Jump to content Jump to search
Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

RANTA-ASEMAKAAVA – TISTRONSKÄRET

Tausta: Tarkoitus on laatia Tistronkäretin ranta-asemakaava Maalahden rantayleiskaavan ja voimassa olevan Merenläheisen asumisen osayleiskaavan pohjalta. Käyttötarkoituksen muutosta toivotaan, koska enää ei ole kysyntää tai tarvetta leirialueelle samassa laajuudessa kuin aiemmin.

Kaavoituksen vaiheet:


 PIXNEN URHEILUALUE

Tausta: Kaavan tavoitteena on laatia kokonaissuunnitelma Pixnen urheilualueelle, aikajänne on 20–30 vuotta eteenpäin. Alueen liikenneturvallisuus paranee, ja uusien urheiluhallien ja -kenttien rakentaminen alueelle tulee mahdolliseksi.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis ja arviointisuunnitelma nähtävillä (OAS) 8.3.–22.3.2022      
 • Kaavaluonnos nähtävillä 26.7 - 26.8.2022
 • Kaavaehdotus nähtävillä 13.2–15.3.2023

- Kuulutus
- Pöytäkirjanote, KH 30.1.2023 § 16
- Kaavaehdotus, Pixnen urheilualue 23122022 
- Kaavaselostus, Pixnen uheilualue 23122022
- Liite 1: Oas, Pixne 16022022
- Liite 2: Liikennetrakastelu, Pixne 10112022
- Liite 3: Luontoselvitys, Pixne
- Liite 4: Pixnevisio
- Liite 5: Vastineet, Pixne
- Liite 6.1. Rakennusinventointi, Pixne
- Liite 6.2. Kohdekortti, Pixne


ASEMAKAAVA (TARKISTUS JA LAAJENNUS) – BRINKENIN KORTTELIT 1 - 3, 5 (aikaisemmin  2-3))

Tausta: 

Kaavoituksen päätavoitteena on tehdä muutoksia voimassa olevaan asemakaavaan siten, että mahdollistetaan lisärakentaminen teollisuustonteilla muuttamalla 11.2.2019 § 20 vahvistetun tont-tijaon perusteella korttelia 2 ja samalla optimoidaan tontin 2 rakennusoikeus ja rakennusala. Tä-män lisäksi tehdään pieniä teknisiä tarkistuksia koko asemakaava-alueella, että saadaan ajanta-sainen asemakaava.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 19.6–9.8.2019
 • Kaavaluonnos nähtävillä: 1.11–2.12.2019
 • Kaavaehdotus 2 nähtävillä: 31.5 –30.6.2022
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: 13.2.2023 § 7. Kaava ei ole vahvistettu

OSAYLEISKAAVA – JUTHSKOGEN

Tausta: Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuuli-voimaloiden rakentaminen Juthskogenin alueelle. Kaavoituksen keskeisinä tavoitteina on luoda alueelle maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuiston rakentamiselle ja metsätalouden harjoittamiselle, säilyttää alueen käyttömahdollisuudet virkistys- ja metsästysalueena sekä ratkaista alueen liikennejärjestelyt tarkoituksenmukaisella tavalla. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a § mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa 14 kokonaiskorkeudeltaan enintään 275 metriä olevan tuulivoimalan rakentaminen. Tuulivoimapuiston arvioitu kokonaisteho on noin 84-98 MW, jos yksittäisen tuulivoimalan teho on 6–7 MW. Tuulivoimaloiden määrä ja kokonaistuotantokapasiteetin suuruus aiheuttavat sen, että tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Hanketta koskeva YVA-menettely päättyi toukokuussa 2020. Osayleiskaavoitukseen tarvittava tietopohja tuotettiin pääosin YVA-menettelyn yhteydessä.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Kaavaehdotus nähtävillä: 24.3–25.4.2022

  - Kuulutus
  - Kunnanhallitus 14.3.2022, 47 §, pöytökirjanote

  - Kaavaehdotus
  - Kaavaselostus

     Liitteet:
    
- OAS 19102021
     - Meluselvitys
     - Välkeselvitys
     - Havainnekuvat päivä
     - Havainnekuvat yö
     - Näkymäalueanalyysi   

     - Yhteenveto ja vastineet kaavaluonnoksen mielipiteistä
     - Yhteenveto ja vastineet kaavaluonnoksen lausunnoista

 • Kaavaehdotus nähtävillä: 24.3.– 25.4.2022
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: 20.6.2022 § 43

 • Kaksi valitusta on jätetty

ASEMAKAAVA (TARKISTUS) – KÖPINGSIN KORTTELI 134

Tausta: Kaavoitustehtävänä on muuttaa kahta nykyistä asemakaavaa, jotta terveyskeskuksen toimintaa voidaan kehittää tulevaisuudessa. Kaavoituksen yhteydessä tarkistetaan myös viheralueiden laajuutta ja mahdollisuutta osoittaa jalankulku ja pyöräily-yhteys Maalahdenjoen varteen. Muilta osin tarkistetaan nykyisten tonttien ajantasaisuus siten, että ne vastaavat nykytilannetta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet tarkistetaan ja selvitetään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 8.4–13.5.2019
 • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

Päivitetty 07.03.2023 14:43