Jump to content Jump to search
Luvat, hakemukset ja ilmoitukset

Luvat, hakemukset ja ilmoitukset

Ympäristölupa ja ilmoituksenvarainen toiminta (ympäristönsuojelulaki 115 § a)

Ympäristölupa tai ilmoitus tarvitaan toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaran ja joka voi aiheuttaa ympäristölle kohtuutonta haittaa. Ympäristöluvan- ja ilmoituksenvaraista toimintaa ovat esimerkiksi turkistarhat, eläinsuojat, maa-ainesten otto ja monenlainen teollinen toiminta. Toiminnan laajuudesta riippuen ympäristölupahakemuksen tai ilmoituksen käsittelee joko kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto. Lisätietoja ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

LOMAKKEET ja ohjeet
LOMAKE: Ilmoitus toiminnan lopettamisestaMaa-ainesten ottaminen

LOMAKE: Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen
LOMAKE: Selvitys naapurien kuulemisesta
LOMAKE: Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminnalleLannan patterointi ja levitys

Ohjeita lannan varastoinnista ja levityksestä on "nitraattidirektiivissä" ja asetuksessa sen muuttamisesta. Lannan tilapäisestä varastoinnista lantapatteriin ja levityksestä poikkeustilanteessa on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen liitetään kartta lohkoista, joille lantaa levitetään tai joilla lantaa varastoidaan (varastointipaikka on merkittävä karttaan). Lisätietoa maatalouden ympäristönsuojelusta ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

LOMAKE: lannan varastointi lantapatterissa
LOMAKE: lannan levitys poikkeustilanteessa Vesirakennustyöt

Vesirakennustyöt, joissa ruoppausmassoja syntyy yli 500 m³, tarvitsevat aluehallintoviraston luvan. Pienemmistä, alle 500 m³:n ruoppauksista tehdään kirjallinen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. ELY-keskus arvioi ilmoituksen perusteella luvan tarpeen tapauskohtaisesti. Lisätietoja ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta. 

SÄHKÖINEN ruoppaus- ja niittoilmoitus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen palvelu)
LOMAKE: ruoppaus- ja niittoilmoitus
LOMAKE: naapureiden suostumus / vesialueen omistajan suostumus


 
Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Esimerkkejä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta ovat rakennustyöt, julkiset tilaisuudet ja tapahtumat. Lisätietoa ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.  

LOMAKE 


 
Poikkeukselliset tilanteet

Ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä ilmoitus, jos poikkeuksellisen tilanteen vuoksi syntyy jätettä tai aiheutuu päästöjä, joista aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, tai jos jätteen määrä tai ominaisuudet edellyttävät tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa. Poikkeuksellinen tilanne voi johtua esimerkiksi onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä tai rakennuksen purkamisesta. Poikkeuksellisesta tilanteesta ei ole erillistä ilmoituslomaketta. Lisätietoja ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.


 
Jätteet

Hakemus yhteisistä jäteastioista, pidennetystä tyhjennysvälistä ja ilmoitus liittymisestä järjestettyyn jätehuoltoon osoitetaan Vaasan seudun jätelautakunnalle, PL 2, 65101 Vaasa, puh. 040 660 4496. 

LOMAKKEETVesi- ja viemäriverkostoon liittyminen

LOMAKE: vapautushakemus viemäriin liittymisvelvollisuudestaJätevesien puhdistus viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla

Liite rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen:
LOMAKE: 
selvitys jätevesijärjestelmästä, liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen

Puhdistusvaatimuksista poikkeaminen rannalla, pohjavesialueella tai vesistöstä 100 metrin säteellä sijaitsevalla kiinteistöllä, YSL 156 a §:
LOMAKE: Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä
LIITE 2: Jätevesijärjestelmän kuvaus
LIITE 3A: Jätevesien vähäisyys
LIITE 3B: Liittäminen viemäriverkkoon
LIITE 3C: Kiinteistön haltijan koreka ikä ja muut elämäntilanteet
LIITE 3D: Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Päivitetty 18.11.2021 13:35