Aktuella planer

Aktuella planer

DETALJPLAN - SÖDERFJÄRDSBACKEN

Bakgrund: Kommunens målsättning med detaljplanen är att ge möjlighet till ökad befolkningstillväxt i den direkta närheten av Malax kommuncentrum i Yttermalax. Kommunen önskar kunna erbjuda attraktiva tomter i en landsbygdsnära småhusmiljö. Områdets strategiska läge medför korta avstånd till flertalet arbetsplatser i regionen samt till regioncentrumet Vasa.

Planskeden:

 • PDB till påseende: 23.5 - 8.7.2016
 • Planutkast till påseende: 14.2 - 16.3.2018
 • Planförslag till påseende: 13.9 - 15.10.2018
 • Fullmäktiges godkännande: 15.11.2018 § 64

* Söderfjärdsbackens bostadsområde, kommunens mark, se karta nedanPR 01022018 a

 


DETALJPLAN (REVIDERING OCH UTVIDGNING) - ÅMINNE KOLONILOTTSOMRÅDE

Bakgrund: Syftet med planläggningen är att uppdatera detaljplanen så att den dels motsvarar dagens situation men även så att den ger möjlighet till utveckling av området framöver.

Planskeden:

 • PDB och planutkast till påseende: 14.6 - 3.8.2018
 • Planförslag till påseende: 27.11.2018 - 14.1.2019
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 

 


STRANDDETALJPLAN - ÖJNA

Bakgrund: Målsättningen med planläggningsarbetet är att uppgöra en stranddetaljplan och fastställa områdets användningsändamål som fast bosättning för 2 byggnadsplatser som finns anvisade i gällande delgeneralplan med RAO-beteckning. I den delgeneralplan som berör området (Havsnära boende delgeneralplan södra delen – 14.12.2004) får man välja användningsändamål mellan fritidsboende och fast boende. Utöver detta önskar markägare fastställa byggnadsplatsernas noggranna placering och även utreda möjligheterna att höja tomternas byggrätt.

I planläggningsarbetets inledningsfas var tanken att utarbeta en detaljerad delgeneralplan. Under planläggningsprocessens gång har planformen ändrats från detaljerad delgeneralplan till stranddetaljplan. Kommunen, planläggningskonsulten och NTM-centralen har vid flertalet tillfällen diskuterat planformen. Stranddetaljplan, som i huvudsak skall anvisa fritidsboende, har bedömts vara en möjlig planform för det fasta boendet som man ämnar anvisas i planen. Möjligheten anses logisk eftersom inte anvisar några nya verksamhetsformer. Det fasta boendet som stranddetaljplanen anvisar är redan möjligt att förverkliga med den ikraftvarande delgeneralplanen.

Planskeden:

 • PDB och planutkast till påseende: 14.6 - 3.8.2018
 • Planförslag till påseende: 27.11.2018 - 14.1.2019
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 

 


STRANDDETALJPLAN - STENSKÄRET

Bakgrund: Avsikten är att utarbeta en stranddetaljplan för Stenskäret med Malax strandgeneralplan som utgångspunkat. I planeringen utreds en omdisponering av strandgeneralplanens utvisade RA-byggplatser på ett mer ändamålsenligt sätt. Utöver detta undersöks hur en eventuell framtida vägdragning till tomterna kan förverkligas på holmen, samt en ringa höjning av byggrätten till 150 m² per tomt. Angående RM/480-området undersöks hur många enskilda byggplatser detta kan omvandlas till.

Planskeden:

 • PDB till påseende: 14.6 - 3.8.2018
 • Planutkast till påseende: __.__ - __.__.20__
 • Planförslag till påseende: __.__ - __.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 

 


DELGENERALPLAN (REVIDERING) - DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK 9.10.2014 § 65

Bakgrund: Målet är att göra upp en reviderad delgeneralplan som ger möjlighet att bygga högre vindkraftverk än gällande plan tillåter. Tidigare maxhöjd för vindkraftverken var 200m, nu är målsättningen 250m.

Planskeden:

 • PDB och planutkast till påseende: 14.2 - 16.3.2018
 • Planförslag till påseende: 5.4 - 7.5.2018
 • Fullmäktiges godkännande: 14.6.2018 § 26
 • Över planens godkännande har inkommit besvär. Besväret är under behandling.

 

 


DELGENERALPLAN - DELGENERALPLAN FÖR VINDKRAFT I TAKANEBACKEN

Bakgrund: Syftet med delgeneralplanen är att möjliggöra byggandet av vindturbiner på Takanebackens område. Syftet med planen är att styra markanvändningen och koordinera verksamheterna på området.

Planskeden:

 • PDB till påseende: 4.7 - 5.8.2016
 • Planutkast till påseende: 14.12.2016 - 16.1.2017
 • Planförslag till påseende: 11.5 - 12.6.2017
 • Fullmäktiges godkännande: 28.9.2017 § 105
 • Över planens godkännande har inkommit besvär. Besväret är under behandling.

 

 


DELGENERALPLAN - PETALAX

Bakgrund: Kommunens huvudmålsättning är att med hjälp av delgeneralplanen både garantera och utveckla en hållbar och fördelaktig samhällsstruktur som beaktar områdets särdrag. Samhällsstrukturen bör möjliggöra en trivsam levnadsmiljö för områdets nuvarande och framtida invånare. Sett till centrumområdet och arbetsplatserna bör fokus utgå från kommunens utbildningscentrum, med bl. a. grundskola och gymnasium, som ligger i Petalax centrum och från primärnäringarna som är starkt representerade i hela ådalen. Planen ska utnyttja och förtäta befintlig samhällsstruktur, möjliggöra alternativa bosättningsmöjligheter, bl.a. genom att stöda den struktur som skapats i ådalen och genom att möjliggöra ny bosättning vid sidan om den egentliga ådalen. Den bör också ge möjlighet till en balanserad utveckling i fråga om invånarantalet, vilket innebär att Petalax på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolkningstillväxt. Det är viktigt att bevara och utveckla Petalax kyrknejds och Petalax ådals särdrag samt att främja områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska och kulturmiljövärden.

Planskeden:

 • PDB till påseende: __.__ - __.__.20__
 • Planutkast till påseende: __.__ - __.__.20__
 • Planförslag till påseende: __.__ - __.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

Senast uppdaterad 23.01.2019 12:01