Jump to content Jump to search
Miljövård

Miljövård

Miljönämnden fungerar som kommunens miljövårdsmyndighet. Till verksamhetsområdet hör främst de myndighetsuppgifter som grundar sig på miljövårdens övervaknings- och tillståndsärenden gällande bl.a.:

• Miljö- och marktäktstillstånd
• Avfallshantering
• Avloppsvattenrening
• Dikning, muddring
• Nedskräpning och förorening av miljön
• Bullerbekämpning och luftvård
• Natur- och miljöskydd, skydd av yt- och grundvatten
• Terräng- och vattentrafik


Karolina Sunabacka
Miljöinspektör, Tekniska avdelningen

Brygga i Åminne 

Senast uppdaterad 11.12.2020 10:33