

Inkomna 2018

14.6.2018 Motion om upprustning av Pixne idrottsområde, Appel
Fritids- och kulturnämnden 18.9.2019
Fritids- och kulturnämnden 28.11.2019
Ungdomsfullmäktige 3.12.2019
Fritids- och kulturnämnden 24.3.2020
Ungdomsfullmäktige 24.11.2020
Fritids- och kulturnämnden 26.11.2020
Tekniska nämnden/Kommunstyrelsen

Inkomna 2017 eller tidigare

18.5.2017 Torg i Yttermalax, Tast
Tekniska nämnden

18.5.2017 Språkkonsekvensanalys och språkstrategi, Tast
Kommunstyrelsen

16.3.2017 Reklampelare, Enlund-Nisula
Sektionen för samhällsutveckling

2.2.2017 Nytt radhusprojekt i Övermalax, Bogren m.fl.
Tekniska nämnden

17.11.2016 Bibliotek i förändring, Strandberg
Bildningsnämnden

13.2.2012 Antagande av Agenda 21 för kultur, Nygård
Fritids- och kulturnämnden

10.11.2008 Revidering av gällande strandgeneralplan, Bogren m.fl.
Tekniska nämnden

Slutbehandlade 2019–2020

19.9.2019 Motion om skötsel av obebyggda tomter i kommunens ägo, Klockars m.fl. - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 27.8.2020
Kommunstyrelsen 7.9.2020
Kommunfullmäktige 8.10.2020

16.5.2019 Motion om simstranden och allaktivitetshuset i Vägvik, Bjurs m.fl. - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 14.5.2020
Kommunstyrelsen 15.6.2020
Kommunfullmäktige 8.10.2020

16.3.2017 Motion om lekparken i Köpings, Strandberg - Slutbehandlad
Kommunfullmäktige 28.4.2020

27.9.2010 Konstgräsplan till Pixne, Ollikainen - Slutbehandlad
Kommunfullmäktige 28.4.2020

12.11.2012 Namn på skogsvägars stickvägar, Stormblad m.fl. - Slutbehandlad
Vägnamnskommittén 25.6.2015
Kommunfullmäktige 28.1.2016
Kommunfullmäktige 28.4.2020

30.1.2014 Rättvis bedömning av kommunala trafiksäkerhetsprojekt, Strandberg - Slutbehandlad
Tekniska nämnden
Kommunfullmäktige 28.4.2020

29.9.2016 Tvåspråkig skola – Kaksikielinen koulu, Bengs-Lattunen och Donner
Bildningsnämnden 28.5.2019
Kommunfullmäktige 28.4.2020

24.9.2012 Ekologisk mat i daghem och skolor, Enlund-Nisula
Bildningsnämnden 19.11.2019
Kommunstyrelsen 9.12.2019
Kommunfullmäktige 6.2.2020

19.6.2019 Motion om ansökan om stöd för inköp av frukt och grönsaker till skolelever, Bogren m.fl.
Bildningsnämnden 19.11.2019
Kommunstyrelsen 9.12.2019
Kommunfullmäktige 6.2.2020

28.9.2017 Vägbelysning längs Paxalvägen, Bogren och Donner - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 28.5.2019
Kommunstyrelsen 9.9.2019
Kommunfullmäktige 19.9.2019

29.6.2017 Infrastrukturen på norra Bergö, Klockars m.fl. -Slutbehandlad
Tekniska nämnden 28.5.2019
Kommunstyrelsen 19.8.2019
Kommunfullmäktige 19.9.2019

18.5.2017 Simningstid i Övermalax simhall, Nygård - Slutbehandlad
Fritids- och kulturnämnden 18.6.2019
Kommunstyrelsen 9.9.2019
Kommunfullmäktige 19.9.2019

13.6.2013 Åminnevägens trafiksäkerhet, Bogren m.fl. - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 28.5.2019
Kommmunstyrelsen 19.8.2019
Kommunfullmäktige 19.9.2019

13.6.2011 Förlängning av gång- och cykelbanan i Petalax, Björkholm - Slutbehandlad
Tekniska nämnden 28.5.2019
Kommunstyrelsen 19.8.2019
Kommunfullmäktige 19.9.2019

Senast uppdaterad 15.01.2021 14:13