Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

ASEMAKAAVA – KÖPINGSIN KORTTELIT X JA X

Tausta: Maa-alueen kehittäminen osayleiskaavan mukaisesti sekä tiivistäisi että vahvistaisi kuntakeskuksen olemassa olevaa rakennetta positiivisella tavalla. Osana kuntakeskusta olisi tavoittelemisen arvoista osoittaa lähinnä pari- ja/tai rivitalotontteja maa-alueen AP-osaan. Tällä hetkellä kunnalla on kuntakeskuksessa vain yksi AR-tontti ja yksi AP-tontti, joista AR-tontti on varattu. Olisi siis hyödyksi, jos kunta voisi lisätä tonttireserviään keskustan alueella.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 1.11–2.12.2019
 • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

 


ASEMAKAAVA (TARKISTUS) – KÖPINGSIN KORTTELI 151

Tausta: Kaavan tavoitteena on kasvattaa tontin rakennusoikeutta 1990 m²:sta 3500 m²:iin ja laajentaa rakennusalaa kohti Maalahdentietä siten, että S‐Market Köpingsin laajentaminen mahdollistuu. Kaupparakennuksen koko on jäänyt toimintaan nähden liian pieneksi.

Kaavoituksen vaiheet:

 


ASEMAKAAVA (TARKISTUS) – BRINKENIN KORTTELIT 2, 12–14

Tausta: Kaavoitustehtävänä on muuttaa korttelia 2 11.2.2019 § 20 hyväksytyn tonttijaon perusteella sekä optimoida tontin 2 rakennusoikeus ja rakennusala. Tämän lisäksi tehdään pieniä teknisiä tarkistuksia koko asemakaava-alueella siten, että asemakaava saadaan ajan tasalle.

Kaavoituksen vaiheet:

 


OSAYLEISKAAVA – JUTHSKOGEN

Tausta: Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Juthskogenin alueelle. Kaavoituksen keskeisinä tavoitteina on luoda alueelle maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuiston rakentamiselle ja metsätalouden harjoittamiselle, säilyttää alueen käyttömahdollisuudet virkistys- ja metsästysalueena sekä ratkaista alueen liikennejärjestelyt tarkoituksenmukaisella tavalla. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77a § mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa 20–26 kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä olevan tuulivoimalan rakentaminen. Tuulivoimapuiston suunniteltu kokonaisteho on 160 MW. Tuulivoimaloiden määrä ja kokonaistuotantokapasiteetin suuruus aiheuttavat sen, että tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Osayleiskaava laaditaan rinnakkain YVA-menettelyn kanssa ja osayleiskaavoitukseen tarvittava tietopohja tuotetaan pääosin YVA-menettelyn yhteydessä.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 25.6–23.8.2019
  • Kuulutus
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __


Hankkeesta laaditaan samalla ympäristövaikutusten arviointi, katso lisätiedot erillisestä kuulutuksesta -> YVA-kuulutus.

 


OSAYLEISKAAVA (TARKISTUS JA LAAJENNUS) – PETOLAHTI

Tausta: Kunnan päätavoitteena on osayleiskaavan avulla taata alueen erityispiirteet huomioiva kestävä ja suotuisa yhdyskuntarakenne ja sen kehitys. Yhdyskuntarakenteen tulisi mahdollistaa viihtyisä elinympäristö alueen nykyisille ja tuleville asukkaille. Keskustan alueen ja työpaikkojen kannalta huomion tulisi olla Petolahden keskustassa sijaitsevassa kunnan koulutuskeskittymässä (muun muassa peruskoulut ja lukio) ja peruselinkeinoissa, jotka ovat levittäytyneet vahvasti koko jokilaaksoon. Kaava hyödyntää ja tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja mahdollistaa vaihtoehtoiset asumismahdollisuudet, muun muassa tukemalla jokilaaksoon muodostunutta rakennetta ja mahdollistamalla uuden asutuksen muuallakin kuin varsinaisessa jokilaaksossa. Kaavan tulisi myös mahdollistaa tasapainoinen väestönkehitys, mikä tarkoittaa sitä, että pitkällä aikavälillä Petolahden asukasluvun tulisi pysyä ainakin nykyisellä tasolla tai mieluiten hieman kasvaa. Tärkeää on myös Petolahden kirkonseudun ja Petolahden jokilaakson erityispiirteiden säilyttäminen ja kehittäminen sekä alueen maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja kulttuuriympäristöarvojen edistäminen.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 8.4–13.5.2019
 • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

 


ASEMAKAAVA (TARKISTUS) – TERVEYSKESKUSKORTTELI

Tausta: Kaavoitustehtävänä on muuttaa kahta nykyistä asemakaavaa, jotta terveyskeskuksen toimintaa voidaan kehittää tulevaisuudessa. Kaavoituksen yhteydessä tarkistetaan myös viheralueiden laajuutta ja mahdollisuutta osoittaa jalankulku ja pyöräily-yhteys Maalahdenjoen varteen. Muilta osin tarkistetaan nykyisten tonttien ajantasaisuus siten, että ne vastaavat nykytilannetta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet tarkistetaan ja selvitetään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 8.4–13.5.2019
 • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

 


ASEMAKAAVA (TARKISTUS JA LAAJENNUS) – ÅMINNEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUE

Tausta: Kaavoituksen tarkoituksena on tarkistaa asemakaavaa siten, että se vastaa nykyistä tilannetta, mutta myös siten, että se mahdollistaa alueen kehittämisen eteenpäin.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä: 14.6–3.8.2018
 • Kaavaehdotus nähtävillä: 27.11.2018–14.1.2019
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: 19.6.2019 § 35

 


YKSITYISKOHTAINEN OSAYLEISKAAVA – ÖJNA

Tausta: Kaavoituksen tavoitteena on laatia ranta-asemakaava ja vahvistaa alueen käyttötarkoitus pysyvään asumiseen kahdelle rakennuspaikalle, jotka on osoitettu voimassa olevassa osayleiskaavassa RAO-merkinnällä. Aluetta koskevassa osayleiskaavassa (Merenläheisen asumisen osayleiskaavan eteläosa – 14.12.2004) saa valita käyttötarkoituksen loma-asumisen ja pysyvän asumisen väliltä. Tämän lisäksi maanomistaja toivoo rakennuspaikkojen tarkempien sijoituspaikkojen vahvistamista sekä myös tonttien rakennusoikeuden korottamismahdollisuuden selvittämistä.

Alaviite: Kaavoituksen aloitusvaiheessa ajatuksena oli laatia yksityiskohtainen osayleiskaava. Kaavaprosessin aikana kaavamuoto on muutettu yksityiskohtaisesta osayleiskaavasta ranta-asemakaavaksi. Kunta, kaavakonsultti ja ELY-keskus ovat useaan kertaan keskustelleet kaavamuodosta. Ranta-asemakaavan, jolla pääasiallisesti osoitetaan vapaa-ajan asumista, on arvioitu olevan yksi mahdollinen kaavamuoto pysyvään asumiseen, jota kaavalla aiotaan osoittaa. Mahdollisuus katsotaan loogiseksi, koska uusia toimintamuotoja ei osoiteta. Ranta-asemakaavassa osoitettu pysyvä asuminen on jo mahdollista toteuttaa voimassa olevalla osayleiskaavalla. Kaavatyyppi voidaan hyvin perustein asettaa seuraavaksi julkisesti nähtäville.

Kaavatyyppi ranta-asemakaava asetettiin julkisesti nähtäville kaavaehdotuksen nähtävilläolovaiheessa. Kaavatyyppi on muutettu saatu palaute huomioiden takaisin yksityiskohtaiseksi osayleiskaavaksi. Aiemmin saadun palautteen perusteella tämä on toimiva ratkaisu, jonka myötä kaavamuoto on valittu tähän erityistapaukseen. Lopullisen kaavaehdotuksen sisältöä on tarkistettu teknisillä korjauksilla siten, että osayleiskaavan tunnusmerkit täyttyvät, tarkistuksien ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävä muutos kaavaan vaan ainoastaan muodollisuus.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä: 14.6–3.8.2018
 • Kaavaehdotus nähtävillä: 27.11.2018–14.1.2019
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: 19.6.2019 § 34

 


RANTA-ASEMAKAAVA – STENSKÄRET

Tausta: Tarkoitus on laatia Stenkäretin ranta-asemakaava Maalahden rantayleiskaavan pohjalta. Suunnittelussa selvitetään rantayleiskaavassa osoitettujen RA-rakennuspaikkojen uudelleenjärjestely tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Tämän lisäksi tutkitaan, kuinka mahdollinen tieyhteys tonteille saareen tulevaisuudessa voidaan toteuttaa sekä rakennusoikeuden vähäinen korottaminen 150 m²:iin tonttia kohden. RM/480-alueen osalta tutkitaan, kuinka moneen yksittäiseen rakennuspaikkaan alue voidaan muuntaa.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 14.6–3.8.2018
 • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

 


OSAYLEISKAAVA (TARKISTUS) – RIBÄCKENIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, KV 9.10.2014 § 65

Tausta: Tavoitteena on tarkistaa osayleiskaavaa siten, että mahdollistetaan korkeampien tuulivoimaloiden rakentaminen. Voimassa oleva yleiskaava sallii 200 metrin korkuiset tuulivoimalat, nyt on tavoitteena 250 metrin kokonaiskorkeus.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä: 14.2–16.3.2018
 • Kaavaehdotus nähtävillä: 5.4–7.5.2018 
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: 14.6.2018 § 26
 • Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu. Valitusta käsitellään.

 


OSAYLEISKAAVA – TAKANEBACKENIN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA

Tausta: Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Takanebackenin alueelle. Kaavan tarkoituksena on maankäytön ohjaaminen ja alueelle sijoittuvien toimintojen yhteensovittaminen.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 4.7–5.8.2016
 • Kaavaluonnos nähtävillä: 14.12.2016–16.1.2017
 • Kaavaehdotus nähtävillä: 11.5–12.6.2017
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: 28.9.2017 § 105
 • Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu. Valitusta käsitellään.

 


 

Päivitetty 25.11.2019 15:43