Jump to content Jump to search
Aktuella planer

Aktuella planer

STRANDDETALJPLAN - STENSKÄRET

Bakgrund: Det centrala i planläggningsarbetet är bl.a. att omdisponera de byggplatser som anvisats i delgeneralplanen. Man ämnar även se över hur många enskilda byggplatser som RM-området i delgeneralplanen kan delas i. Man kommer också utreda hur en eventuell framtida vägdragning till tomterna kan förverkligas på holmen. Även byggrättens storlek per byggplats kommer att granskas. Som grund för planeringen har utarbetats en baskarta och en naturinventering. För trafikarrangemangen har utarbetats separata ritningar vid tilltänkt brofäste.

Planskeden:

 


 DETALJPLAN (REVIDERING) - KÖPINGS KVARTER 188 OCH 189

Bakgrund: En utveckling av markområdet i enlighet med delgeneralplanen skulle bidra till att både förtäta och stärka den befintliga strukturen i kommuncentrum på ett positivt sätt. Som en del av kommuncentrum vore det i första hand eftersträvansvärt att anvisa par- och/eller radhustomter till markområdets AP-del. För tillfället har kommunen endast en AR-tomt och en AP-tomt i kommuncentrum, varav AR-tomten är reserverad. Det vore således fördelaktigt om kommunen kan utöka tomtreserven i centrumområdet.

Planskeden:

 


DELGENERALPLAN - JUTHSKOGEN

Bakgrund: Syftet med delgeneralplanen är att möjliggöra byggandet av vindturbiner i Juthskogen. De centrala målen med planläggningen är att för området skapa markanvändningsmässiga förutsättningar för att kunna anlägga en vindkraftspark, bedriva skogsbruk, bevara områdets användningsmöjligheter som rekreations- och jaktområde samt att lösa trafikarrangemangen i området på ett ändamålsenligt sätt.

Gällande planbeteckningar och bestämmelser som gäller för vindkraftverk är delgeneralplanen detaljerad och gällande förverkligande direkt styrande. Användningen av generalplanen som grund för vindkraftsverkens bygglov regleras i markanvändnings- och bygglagen 77 a §.

Avsikten med planen är att möjliggöra byggandet av 18 vindkraftverk med en total höjd på högst 275 meter. Den uppskattade totaleffekten för vindkraft-sparken är cirka 108–126 MW då effekten för ett enskilt vindkraftverk är 6–7 MW. På grund av antalet vindkraftverk och den totala produktionskapacitetens storlek tillämpas miljökonsekvensbedömning (MKB) för vindkraftsprojektet.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende 25.6–23.8.2019

 • Planutkast till påseende 25.2-17.4.2020

 • Planförslag till påseende 18.11 –18.12.2020
 • Fullmäktiges godkännande 23.6.2021  § 45

 

För projektet uppgörs samtidigt en miljökonsekvensbeskrivning, se skild kungörelse för mer info --> MKB-Kungörelse.  www.miljo.fi/juthskogenvindkraftMKB

 


DELGENERALPLAN (REVIDERING OCH UTVIDGNING) - PETALAX

Bakgrund: Kommunens huvudmålsättning är att med hjälp av delgeneralplanen både garantera och utveckla en hållbar och fördelaktig samhällsstruktur som beaktar områdets särdrag. Samhällsstrukturen bör möjliggöra en trivsam levnadsmiljö för områdets nuvarande och framtida invånare. Sett till centrumområdet och arbetsplatserna bör fokus utgå från kommunens utbildningscentrum, med bl. a. grundskola och gymnasium, som ligger i Petalax centrum och från primärnäringarna som är starkt representerade i hela ådalen. Planen ska utnyttja och förtäta befintlig samhällsstruktur, möjliggöra alternativa bosättningsmöjligheter, bl.a. genom att stöda den struktur som skapats i ådalen och genom att möjliggöra ny bosättning vid sidan om den egentliga ådalen. Den bör också ge möjlighet till en balanserad utveckling i fråga om invånarantalet, vilket innebär att Petalax på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolkningstillväxt. Det är viktigt att bevara och utveckla Petalax kyrknejds och Petalax ådals särdrag samt att främja områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska och kulturmiljövärden.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 8.4–13.5.2019

 • Planutkast till påseende: 18.11 –18.12.2020
 • Planförslag till påseende: __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 


DETALJPLAN (REVIDERING) - BRINKEN KVARTER 2, 12-14

Bakgrund: De centrala målen med planläggningen är att skapa möjligheter för ägaren till tomt 2 i kvarter 2 att optimera både byggrätten/exploateringstalet och byggnadsytan enligt de förutsättningar som finns. Strävan är att byggrätten höjs till endera 9027m2 eller 10543 m2 från nuvarande 8091m2. Strävan gällande byggnadsytan är att närma sig gatuområdet för Magasinvägen och Magasingränd. Vad som är ändamålsenligt bedöms i planläggningen. Sekundära mål är att samtidigt ändra kvarter 2 med beaktande av den 11.2.2019 § 20 fastslagna tomtindelningen samt att utföra mindre tekniska justeringar i hela detaljplaneområdet. Mindre tekniska justeringar utgörs t.ex. av att infartsförbud anvisas och att ledningsområden uppdateras.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende 19.6–9.8.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende 1.1–2.12.2019
  • Kungörelse
  • Planutkast
  • Planbeskrivning
 • Planförslag till påseende __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande __.__.20__ § __

 


DETALJPLAN (REVIDERING) - KÖPINGS KVARTER 134

Bakgrund: Planläggningsuppdraget är att ändra två befintliga detaljplaner, för att kunna utveckla hälsovårdscentralens verksamhet i framtiden. I samband med planeringen granskas även grönområdenas utsträckning och möjlighet till anvisande av förbindelse för gång- och cykeltrafik längs med Malax å. Till övriga delar granskas tidsaktualiteten för befintliga tomter så att de stämmer överens med nuläget. Kulturhistoriskt värdefulla objekt granskas och utreds, nödvändiga åtgärder vidtas.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 8.4–13.5.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende: __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende: __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 


STRANDDETALJPLAN - TISTRONSKÄRET

Bakgrund: Avsikten är att utarbeta en stranddetaljplan för Tistronskäret med Malax strandgeneralplan och den gällande delgeneralplanen för Havsnära boende som utgångspunkt. En ändring av användningsändamålet önskas eftersom det inte längre finns efterfrågan eller behov av lägerområde i samma utsträckning som tidigare.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 27.3–30.4.2020
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende: __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende: __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 


DELGENERALPLAN (REVIDERING) - DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK 9.10.2014 § 65

Bakgrund: Målet är att göra upp en reviderad delgeneralplan som ger möjlighet att bygga högre vindkraftverk än gällande plan tillåter. Tidigare maxhöjd för vindkraftverken var 200 m, nu är målsättningen 250 m.

Planskeden:

 


Senast uppdaterad 30.06.2021 08:31