Motioner

Motioner

Fullmäktigemotioner

Efter behandlingen av de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslista har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. Motionen ska lämnas in skriftligt till ordföranden. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad lämna en förteckning till fullmäktige över de motioner som fullmäktigeledamöterna väckt och som remitterats till kommunstyrelsen, men som fullmäktige fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt. Kommunstyrelsen ska samtidigt meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

Beredningen av motioner och initiativ ska ske så att fullmäktige kan besluta i ärendet inom 12 månader efter att ärendet väckts. Om fullmäktige har remitterat förslaget till svar på motionen för ny beredning ska svaret på ges inom sex månader.

Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av kommunfullmäktige:

Inkomna 2018

14.6.2018 Motion om upprustning av Pixne idrottsområde, Appel
Fritids- och kulturnämnden?

Inkomna 2017 eller tidigare

28.9.2017 Vägbelysning längs Paxalvägen, Bogren och Donner
Tekniska nämnden

29.6.2017 Infrastrukturen på norra Bergö, Klockars m.fl.
Tekniska nämnden

18.5.2017 Torg i Yttermalax, Tast
Tekniska nämnden?

18.5.2017 Språkkonsekvensanalys och språkstrategi, Tast
Kommunstyrelsen?

18.5.2017 Simningstid i Övermalax simhall, Nygård
Fritids- och kulturnämnden?

16.3.2017 Reklampelare, Enlund-Nisula
Tekniska nämnden?

2.2.2017 Nytt radhusprojekt i Övermalax, Bogren m.fl.
Tekniska nämnden

17.11.2016 Bibliotek i förändring, Strandberg
Bildningsnämnden

29.9.2016 Tvåspråkig skola – Kaksikielinen koulu, Bengs-Lattunen och Donner
Bildningsnämnden

30.1.2014 Rättvis bedömning av kommunala trafiksäkerhetsprojekt, Strandberg
Tekniska nämnden

13.6.2013 Åminnevägens trafiksäkerhet, Bogren m.fl.
Tekniska nämnden

12.11.2012 Namn på skogsvägars stickvägar, Stormblad m.fl.
Vägnamnskommittén

24.9.2012 Ekologisk mat i daghem och skolor, Enlund-Nisula
Bildningsnämnden

13.2.2012 Antagande av Agenda 21 för kultur, Nygård
Fritids- och kulturnämnden?

13.6.2011 Förlängning av gång- och cykelbanan i Petalax, Björkholm
Tekniska nämnden

27.9.2010 Konstgräsplan till Pixne, Ollikainen
Fritids- och kulturnämnden?

10.11.2008 Revidering av gällande strandgeneralplan, Bogren m.fl.
Tekniska nämnden

Senast uppdaterad 09.04.2019 13:05