Aktuella planer

Aktuella planer

DETALJPLAN - KÖPINGS KVARTER X OCH X

Bakgrund: En utveckling av markområdet i enlighet med delgeneralplanen skulle bidra till att både förtäta och stärka den befintliga strukturen i kommuncentrum på ett positivt sätt. Som en del av kommuncentrum vore det i första hand eftersträvansvärt att anvisa par- och/eller radhustomter till markområdets AP-del. För tillfället har kommunen endast en AR-tomt och en AP-tomt i kommuncentrum, var av AR-tomten är reserverad. Det vore således fördelaktigt om kommunen kan utöka tomtreserven i centrumområdet.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende 1.11 - 2.12.2019
 • Planutkast till påseende __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande __.__.20__ § __

 

 


DETALJPLAN (REVIDERING) - KÖPINGS KVARTER 151

Bakgrund: Planens syfte är att öka tomtens byggrätt från 1990 till 3500 m2 våningsyta och utöka byggnadsytan mot Malaxvägen så att det ska gå att bygga ut S‐Market Köpings. Affärsbyggnaden har blivit för liten i förhållande till verksamheten.

Planskeden:

 

 


DETALJPLAN (REVIDERING) - BRINKEN KVARTER 2, 12-14

Bakgrund: Planläggningsuppdraget är att ändra kvarter 2 på basen av den 11.2.2019 § 20 fastslagna tomtindelningen, samt att för tomt 2 i kvarteret optimera såväl byggrätten som byggnadsytan. Utöver detta justeras mindre tekniska detaljer i hela detaljplaneområdet så man erhåller en tidsaktuell detaljplan.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende 19.6 - 9.8.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende 1.1 - 2.12.2019
 • Planförslag till påseende __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande __.__.20__ § __

 

 


DELGENERALPLAN - JUTHSKOGEN

Bakgrund: Syftet med delgeneralplanen är att möjliggöra byggandet av vindturbiner på Juthskogen. De centrala målen med planläggningen är att för området skapa markanvändningsmässiga förutsättningar för att kunna anlägga en vindkraftpark, bedriva skogsbruk, bevara områdets användningsmöjligheter som rekreations- och jaktområde samt att lösa trafikarrangemangen i området på ett ändamålsenligt sätt. Delgeneralplanen utarbetas som en generalplan enligt 77a § i markanvändnings- och bygglagen, vilket innebär att den kan användas som grund för beviljande av bygglov.

Avsikten med planen är att möjliggöra byggandet av 20–26 vindkraftverk med en total höjd på högst 300 meter. Vindkraftsparkens planerade totaleffekt är 160 MW. På grund av antalet vindkraftverk och den totala produktionskapacitetens storlek tillämpas miljökonsekvensbedömning (MKB) för vindkraftsprojektet. Delgeneralplanen utarbetas parallellt med MKB-förfarandet och de bakgrundsuppgifter som behövs för delgeneralplaneringen tas huvudsakligen fram i samband med MKB-förfarandet.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende 25.6 - 23.8.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande __.__.20__ § __

 

För projektet uppgörs samtidigt en miljökonsekvensbeskrivning, se skild kungörelse för mer info --> MKB-Kungörelse

 

 


DELGENERALPLAN (REVIDERING OCH UTVIDGNING) - PETALAX

Bakgrund: Kommunens huvudmålsättning är att med hjälp av delgeneralplanen både garantera och utveckla en hållbar och fördelaktig samhällsstruktur som beaktar områdets särdrag. Samhällsstrukturen bör möjliggöra en trivsam levnadsmiljö för områdets nuvarande och framtida invånare. Sett till centrumområdet och arbetsplatserna bör fokus utgå från kommunens utbildningscentrum, med bl. a. grundskola och gymnasium, som ligger i Petalax centrum och från primärnäringarna som är starkt representerade i hela ådalen. Planen ska utnyttja och förtäta befintlig samhällsstruktur, möjliggöra alternativa bosättningsmöjligheter, bl.a. genom att stöda den struktur som skapats i ådalen och genom att möjliggöra ny bosättning vid sidan om den egentliga ådalen. Den bör också ge möjlighet till en balanserad utveckling i fråga om invånarantalet, vilket innebär att Petalax på lång sikt åtminstone bör hålla nuvarande invånarantal eller helst få en liten befolkningstillväxt. Det är viktigt att bevara och utveckla Petalax kyrknejds och Petalax ådals särdrag samt att främja områdets landskapsmässiga, kulturhistoriska och kulturmiljövärden.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 8.4–13.5.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende: __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende: __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 

 


DETALJPLAN (REVIDERING) - HVC-KVARTERET

Bakgrund: Planläggningsuppdraget är att ändra två befintliga detaljplaner, för att kunna utveckla hälsovårdscentralens verksamhet i framtiden. I samband med planeringen granskas även grönområdenas utsträckning och möjlighet till anvisande av förbindelse för gång- och cykeltrafik längs med Malax å. Till övriga delar granskas tidsaktualiteten för befintliga tomter så att de stämmer överens med nuläget. Kulturhistoriskt värdefulla objekt granskas och utreds, nödvändiga åtgärder vidtas.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 8.4 - 13.5.2019
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende: __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende: __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 

 


DETALJPLAN (REVIDERING OCH UTVIDGNING) - ÅMINNE KOLONILOTTSOMRÅDE

Bakgrund: Syftet med planläggningen är att uppdatera detaljplanen så att den dels motsvarar dagens situation men även så att den ger möjlighet till utveckling av området framöver.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) och planutkast till påseende: 14.6 - 3.8.2018
 • Planförslag till påseende: 27.11.2018 - 14.1.2019
 • Fullmäktiges godkännande: 19.6.2019 § 35

 

 


DETALJERAD DELGENERALPLAN - ÖJNA

Bakgrund: Målsättningen med planläggningsarbetet är att uppgöra en detaljerad delgeneralplan och fastställa områdets användningsändamål som fast bosättning för 2 byggnadsplatser som finns anvisade i gällande delgeneralplan med RAO-beteckning. I den delgeneralplan som berör området (Havsnära boende delgeneralplan södra delen – 14.12.2004) får man välja användningsändamål mellan fritidsboende och fast boende. Utöver detta önskar markägare fastställa byggnadsplatsernas noggranna placering och även utreda möjligheterna att höja tomternas byggrätt.

Fotnot: I planläggningsarbetets inledningsfas var tanken att utarbeta en detaljerad delgeneralplan. Under planläggningsprocessens gång har planformen ändrats från detaljerad delgeneralplan till stranddetaljplan. Kommunen, planläggningskonsulten och NTM-centralen har vid flertalet tillfällen diskuterat planformen. Stranddetaljplan, som i huvudsak skall anvisa fritidsboende, har bedömts vara en möjlig planform för det fasta boendet som man ämnar anvisas i planen. Möjligheten anses logisk eftersom inte anvisar några nya verksamhetsformer. Det fasta boendet som stranddetaljplanen anvisar är redan möjligt att förverkliga med den ikraftvarande delgeneralplanen. Planformen kan med goda skäl prövas offentligt under förslagets påseendeskede.

Planformen stranddetaljplan prövades offentligt under förslagets påseendeskede. Med beaktande av inkommen respons har planformen ändrats tillbaka till detaljerad delgeneralplan. På basen av tidigare inlämnad respons är detta en fungerade lösning, varvid man valt planformen i detta specifika fall. Innehållet i det slutliga planförslaget har med tekniska justeringar ändrats så att kriterierna för en delgeneralplan uppfylls, justeringen bedöms inte som en betydande ändring utan enbart en formalitet.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) och planutkast till påseende: 14.6 - 3.8.2018
 • Planförslag till påseende: 27.11.2018 - 14.1.2019
 • Fullmäktiges godkännande: 19.6.2019 § 34

 

 


STRANDDETALJPLAN - STENSKÄRET

Bakgrund: Avsikten är att utarbeta en stranddetaljplan för Stenskäret med Malax strandgeneralplan som utgångspunkat. I planeringen utreds en omdisponering av strandgeneralplanens utvisade RA-byggplatser på ett mer ändamålsenligt sätt. Utöver detta undersöks hur en eventuell framtida vägdragning till tomterna kan förverkligas på holmen, samt en ringa höjning av byggrätten till 150 m² per tomt. Angående RM/480-området undersöks hur många enskilda byggplatser detta kan omvandlas till.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 14.6 - 3.8.2018
  • Kungörelse
  • PDB
 • Planutkast till påseende: __.__–__.__.20__
 • Planförslag till påseende: __.__–__.__.20__
 • Fullmäktiges godkännande: __.__.20__ § __

 

 


DELGENERALPLAN (REVIDERING) - DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK 9.10.2014 § 65

Bakgrund: Målet är att göra upp en reviderad delgeneralplan som ger möjlighet att bygga högre vindkraftverk än gällande plan tillåter. Tidigare maxhöjd för vindkraftverken var 200m, nu är målsättningen 250m.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) och planutkast till påseende: 14.2 - 16.3.2018
 • Planförslag till påseende: 5.4 - 7.5.2018
 • Fullmäktiges godkännande: 14.6.2018 § 26
 • Över planens godkännande har inkommit besvär. Besväret är under behandling.

 

 


DELGENERALPLAN - DELGENERALPLAN FÖR VINDKRAFT I TAKANEBACKEN

Bakgrund: Syftet med delgeneralplanen är att möjliggöra byggandet av vindturbiner på Takanebackens område. Syftet med planen är att styra markanvändningen och koordinera verksamheterna på området.

Planskeden:

 • Program för deltagande och bedömning (PDB) till påseende: 4.7 - 5.8.2016
 • Planutkast till påseende: 14.12.2016 - 16.1.2017
 • Planförslag till påseende: 11.5 - 12.6.2017
 • Fullmäktiges godkännande: 28.9.2017 § 105
 • Över planens godkännande har inkommit besvär. Besväret är under behandling.

 

 


 

Senast uppdaterad 01.11.2019 08:44