Jump to content Jump to search
Aktuellt
21.10.2020

Malax kommuns åtgärder med anledning av coronaviruset

Informationen uppdaterad 21.10.2020

Ledningen i Malax kommun följer med situationen kring coronaviruset, dess spridning och vidtar åtgärder vartefter för att motverka spridning. Målet är att bromsa spridningen av coronaviruset.  

I enlighet med sjukvårdsdistriktets rekommendationer uppmanas besökare att använda ansiktsmask i alla offentliga utrymmen vilket även omfattar kommunens olika verksamhetspunkter.

Bildningssektorn
Undervisning ordnas i enlighet med de rekommendationer som Utbildningsstyrelsen gett.

I högstadiet och åk 5 i Övermalax skola fortsätter distansundervisning till och med 23.10.2020. Beslutet gäller inte elever som får särskilt stöd eller elever som omfattas av förlängd läroplikt, som har rätt till närundervisning även under denna period, såvida dessa elever inte genom smittskyddsläkarens beslut är försatta i karantän.

Alla övriga enheter inom grundskolan återgår till närundervisning tisdag 20.10.2020.

Gymnasiet fortsätter med distansundervisning till och med 23.10.

Biblioteken
Biblioteken är öppna som vanligt. Personal och kunder uppmanas använda ansiktsmask.

Medborgarinstitutet och fritidsverksamhet
Ordnar verksamhet med beaktande av vissa restriktioner som kan inverka på enskilda kurser. Personal och studerande uppmanas att använda ansiktsmask.

MI:s kurser kommer igång igen i kommunens fastigheter måndag 26.10.2020 med grupper om max 10 personer på plats samtidigt och där avstånd kan hållas. Större grupper kommer igång efter att restriktionerna från regionalförvaltningsverket till denna del förändras.

Regeringen rekommenderar att hobbyverksamhet i grupp för vuxna vid behov avbryts helt och hållet på basis av begränsningarna i användningen av utrymmena. Sjukvårdsdistriktet rekommenderar att det inom idrottsföreningar och övrig fritidsverksamhet är skäl att undvika sammankomster med över 10 personer. Säkerhetsavstånd måste kunna iakttas i denna verksamhet.

Övrig fritidsverksamhet där 1–2 meters avstånd inte kan garanteras eller ansiktsmask inte kan användas rekommenderas ta paus ett par veckor.

Malax kommuns fastigheter
Malax kommuns fastigheter har delvis begränsade öppethållningstider.

Idrottshallen öppnar 20.10.2020. Fortfarande gäller restriktionerna från regionförvaltningsverket om inga grupper över 10 personer, håll avstånd och god handhygien. Enskilda och små grupper kan dock, såvida gränsen om 10 inte överskrids, träna i hallen.

I skolorna kan ingen övrig verksamhet än undervisning ordnas i enlighet med Undervisningsministeriets och Utbildningsstyrelsens anvisningar. Detta innebär att vissa kvällsaktiviteter som försiggått i skolorna tillsvidare inte är möjlig.

Ändringar i fastigheternas användning kan göras med kort varsel om behov uppstår.

I enlighet med Regionförvaltningsverkets beslut 9.10.2020 kan inga möten hållas under tiden 12–31.10.2020 där antalet deltagare är större än tio. Detta gäller även i Malax kommuns fastigheter.

Vård- och omsorg
Kommunens äldreboenden och akut- och rehabiliteringsavdelning är stängda från och med 9.10.2020 tillsvidare. Besök på äldreboende är möjliga med vissa begränsningar. Besök ska bokas via enhetens personal. Person som uppvisar symptom på luftvägsinfektion eller som annars är förkyld ska inte besöka boendeenheterna. God handhygien ska iakttas och besökare ska använda ansiktsmask under besöket. Beredskapsledningsgruppen rekommenderar dock starkt att besök på äldreboenden undviks.

Hälsovårdscentralen
Obs! Ta alltid kontakt per telefon med vårdbedömningen före ett eventuellt besök till hälsocentralen. Besökare som ska till läkarmottagningen går in genom huvuddörren och väntar i väntesalen som normalt. Patienter med flunssasymptom ombeds komma in genom dörren till vänster om ambulansintaget.

Tandvårdspatienter får ha med sig max en följeslagare till mottagningen.

Vi följer Vasa sjukvårdsdistrikts rekommendationer och ber alla som besöker hälsovårdscentralens verksamhetspunkter och är över 15 år att använda ett munskydd. Ta helst med ett eget munskydd när du besöker oss!

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård, tfn 06 347 7611.

Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken.
Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset  
Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.

Utdelning av ansiktsmasker
Malax kommun delar ut ansiktsmasker åt mindre bemedlade. Antal ansiktsmasker som delas ut är 4 st/person och kan hämtas från socialavdelningen vid kommungården. Närmare info ges via kommunens växel på telefonnumret nedan.

Förvaltning
Dörrarna till kommungården hålls stängda från och med 7.10.2020 tillsvidare.

Inom kanslifunktionerna vid Malax kommun jobbar många på distans under den närmaste tiden vilket gör att den som har ärende till Kommungården i första hand bör ta kontakt per telefon eller e-post, fornamn.efternamn@malax.fi. Vid besök på Kommungården bör ansiktsmask användas.

Telefonväxeln Kommungården, tfn 06 347 7111, hälsovårdscentralen 06 347 7611 är öppen som normalt kl. 8.00–16.00.

Post till kommunen, Servicepunkten/FPA och Malax Vatten kan lämnas i postlådan vid huvudingången.

___________

Kommunens ledning utreder vilka fortsatta åtgärder som behövs. Ledningen följer med situationen och direktiven uppdateras kontinuerligt.

Sektorerna förbereder hur verksamheten kan koncentreras och arrangeras om vid behov.


Ledningsgruppen i Malax
21.10.2020


Gå till "Aktuellt"