Jump to content Jump to search
Tillstånd, ansökningar och anmälningar

Tillstånd, ansökningar och anmälningar

Miljötillstånd och anmälningspliktig verksamhet enl. MSL 115 a §

Miljötillstånd eller anmälan krävs för verksamhet som kan medföra risk för förorening av miljön och för sådan verksamhet som kan utsätta omgivningen för oskäligt besvär. Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet är bl.a. pälsdjursfarmer, djurstallar, marktäkter och olika typer av industrier. Beroende av verksamhetens omfattning behandlas miljötillståndsansökan eller anmälan antingen av kommunens miljövårdsmyndighet eller av regionförvaltningsverket (AVI). Ytterligare information hittas på den statliga miljöförvaltningens hemsidor.

BLANKETTER samt anvisningar
BLANKETT: Anmälan om avslutad verksamhet/upphävande av tillståndTäktverksamhet

BLANKETT: ansökan om tillstånd för täktverksamhet
BLANKETT: hörande av grannar
BLANKETT: plan för utvinningsavfallLagring och spridning av gödsel

Anvisningar för lagring och spridning av gödsel ges i "nitratförordningen" och dess ändring. Tillfällig lagring av gödsel i stack samt spridning av stallgödsel i undantagsfall ska anmälas till kommunens miljövårdsmyndighet. Till anmälan bifogas karta över de skiften där gödseln sprids eller lagras (med lagringsplatsen utmärkt). Ytterligare information om jordbrukets miljövård hittas på den statliga miljöförvaltningens hemsidor.

BLANKETT: anmälan om lagring av gödsel i stack
BLANKETT: anmälan om spridning i av stallgödsel i undantagsfall Vattenbyggnadsarbete

Vattenbyggnadsarbeten där volymen av muddermassorna uppgår till mer än 500 m³ kräver tillstånd från regionförvaltningsverket (AVI). För mindre vattenbyggnadsarbeten där muddermassorna underskrider 500 m³ görs en skriftlig anmälan minst 30 dygn innan arbetet påbörjas. Utifrån anmälan bedömmer Närings- trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) behovet av tillstånd från fall till fall. Ytterligare information hittas på den statliga miljöförvaltningens hemsida

ELEKTRONISK Anmälan om vattenbyggnadsarbete (Närings-, trafik- och miljöcentralens tjänst)
BLANKETT: anmälan om vattenbyggnadsarbete
BLANKETT: grannars/vattenområdets ägares samtycke


 
Tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar

Enligt miljöskyddslagen ska den, vars tillfälliga verksamhet förorsakar störande buller eller skakningar, göra en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten minst 30 dagar före verksamhetens början. Exempel på  verksamhet som kan medföra buller eller skakningar är byggnadsarbeten, offentliga tillställningar och evenemang. Ytterligare information samt blanketter hittas på den statliga miljöförvaltningens hemsidaExceptionella situationer

Miljövårdsmyndigheten ska underrättas om det på grund av en exceptionell situation uppstår avfall eller utsläpp som medför risk för förorening av miljön, samt i de fall avfallets mängd eller beskaffenhet föranleder särskilda avfallshanteringsåtgärder. En exceptionell situation kan uppstå t.ex. till följd av en olycka, en produktionsstörning eller vid rivning av en byggnad. För anmälan om exceptionella situationer finns inte någon särskild blankettYtterligare information hittas på den statliga miljöförvaltningens hemsida.


 
Avfall

Ansökan om gemensamma avfallskärl, förlängt tömningsintervall samt anmälan om anslutning till avfallstransport riktas till Vasaregionens avfallsnämnd, PB 2, 65 101 Vasa, tfn 040 660 4496. 

BLANKETTER 


 
Anslutning till vatten- och avloppsnät

BLANKETT: ansökan om befrielse från skyldigheten att ansluta fastighet till kommunalt avloppsnät
BLANKETT: ansökan om befrielse från skydligheten att ansluta fastighet till kommunalt vattenledningsnätAvloppsvattenrening i områden utanför avloppsnätet

Bilaga till ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd:
BLANKETT: utredning av avloppssystem

Avvikelse från reningskrav för fastigheter på stränder, grundvattenområden eller inom 100 meter från ett vattendrag, MSL 156 a §:
BLANKETT: Ansökan om avvikelse från krav på behandling av hushållsavloppsvatten, MSL 156 a § 
BILAGA 2: Beskrivning av avloppssystemet
BILAGA 3A: Små avloppsvattenmängder
BILAGA 3B: Anslutning till avloppsnätet
BILAGA 3C: Hög ålder hos fastighetsinnehavaren och andra ivssituationer
BILAGA 3D: Sociala hinder

Senast uppdaterad 01.02.2023 13:17