Jump to content Jump to search
Enskilda vägar

Enskilda vägar

Informations- och diskussionsmöten

Två informations- och diskussionsmöten ordnas under ärendets beredning för att informera om processen och höra väglagen.

Informations- och diskussionsmöten hålls enligt följande:

 1. Bygdegården 28.2.2023 kl. 18–19 (Köpingsvägen 18, 66100 Malax)
 2. Gymnasiet i Petalax 7.3.2023 kl. 18–19 (Mamrevägen 9, 66240 Petalax)

Informationen är den samma på båda mötena. Ingen förhandsanmälan behövs.

För mer information kontakta vägmästare Kim Svarvar, tfn 050 086 1190, e-post kim.svarvar@malax.fi.

Avtal för underhåll av enskilda vägar och uppdatering av kriterier

Fullmäktige i Malax har 14.11.2022 sagt upp samtliga avtal mellan kommun och väglagen för underhåll av enskild väg, så att avtalen upphör per 31.12.2023. Beslutet publicerades på kommunens webbplats 22.11.2022. 

Avtalen som kommunen från tidigare ingått med väglag för underhåll av enskilda vägar är föråldrade, liksom uppgifterna om väglagen för de enskilda vägarna. För att kunna granska principerna och förnya avtalen, har de gamla avtalen sagts upp. En förutsättning för att kunna uppgöra nya avtal är att uppgifterna om väglagen och deras syssloman/vägbestyrelse är uppdaterade. En förteckning över vilka vägar som från tidigare haft avtal hittas nedan.

Tekniska nämnden kommer att granska principerna för underhåll av enskild väg och ta fram ett förslag till uppdatering av dessa. Målsättningen är att eventuella ändringar av principerna för underhåll av enskild väg kan behandlas i kommunstyrelse och fullmäktige våren 2023.

Avsikten är att nya avtal uppgörs och ingås i god tid innan 31.12.2023, så att underhållet av nuvarande enskilda vägar, som uppfyller kommunens principer och de krav som ställs i 84 § i lagen om enskilda vägar, fortgår utan avbrott. 

Detta behöver väglaget göra för att kunna ingå nytt underhållsavtal med kommunen:

 1. Vägstämman behöver utse en syssloman/vägbestyrelse.
 2. Utdrag av vägstämmans beslut sänds till kommunen, adress Malax kommun, vägmästare Kim Svarvar, Malmgatan 5, 66100 Malax.
 3. Uppgifterna om enskilda vägar registreras hos lantmäteriverket
  (https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_)
 4. För att kunna erhålla ev. statliga stöd för grundförbättringar behöver väglaget även registrera sig i Digiroad (https://vayla.fi/sv/trafikleder/material/digiroad/enskilda-vagar-i-digiroad)


Förteckning över vägar som tidigare haft avtal

Norra Pörtom
Sanelidvägen, Långängsvägen, Granholmsvägen, Ängsvägen, Mossavägen, Kalmossavägen

Kolnebacken – Långåminne
Kolnebackvägen, Sillantaustantie, Kolne skolväg, Grankärrvägen, Långåminnevägen, Heljokärrvägen, Heljovägen, Holmvägen, Habramvägen, Messjutvägen

Övermalax – Yttermalax
Heljobackvägen, Lillheljobackvägen, Björknäsvägen, Östra Ribäcksvägen, Molapnevägen, Kråknäsvägen, Lågasvägen, Brännbackvägen, Tomstået, Simonsbackvägen, Nymansbackvägen, Nämndesbackvägen, Ahlnäsvägen/Kråkjutvägen,Tvärvägen, Viasvägen, Töckmovägen, Smulterbackvägen/Lottasbackvägen, Mellanvägen, Knöstået, Langerskogsvägen, Helnevägen,  Lilltelsarvägen/Slasktået, Storbackvägen/Erkustået, Storsjövägen, Nyvägen, Gräsgårdsvägen, Lömnehagavägen/Bergvägen, Ginstigen, Klockarbackvägen-Norrängsvägen, Kopparbyvägen-Lippnevägen, Herrgårdstået, Tuvastået, Somppisvägen, Öjnavägen-Öjna villaväg inkl. förbindelseväg Öjna, Majorsvägen

Petalax
Öjna-Degerviksvägen, Bockörsvägen, Bofjärdsvägen, Nybyggarvägen, Farmvägen, Mamrevägen, Kallkärrvägen, Gålörsvägen, Strandbackvägen, Maravägen, Torrbackvägen, Långjutvägen, Bjurnäsvägen, Storkärrvägen, Ådalsvägen, Åmossa-Skottvägen, Smedbackvägen

Bergö
Sviditået, Hamnfladavägen, Bergö Nyvägen, Båthushagavägen, Valltået, Dyviksvägen, Norrsundsvägen, Norrövägen, Parkstigen, Svartnäsvägen   

Information om grundförbättring av enskilda vägar

Statsrådet utfärdade 8.12.2022 en förordning som temporärt gäller för enskilda vägar för åren 2023–2025.

Väglag kan få statsunderstöd för att förbättra enskilda vägar med en större understödsprocent.

Bla. följande omnämns:

 • Sedvanliga vägförbättringar höjs från 50 % till 70 %.
 • Betydande broobjekt höjs från 75 % till 85 %.
 • Överraskande reparationsobjekt till följd av naturfenomen höjs från 75 % till 85 %.

Förbättringsprojekten bör i praktiken överstiga 10 000 € för att beviljas understöd.

Mera information på Närings-, trafik- och miljöcentralens hemsidor.

Ansökningshandlingar.

Senast uppdaterad 28.02.2023 11:40