Jump to content Jump to search
Aktuella planer

Aktuella planer

STRANDDETALJPLAN - TISTRONSKÄRET

Bakgrund: Avsikten är att utarbeta en stranddetaljplan för Tistronskäret med Malax strandgeneralplan och den gällande delgeneralplanen för Havsnära boende som utgångspunkt. En ändring av användningsändamålet önskas eftersom det inte längre finns efterfrågan eller behov av lägerområde i samma utsträckning som tidigare.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 27.3–30.4.2020

 

 

  


 

STRANDDETALJPLAN - STENSKÄRET

 

Bakgrund: Det centrala i planläggningsarbetet är bl.a. att omdisponera de byggplatser som anvisats i delgeneralplanen. Man ämnar även se över hur många enskilda byggplatser som RM-området i delgeneralplanen kan delas i. Man kommer också utreda hur en eventuell framtida vägdragning till tomterna kan förverkligas på holmen. Även byggrättens storlek per byggplats kommer att granskas. Som grund för planeringen har utarbetats en baskarta och en naturinventering. För trafikarrangemangen har utarbetats separata ritningar vid tilltänkt brofäste.

 

Planskeden: 

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 14.6–3.8.2018
 • Planutkast till påseende: 4.5–3.6.2021
   
 • Planförslag till påseende: 1- 30.9.2022

 • Fullmäktiges godkännande: 16.11.2022 §  66

 

 


 

 

PIXNE IDROTTSOMRÅDE

Bakgrund: Målsättningen med planen är att uppgöra en helhetsplan för Pixne idrottsområde, med perspektiv på 20–30 år i framtiden. Trafiken i området ska bli säkrare och det ska tillåtas byggande av nya idrottshallar och idrottsplaner.

Planskeden:

Program för deltagande och bedömning (PDB ) till påseende 8–22.3.2022       
    - PDB

Planutkast till påseende 26.7 - 26.8.2022

-- Planutkast
- Planbeskrivning
- Trafikutredning
-Naturinventering

- Pixnevisionen

 


 

 

DETALJPLAN (REVIDERING OCH UTVIDGNING) - BRINKEN KVARTER 1 - 3, 5  (tidigare  2-3)

Bakgrund:Planläggningens huvudsakliga syfte är att göra ändringar i gällande detaljplan för att skapa möjligheter för fortsatt byggande på industritomterna. Detta görs genom att ändra kvarter 2 på basen av den 11.2.2019 § 20 fastslagna tomtindelningen, samt att för tomt 2 i kvarteret optimera såväl byggrätten som byggnadsytan. Utöver detta görs mindre tekniska justeringar i hela detaljplane-området för att erhålla en tidsaktuell detaljplan

 

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende 19.6–9.8.2019
 • Planutkast till påseende 1.1–2.12.2019
 • Planförslag till påseende  31.5–30.6.2022 (omtagning)
  Kungörelse
 • - Kommunstyrelsen 16.5.2022 § 87
  -
   Planförslag  (karta)
  Planbeskrivning
  - PDB
  - Utkastskedets respons (4.5.2021)
  - Förslagskedet 1, bemötanden(11.5.2022)
 • - Dagvattenutredning
  - Naturinventering
  - Trafikutredning
 • Fullmäktiges godkännande __.__.20__ § __

 

 


 

 

DELGENERALPLAN - JUTHSKOGEN

Bakgrund: Syftet med delgeneralplanen är att möjliggöra byggandet av vindturbiner på Juthskogen. De centrala målen med planläggningen är att för området skapa markanvändningsmässiga förutsättningar för att kunna anlägga en vindkraftpark, bedriva skogsbruk, bevara områdets användningsmöjligheter som rekreations- och jaktområde samt att lösa trafikarrangemangen i området på ett ändamålsenligt sätt. Delgeneralplanen utarbetas som en generalplan enligt 77a § i markanvändnings- och bygglagen, vilket innebär att den kan användas som grund för beviljande av bygglov.

Avsikten med planen är att möjliggöra byggandet av 14 vindkraftverk med en total höjd på högst 275 meter. Den uppskattade totaleffekten för vindkraftsparken är cirka 84–98 MW då effekten för ett enskilt vindkraftverk är 6–7 MW. På grund av antalet vindkraftverk och den totala produktionskapacitetens storlek tillämpas miljökonsekvensbedömning (MKB) för vindkraftsprojektet. MKB-förfarandet för projektet avslutades i maj 2020. De bakgrundsuppgifter som behövs för delgeneralplaneringen utarbetades huvudsakligen i samband med MKB-förfarandet.

 • Planförslag till påseende: 24.3–25.4.2022

  - Kungörelse
  - Kommunstyrelsen 14.3.2022, § 47, protokollsutdrag


  - Planförslag
  - Planbeskrivning

  Bilagor:

  - PDB  19102021
  - Bullerutredning
  - Skuggeffektutredning
  - illustrationsbilder dag
  - illustrationsbilder natt
  - siktanalays

  - Sammandrag av bemötanden till åsikter
  - Sammandrag av bemötanden till utlåtanden • Planförslag till påseende: 24.3 – 25.4.2022
 • Fullmäktiges godkännande:20.6.2022  § 43

 • Mot planen har lämnats två besvår, planen är ej fastställd

  

  


DETALJPLAN (REVIDERING) - KÖPINGS KVARTER 134

Bakgrund: Planläggningsuppdraget är att ändra två befintliga detaljplaner, för att kunna utveckla hälsovårdscentralens verksamhet i framtiden. I samband med planeringen granskas även grönområdenas utsträckning och möjlighet till anvisande av förbindelse för gång- och cykeltrafik längs med Malax å. Till övriga delar granskas tidsaktualiteten för befintliga tomter så att de stämmer överens med nuläget. Kulturhistoriskt värdefulla objekt granskas och utreds, nödvändiga åtgärder vidtas.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 8.4–13.5.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende: __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende: __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 


 


Senast uppdaterad 28.11.2022 08:39