Jump to content Jump to search
Delta och påverka

Delta och påverka

Invånarinitiativ
Kommuninvånare och övriga medlemmar har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativet gäller vanligtvis utvecklingen av en tjänst eller ett ärende på allmän nivå. Kommunen ska alltid ge ett svar till den som kommit med initiativet och meddela vilka åtgärder man vidtagit till följd av initiativet. Om initiativet undertecknas av minst två procent av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väcktes.

Kommunstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad för fullmäktige lägga fram en förteckning över de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighet och över de åtgärder som har vidtagits på grund av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade. När det gäller initiativ som hör till något annat organs behörighet än fullmäktiges ska organet i fråga underrättas om initiativen på det sätt som organet bestämt. Organet kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade.

Initiativtagaren ska inom en månad från det att initiativet anlände underrättas om hos vilken myndighet initiativet behandlas, den beräknade behandlingstiden och vem som ger närmare upplysningar om behandlingen.
När initiativet är slutbehandlat, ska initiativtagaren underrättas om huruvida initiativet har lett till åtgärder.

Ett initiativ ska väckas skriftligt eller med ett elektroniskt dokument. Av initiativet ska framgå vad saken gäller och initiativtagarens namn, hemkommun och kontaktinformation.

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Webbtjänst: Invånarinitiativ

Följande initiativ är under beredning eller slutbehandlade

Inkomna 2021 eller tidigare

10.1.2020 Initiativ om aktivitetspark i Åminne, Åminne Allaktivitetsförening
Tekniska nämnden
Fritids- och kulturnämnden

Slutbehandlade 2019–2022

29.5.2022 Initiativ om farthinder på Eriksvägen - Slutbehandlat
Tekniska nämnden 16.6.2022

22.6.2021 Initiativ om förlängning av cykelvägen från Brännan till Öjna, Asplund m.fl. - Slutbehandlat
Kommunstyrelsen 13.12.2021
Kommunfullmäktige 14.2.2022

28.5.2021 Medborgarinitiativ om yrkeskläder inom småbarnspedagogiken i Malax, Svenska kvinnoförbundet och personal vid daghemmen i Malax - Slutbehandlat
Kommunstyrelsen 1.11.2021

19.6.2019 Initiativ om planering av lättrafikled Åminne-Köpings, Svenska Kvinnoförbundet i Malax och Åminne-Tuv Allaktivitetsförening - Slutbehandlat
Kommunstyrelsen 15.3.2021

19.3.2021 Initiativ om att Malax kommun bör ta i bruk ett minimiavstånd på 3 km mellan vindkraft och bostad/fritidsbostad - Slutbehandlat
Kommunstyrelsen 29.3.2021
Kommunstyrelsen 26.4.2021
Kommunfullmäktige 27.5.2021

10.6.2015 Initiativ om inga stora vindkraftsparker mitt i bebyggelse, Pro Malax-Petalax skärgård r.f.
Kommunstyrelsen 29.3.2021
Kommunstyrelsen 26.4.2021
Kommunfullmäktige 27.5.2021

9.12.2020 Initiativ om byggande av vägbelysning, Nymansbackvägen-Alnäsvägen i Övermalax, Rönnback m.fl. - Slutbehandlat
Tekniska nämnden 21.1.2021
Tekniska nämnden 13.4.2021

17.8.2018 Initiativ om placering av det nya familjedagvårdscentret, Turtonen m.fl. - Slutbehandlat
Bildningsnämnden 26.9.2017
Tekniska nämnden 7.2.2018
Kommunstyrelsen 12.2.2018
Bildningsnämnden 13.2.2018
Bildningsnämnden 13.2.2018
Kommunfullmäktige 22.3.2018
Kommunstyrelsen 26.3.2018
Kommunfullmäktige 25.2.2021

14.4.2020 Initiativ - Stoppa 5G i Malax, Nyberg m.fl. - Slutbehandlat
Kommunstyrelsen 15.2.2021

20.10.2020 Initiativ om farthinder på Viasvägen, Nygård m.fl. - Slutbehandlat
Tekniska nämnden 3.12.2020

18.9.2019 Initiativ om busskur till busshållsplats vid Emaus, Nylén -Slutbehandlat
Tekniska nämnden 27.8.2020
Tekniska nämnden 27.10.2020

8.8.2019 Initiativ om farthinder längs Paxalvägen, Sandqvist - Slutbehandlat
Tekniska nämnden 18.2.2020
Tekniska nämnden 14.5.2020

18.6.2019 Initiativ om friluftsdaghem i Malax, Holms & Peltoniemi, m.fl. - Slutbehandlat
Bildningsnämnden 19.11.2019
Bildningsnämnden 11.2.2020

4.12.2018 Initiativ om hastighetsbegränsning på Klockarbackvägen, Martin - Slutbehandlat
Tekniska nämnden 31.1.2019

6.4.2018 Initiativ om defibrillatorer till kommunens skolor, Strandberg - Slutbehandlat
Bildningsnämnden 19.11.2019
Kommunstyrelsen 20.1.2020

6.11.2018 Initiativ om resurser för pensionärernas IT-kunskapsutveckling, Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten - Slutbehandlat
Äldrerådet 7.2.2019
Direktionen för Malax-Korsnäs MI 14.2.2019
Kommunstyrelsen 6.5.2019
Kommunfullmäktige 16.5.2019

20.7.2012 Initiativ om förlängning av cykelväg från Brännan till Somppisvägen, Vestergård m.fl. -Slutbehandlat
Tekniska nämnden 15.12.2011 och 31.10.2012
Tekniska nämnden 25.4.2012 och Kommunstyrelsen 29.5.2012
Tekniska nämnden 28.5.2019
Kommunstyrelsen 19.8.2019
Kommunfullmäktige 19.9.2019
____________

Andra påverkningsmöjligheter

Dinåsikt.fi
På Dinåsikt.fi kan du påverka gemensamma beslut redan då de bereds. Du kan delta i pågående diskussioner eller projekt eller skapa ett eget projekt. Dinåsikt.fi är en öppen mötesplats för medborgarna, förvaltningen och beslutsfattarna.
Webbtjänst: Dinåsikt.fi

Medborgarrådgivning
Medborgarrådgivningen leder dig till rätt offentlig tjänst och ger råd om hur tjänsterna används.
Webbtjänst: Medborgarrådgivning

Resultatet av Invånarenkäten om likabehandling 2016

visade att de flesta tycker att den kommunala servicen är helt acceptabel. Läs mera i pressmeddelandet.

Sammanfattning av alla resultat 

Senast uppdaterad 06.02.2023 13:27