Jump to content Jump to search
Coronainformation
29.01.2021

Malax kommuns åtgärder med anledning av coronaviruset

Informationen uppdaterad 29.1.2021

Ledningen i Malax kommun följer med situationen kring coronaviruset, dess spridning och vidtar åtgärder vartefter för att motverka spridning.

Malax kommun befinner sig just nu i den så kallade spridningsfasen och därför uppmanar vi till största möjliga försiktighet och uppmanar alla att följa rådande riktlinjer för att bromsa spridningen av coronaviruset.

Även om Malax för tillfället befinner sig i den så kallade fasen för allmän spridning så handlar det trots allt om få fall och de drabbade har varit i karantän varför smittkedjorna torde minska så småningom, om inte nya okända smittkedjor dyker upp.

I enlighet med sjukvårdsdistriktets rekommendationer uppmanas besökare att använda ansiktsmask i alla offentliga utrymmen vilket även omfattar kommunens olika verksamhetspunkter.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har till och med 8.2.2021 med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus i sitt verksamhetsområde där antalet deltagare överstiger tio personer.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättningen att man kan trygga säkerheten i dem genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar.

Coronasamordningsgruppen vid sjukvårdsdistriktet rekommenderar att inte fler än 10 personer ska samlas till privata sammankomster. Och att man ska använda munskydd och hålla sig på ett tryggt avstånd från andra människor ifall man samlas med andra än den egna familjen eller den närmaste kretsen. Rekommendationen är i kraft till 14.2.2021.

Bildningssektorn
Undervisning ordnas i enlighet med de rekommendationer som Utbildningsstyrelsen gett.

Coronasamordningsgruppen vid sjukvårdsdistriktet har utfärdat en stark rekommendation om att eleverna i årskurserna 6–9 ska använda munskydd.

Biblioteken
Biblioteken är öppna som vanligt. Personal och kunder uppmanas använda ansiktsmask.

Medborgarinstitutet och fritidsverksamhet
Ordnar verksamhet med beaktande av vissa restriktioner som kan inverka på enskilda kurser. Personal och studerande uppmanas att använda ansiktsmask. Coronasamordningsgruppen gav 29.1 en stark rekommendation om att vuxnas (över 20 år) hobbyverksamhet i grupp bör läggas ner och att detta fortgår under hela februari. Det gäller till exempel all hobbyidrott i grupp, såväl ute som inne.

Malax kommuns fastigheter
Malax kommuns fastigheter har delvis begränsade öppethållningstider.

Enligt regionförvaltningsverkets beslut kan inga grupper över 10 personer sammankomma, håll avstånd och god handhygien. Enskilda och små grupper kan dock, såvida gränsen om 10 inte överskrids.

I skolorna kan ingen övrig verksamhet än undervisning ordnas i enlighet med Undervisningsministeriets och Utbildningsstyrelsens anvisningar. Detta innebär att vissa kvällsaktiviteter som försiggått i skolorna tillsvidare inte är möjlig.

Ändringar i fastigheternas användning kan göras med kort varsel om behov uppstår.

Vård- och omsorg
Kommunens äldreboenden är stängda tillsvidare. Besök på äldreboenden är möjliga med vissa begränsningar. Besök ska bokas via enhetens personal. Person som uppvisar symptom på luftvägsinfektion eller som annars är förkyld ska inte besöka boendeenheterna. God handhygien ska iakttas och besökare ska använda ansiktsmask under besöket. Beredskapsledningsgruppen rekommenderar dock starkt att besök på äldreboenden undviks.

Besök på akut- och rehabiliteringsavdelningen bör undvikas tillsvidare men patientens närmaste anhöriga kan vid behov besöka avdelningen. Boka en besökstid på förhand genom att ringa avdelningen på tel.nr. 040 650 8004.

Hälsovårdscentralen
Obs! Ta alltid kontakt per telefon med vårdbedömningen före ett eventuellt besök till hälsocentralen. Besökare som ska till läkarmottagningen går in genom huvuddörren och väntar i väntesalen som normalt. Patienter med influensasymptom ombeds komma in genom dörren till vänster om ambulansintaget.

Tandvårdspatienter får ha med sig max. en följeslagare till mottagningen.

Fysioterapeuternas och arbetsplatshälsovårdarens mottagning i Korsnäs pausas tills ny information ges. Mottagningarna sker på huvudstationen, d.v.s. fysikalens mottagning på Köpingsvägen och arbetsplatshälsovårdarens mottagning på hälsovårdscentralen.

Vi följer Vasa sjukvårdsdistrikts rekommendationer och ber alla som besöker hälsovårdscentralens verksamhetspunkter och är över 12 år att använda ett munskydd. Ta helst med ett eget munskydd när du besöker oss!

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård, tfn 06 347 7611.

Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken.
Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset  
Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset
Coronasamordningsgruppens rekommendationer som hänför sig till idrotts-, fritids- och kulturverksamhet i Österbotten

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.

Utdelning av ansiktsmasker
Malax kommun delar ut ansiktsmasker åt mindre bemedlade. Antal ansiktsmasker som delas ut är 4 st/person och kan hämtas från socialavdelningen vid Kommungården. Närmare info ges via kommunens växel på telefonnumret nedan.

Förvaltning
Dörrarna till kommungården hålls stängda tillsvidare.

Inom kanslifunktionerna vid Malax kommun jobbar många på distans under den närmaste tiden vilket gör att den som har ärende till Kommungården i första hand bör ta kontakt per telefon eller e-post, fornamn.efternamn@malax.fi. Vid besök på Kommungården bör ansiktsmask användas.

Telefonväxeln Kommungården, tfn 06 347 7111, hälsovårdscentralen 06 347 7611 är öppen som normalt kl. 8.00–16.00.

Post till kommunen, Servicepunkten/FPA och Malax Vatten kan lämnas i postlådan vid huvudingången.

___________

Kommunens ledning utreder vilka fortsatta åtgärder som behövs. Ledningen följer med situationen och direktiven uppdateras kontinuerligt.

Sektorerna förbereder hur verksamheten kan koncentreras och arrangeras om vid behov och informerar separat eventuella berörda parter.

Ledningsgruppen i Malax
29.1.2021


Gå till "Coronainformation"