Aktuella planer

Aktuella planer

DETALJPLAN (REVIDERING) - KÖPINGS KVARTER 151

Bakgrund: Planens syfte är att öka tomtens byggrätt från 1990 till 3500 m2 våningsyta och utöka byggnadsytan mot Malaxvägen så att det ska gå att bygga ut S‐Market Köpings. Affärsbyggnaden har blivit för liten i förhållande till verksamheten.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende 19.6–9.8.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende 1.11–2.12.2019
  • Kungörelse
  • Planutkast
  • Planbeskrivning
  • Bilaga - Trafikutredning
 • Planförslag till påseende 27.3–30.4.2020
  • Kungörelse
  • Planförslag
  • Planbeskrivning
  • Bemötanden planutkast
  • Bilaga - Trafikutredning
 • Fullmäktiges godkännande 11.6.2020 § 22

 


STRANDDETALJPLAN - TISTRONSKÄRET

Bakgrund: Avsikten är att utarbeta en stranddetaljplan för Tistronskäret med Malax strandgeneralplan och den gällande delgeneralplanen för Havsnära boende som utgångspunkt. En ändring av användningsändamålet önskas eftersom det inte längre finns efterfrågan eller behov av lägerområde i samma utsträckning som tidigare.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 27.3–30.4.2020
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende: __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende: __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 


 DELGENERALPLAN - JUTHSKOGEN

Bakgrund: Syftet med delgeneralplanen är att möjliggöra byggandet av vindturbiner i Juthskogen. De centrala målen med planläggningen är att för området skapa markanvändningsmässiga förutsättningar för att kunna anlägga en vindkraftspark, bedriva skogsbruk, bevara områdets användningsmöjligheter som rekreations- och jaktområde samt att lösa trafikarrangemangen i området på ett ändamålsenligt sätt.

Gällande planbeteckningar och bestämmelser som gäller för vindkraftverk är delgeneralplanen detaljerad och gällande förverkligande direkt styrande. Användningen av generalplanen som grund för vindkraftsverkens bygglov regleras i markanvändnings- och bygglagen 77 a §.

Avsikten med planen är att möjliggöra byggandet av 22 vindkraftverk med en total höjd på högst 275 meter. Den uppskattade totaleffekten för vindkraft-sparken är cirka 132–154 MW då effekten för ett enskilt vindkraftverk är 6–7 MW. På grund av antalet vindkraftverk och den totala produktionskapacitetens storlek tillämpas miljökonsekvensbedömning (MKB) för vindkraftsprojektet.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende 25.6–23.8.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende 25.2-17.4.2020
  • Kungörelse
  • Planutkast
  • Planbeskrivning
  • Bilaga 1 - PDB
  • Bilaga 2 - PDB respons
  • Möte för allmänheten
 • Planförslag till påseende __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande __.__.20__ § __

 

För projektet uppgörs samtidigt en miljökonsekvensbeskrivning, se skild kungörelse för mer info --> MKB-Kungörelse.  www.miljo.fi/juthskogenvindkraftMKB

 


DETALJPLAN (REVIDERING) - KÖPINGS KVARTER X OCH X

Bakgrund: En utveckling av markområdet i enlighet med delgeneralplanen skulle bidra till att både förtäta och stärka den befintliga strukturen i kommuncentrum på ett positivt sätt. Som en del av kommuncentrum vore det i första hand eftersträvansvärt att anvisa par- och/eller radhustomter till markområdets AP-del. För tillfället har kommunen endast en AR-tomt och en AP-tomt i kommuncentrum, varav AR-tomten är reserverad. Det vore således fördelaktigt om kommunen kan utöka tomtreserven i centrumområdet.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende 1.11–2.12.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande __.__.20__ § __

 


DETALJPLAN (REVIDERING) - BRINKEN KVARTER 2, 12-14

Bakgrund: De centrala målen med planläggningen är att skapa möjligheter för ägaren till tomt 2 i kvarter 2 att optimera både byggrätten/exploateringstalet och byggnadsytan enligt de förutsättningar som finns. Strävan är att byggrätten höjs till endera 9027m2 eller 10543 m2 från nuvarande 8091m2. Strävan gällande byggnadsytan är att närma sig gatuområdet för Magasinvägen och Magasingränd. Vad som är ändamålsenligt bedöms i planläggningen. Sekundära mål är att samtidigt ändra kvarter 2 med beaktande av den 11.2.2019 § 20 fastslagna tomtindelningen samt att utföra mindre tekniska justeringar i hela detaljplaneområdet. Mindre tekniska justeringar utgörs t.ex. av att infartsförbud anvisas och att ledningsområden uppdateras.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende 19.6–9.8.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende 1.1–2.12.2019
  • Kungörelse
  • Planutkast
  • Planbeskrivning
 • Planförslag till påseende __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande __.__.20__ § __

 


DELGENERALPLAN (REVIDERING OCH UTVIDGNING) - PETALAX

Bakgrund: Kommunens huvudmålsättning är att med hjälp av delgeneralplanen både garantera och utveckla en hållbar och fördelaktig samhällsstruktur som beaktar områdets särdrag. Samhällsstrukturen bör möjliggöra en trivsam levnadsmiljö för områdets nuvarande och framtida invånare. Sett till centrumområdet och arbetsplatserna bör fokus utgå från kommunens utbildningscentrum, med bl. a. grundskola och gymnasium, som ligger i Petalax centrum och från primärnäringarna som är starkt representerade i hela ådalen. Planen ska utnyttja och förtäta befintlig samhällsstruktur, möjliggöra alternativa bosättningsmöjligheter, bl.a. genom att stöda den struktur som skapats i ådalen och genom att möjliggöra ny bosättning vid sidan om den egentliga ådalen. Den bör också ge möjlighet till en balanserad utveckling i fråga om invånarantalet, vilket innebär att Petalax på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolkningstillväxt. Det är viktigt att bevara och utveckla Petalax kyrknejds och Petalax ådals särdrag samt att främja områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska och kulturmiljövärden.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 8.4–13.5.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende: __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende: __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 


DETALJPLAN (REVIDERING) - KÖPINGS KVARTER 134

Bakgrund: Planläggningsuppdraget är att ändra två befintliga detaljplaner, för att kunna utveckla hälsovårdscentralens verksamhet i framtiden. I samband med planeringen granskas även grönområdenas utsträckning och möjlighet till anvisande av förbindelse för gång- och cykeltrafik längs med Malax å. Till övriga delar granskas tidsaktualiteten för befintliga tomter så att de stämmer överens med nuläget. Kulturhistoriskt värdefulla objekt granskas och utreds, nödvändiga åtgärder vidtas.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 8.4–13.5.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende: __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende: __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 


STRANDDETALJPLAN - STENSKÄRET

Bakgrund: Avsikten är att utarbeta en stranddetaljplan för Stenskäret med Malax strandgeneralplan som utgångspunkat. I planeringen utreds en omdisponering av strandgeneralplanens utvisade RA-byggplatser på ett mer ändamålsenligt sätt. Utöver detta undersöks hur en eventuell framtida vägdragning till tomterna kan förverkligas på holmen, samt en ringa höjning av byggrätten till 150 m² per tomt. Angående RM/480-området undersöks hur många enskilda byggplatser detta kan omvandlas till.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 14.6–3.8.2018
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende: __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende: __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 


DELGENERALPLAN (REVIDERING) - DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK 9.10.2014 § 65

Bakgrund: Målet är att göra upp en reviderad delgeneralplan som ger möjlighet att bygga högre vindkraftverk än gällande plan tillåter. Tidigare maxhöjd för vindkraftverken var 200 m, nu är målsättningen 250 m.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) och planutkast till påseende: 14.2–16.3.2018
 • Planförslag till påseende: 5.4–7.5.2018
 • Fullmäktiges godkännande: 14.6.2018 § 26
 • Över planens godkännande har inkommit besvär. Besväret är under behandling.

 


DELGENERALPLAN - DELGENERALPLAN FÖR VINDKRAFT I TAKANEBACKEN

Bakgrund: Syftet med delgeneralplanen är att möjliggöra byggandet av vindturbiner på Takanebackens område. Syftet med planen är att styra markanvändningen och koordinera verksamheterna på området.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 4.7–5.8.2016
 • Planutkast till påseende: 14.12.2016–16.1.2017
 • Planförslag till påseende: 11.5–12.6.2017
 • Fullmäktiges godkännande: 28.9.2017 § 105
 • Över planens godkännande har inkommit besvär.
 • Meddelande om beslut av Vasa Förvaltningsdomstol (25.3.2020).

 


 

Senast uppdaterad 18.06.2020 13:01