Jump to content Jump to search
Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

 

OSAYLEISKAAVA – JUTHSKOGEN

Tausta: Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa tuulivoimaloiden rakentaminen Juthskogenin alueelle. Kaavoituksen keskeisinä tavoitteina on luoda alueelle maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuiston rakentamiselle ja metsätalouden harjoittamiselle, säilyttää alueen käyttömahdollisuudet virkistys- ja metsästysalueena sekä ratkaista alueen liikennejärjestelyt tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tuulivoimaloita koskevien kaavamerkintöjen ja määräysten osalta osayleiskaava on yksityiskohtainen ja toteuttamista suoraan ohjaava. Yleiskaavan käytöstä tuulivoimaloiden rakennusluvan perusteena säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:ssä.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa 18 kokonaiskorkeudeltaan enintään 275 metriä olevan tuulivoimalan rakentaminen. Tuulivoimapuiston arvioitu kokonaisteho on noin 108-126 MW, jos yksittäisen tuulivoimalan teho on 6–7 MW. Tuulivoimaloiden määrä ja kokonaistuotantokapasiteetin suuruus aiheuttavat sen, että tuulivoimahankkeeseen sovelle-taan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Kaavoituksen vaiheet:

 

Hankkeesta laaditaan samalla ympäristövaikutusten arviointi, katso lisätiedot erillisestä kuulutuksesta -> YVA-kuulutus. www.ymparisto.fi/juthskogentuulivoimaYVA


 

OSAYLEISKAAVA (TARKISTUS JA LAAJENNUS) – PETOLAHTI

Tausta: Kunnan päätavoitteena on osayleiskaavan avulla taata alueen erityispiirteet huomioiva kestävä ja suotuisa yhdyskuntarakenne ja sen kehitys. Yhdyskuntarakenteen tulisi mahdollistaa viihtyisä elinympäristö alueen nykyisille ja tuleville asukkaille. Keskustan alueen ja työpaikkojen kannalta huomion tulisi olla Petolahden keskustassa sijaitsevassa kunnan koulutuskeskittymässä (muun muassa peruskoulut ja lukio) ja peruselinkeinoissa, jotka ovat levittäytyneet vahvasti koko jokilaaksoon. Kaava hyödyntää ja tiivistää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja mahdollistaa vaihtoehtoiset asumismahdollisuudet, muun muassa tukemalla jokilaaksoon muodostunutta rakennetta ja mahdollistamalla uuden asutuksen muuallakin kuin varsinaisessa jokilaaksossa. Kaavan tulisi myös mahdollistaa tasapainoinen väestönkehitys, mikä tarkoittaa sitä, että pitkällä aikavälillä Petolahden asukasluvun tulisi pysyä ainakin nykyisellä tasolla tai mieluiten hieman kasvaa. Tärkeää on myös Petolahden kirkonseudun ja Petolahden jokilaakson erityispiirteiden säilyttäminen ja kehittäminen sekä alueen maisemallisten, kulttuurihistoriallisten ja kulttuuriympäristöarvojen edistäminen.

Kaavoituksen vaiheet:

 


 

 

ASEMAKAAVA (TARKISTUS) – KÖPINGSIN KORTTELIT 188 JA 189

Tausta: Maa-alueen kehittäminen osayleiskaavan mukaisesti sekä tiivistäisi että vahvistaisi kuntakeskuksen olemassa olevaa rakennetta positiivisella tavalla. Osana kuntakeskusta olisi tavoittelemisen arvoista osoittaa lähinnä pari- ja/tai rivitalotontteja maa-alueen AP-osaan. Tällä hetkellä kunnalla on kuntakeskuksessa vain yksi AR-tontti ja yksi AP-tontti, joista AR-tontti on varattu. Olisi siis hyödyksi, jos kunta voisi lisätä tonttireserviään keskustan alueella.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 1.11–2.12.2019
 • Kaavaluonnos nähtävillä: 10.9.–9.10.2020
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

 


RANTA-ASEMAKAAVA – TISTRONSKÄRET

Tausta: Tarkoitus on laatia Tistronkäretin ranta-asemakaava Maalahden rantayleiskaavan ja voimassa olevan Merenläheisen asumisen osayleiskaavan pohjalta. Käyttötarkoituksen muutosta toivotaan, koska enää ei ole kysyntää tai tarvetta leirialueelle samassa laajuudessa kuin aiemmin.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 27.3–30.4.2020
 • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

 


 


ASEMAKAAVA (TARKISTUS) – BRINKENIN KORTTELIT 2, 12–14

Tausta: Kaavoituksen keskeisinä tavoitteina on luoda korttelin 2 tontin 2 omistajalle mahdollisuuksia optimoida sekä rakennusoikeus/tehokkuusluku että rakennusala olemassa olevien edellytysten mukaisesti. Pyrkimyksenä on, että rakennusalaa korotetaan joko 9 027 m2:iin tai 10 543 m2:iin nykyisestä 8 091 m2:stä. Rakennusalaa koskevana pyrkimyksenä on lähentyä Makasiinitien ja Makasiinikujan katualuetta. Kaavoituksessa arvioidaan, mikä on tarkoituksenmukaista. Toissijaisina tavoitteina on samalla muuttaa korttelia 2 huomioiden 11.2.2019 § 20 vahvistettu tonttijako sekä tehdä pieniä teknisiä tarkistuksia koko asemakaava-alueella. Pieniä teknisiä tarkistuksia ovat esimerkiksi kielletyn ajosuunnan osoittaminen ja johtoalueiden päivittäminen.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 19.6–9.8.2019
 • Kaavaluonnos nähtävillä: 1.11–2.12.2019
  • Kuulutus
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaselostus
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

  


 

 


ASEMAKAAVA (TARKISTUS) – KÖPINGSIN KORTTELI 134

Tausta: Kaavoitustehtävänä on muuttaa kahta nykyistä asemakaavaa, jotta terveyskeskuksen toimintaa voidaan kehittää tulevaisuudessa. Kaavoituksen yhteydessä tarkistetaan myös viheralueiden laajuutta ja mahdollisuutta osoittaa jalankulku ja pyöräily-yhteys Maalahdenjoen varteen. Muilta osin tarkistetaan nykyisten tonttien ajantasaisuus siten, että ne vastaavat nykytilannetta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet tarkistetaan ja selvitetään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 8.4–13.5.2019
 • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

 


RANTA-ASEMAKAAVA – STENSKÄRET

Tausta: Tarkoitus on laatia Stenkäretin ranta-asemakaava Maalahden rantayleiskaavan pohjalta. Suunnittelussa selvitetään rantayleiskaavassa osoitettujen RA-rakennuspaikkojen uudelleenjärjestely tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Tämän lisäksi tutkitaan, kuinka mahdollinen tieyhteys tonteille saareen tulevaisuudessa voidaan toteuttaa sekä rakennusoikeuden vähäinen korottaminen 150 m²:iin tonttia kohden. RM/480-alueen osalta tutkitaan, kuinka moneen yksittäiseen rakennuspaikkaan alue voidaan muuntaa. Hankkeen pohjaksi laaditaan luontoselvitys sekä pohjakartta kyseessä olevalta maa-alueelta.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: 14.6–3.8.2018
 • Kaavaluonnos nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kaavaehdotus nähtävillä: __.__.–__.__.20__
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: __.__.20__ § __

 


OSAYLEISKAAVA (TARKISTUS) – RIBÄCKENIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA, KV 9.10.2014 § 65

Tausta: Tavoitteena on tarkistaa osayleiskaavaa siten, että mahdollistetaan korkeampien tuulivoimaloiden rakentaminen. Voimassa oleva yleiskaava sallii 200 metrin korkuiset tuulivoimalat, nyt on tavoitteena 250 metrin kokonaiskorkeus.

Kaavoituksen vaiheet:

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä: 14.2–16.3.2018
 • Kaavaehdotus nähtävillä: 5.4–7.5.2018 
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös: 14.6.2018 § 26
 • Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu. Valitusta käsitellään.

 


Päivitetty 14.01.2021 13:30