Jump to content Jump to search
Jätevesi

Jätevesi


Kunnan viemäriverkosto

Maalahden Vedeltä saa tietoa jätevesihuollosta alueilla, joilla on kunnan viemäriverkko, ja tietoa alueista, joille kunnan viemäriverkkoa suunnitellaan laajennettavaksi.


Kiinteistökohtainen jäteveden puhdistus

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ohjaavat jäteveden puhdistusta haja-asutusalueilla. Kiinteistöillä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä vesistöstä ja joita ei ole liitetty kunnan viemäriverkostoon, oltava viimeistään 31.10.2019 perustason puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä. Muilla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevilla kiinteistöillä puhdistusvaatimukset on täytettävä heti (uudisrakennukset) tai suurten kunnostusten yhteydessä. Jätevesijärjestelmää varten tarvitaan toimenpidelupa tai rakennuslupa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Jätevesijärjestelmää koskevat asiakirjat liitetään lupahakemukseen. Lisätietoa menettelytavoista ja kiinteistökohtaisista jäteveden puhdistusmenetelmistä:

Kiinteistön jätevesien käsittely
Hyvä jätevesien käsittely – Suomen ympäristökeskuksen esite
Opas jätevesien maailmaan – Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto

Kaikilla kiinteistöillä on oltava selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä käyttö- ja huolto-ohjeineen. Selvitys ja ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä ja esitettävä tarvittaessa ympäristöviranomaiselle.

Lomake – selvitys jätevesijärjestelmästä

 

Päivitetty 06.04.2018 13:06