Aktuellt
20.05.2020

Malax kommuns åtgärder med anledning av coronaviruset

Informationen uppdaterad 20.5.2020
Ledningen i Malax kommun följer med situationen kring coronaviruset, dess spridning och vidtar åtgärder vartefter för att motverka spridning. Målet är att bromsa spridningen av coronaviruset.  

Ledningsgruppen i Malax träffas kontinuerligt och informationen nedan uppdateras vartefter nya åtgärder vidtas.

Skolorna återgår till närundervisning
Eleverna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen återvänder till närundervisningen torsdagen den 14 maj. Den 29 april fattade regeringen beslut om att avveckla restriktionerna i fråga om småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. På basis av den epidemiologiska bedömningen finns det inte längre grunder för att förlänga beredskapslagens tillämpningsförordning och det är tryggt att återvända till skolan. Den 4 maj har undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd preciserat anvisningarna för utbildningsanordnarna.

Kommunen ger fortsättningsvis lättnader för avgifter inom småbarnspedagogik och eftis
I enlighet med Finlands regerings rekommendation beviljar Malax kommun lättnader i klientavgifterna inom småbarnspedagogik om barnet vårdas hemma på grund av situationen med coronaviruset. (Detta inkluderar även förskolebarnen).

Ingen avgift för småbarnspedagogik uppbärs om barnet vårdas hemma under tiden 14.4–13.5.2020. Avgift uppbärs dock för de dagar barnet deltar i småbarnspedagogiken.

Det är viktigt att vårdnadshavarna meddelar om frånvaro i Päikky så snart som möjligt enligt de direktiv som sänds ut via Päikky per 3.4.2020.

Familjens avgift för skolbarns morgon- och eftermiddagsverksamhet är 50 % av barnets normala avgift per månad under april och maj månader om barnet inte deltar i verksamheten under tiden 14.4–13.5.2020. I annat fall debiteras normal avgift. (Detta innebär att ingen avgift bärs upp för april månad om barnet inte alls deltar i verksamheten, eftersom tidigare meddelandet om avgift gäller fram till 13.4.2020). Ifall ni önskar avsluta platsen inom morgon- och eftermiddagsverksamheten ska uppsägningen ske skriftligt. Uppsägningsblankett finns på kommunens hemsida.

Biblioteken öppnar igen 1.6
Den normala biblioteksverksamheten öppnar igen 1.6. Reserverat material kan dock hämtas från biblioteken redan nu mot tidsbokning. Se närmare information här.

Medborgarinstitutet och fritidsverksamhet
Malax-Korsnäs medborgarinstitut har inhiberat vårens kursverksamhet.

Ungdomsverksamheten vid Socken är stängd tillsvidare. Kommunens simningstider i simhallen i Övermalax har inhiberats. Även Power Club verksamheten i skolorna kvällstid är inhiberad.

Även övriga evenemang, så som större informationsmöten, som arrangeras av Malax kommun inhiberas eller skjuts fram.

Malax kommuns fastigheter öppnar stegvis från och med 1.6.2020
I enlighet med regeringens rekommendationer och Regionförvaltningsverkets beslut kan från och med 1.6.2020 offentliga sammankomster ordnas då antalet deltagare är under 50 pers. Malax kommun öppnar sina fastigheter för bokningar igen från och med 1.6.2020. Detta gäller även mötesutrymmen i Kommungården även om dörrarna till Kommungården hålls stängda till och med 2.8.2020. Då det gäller bokning av skolor sker detta tillsvidare enbart efter prövning från fall till fall. Även t.ex. gymmet i Pixnehallen öppnar igen från och med 1.6.2020.

Vård- och omsorg
Läs om åtgärder inom Malax-Korsnäs hälsovårdscentral under perioden 23.3–31.8.2020 här.

Dörrarna är låsta till åldringsboenden, handikappboendet och akut- och rehabiliteringsavdelningen sedan 13.3.2020. Besök ska undvikas för att minimera riskerna för att riskgrupper utsätts för smitta. Eventuella undantagsbesök sker enligt överenskommelse på förhand med vårdande personal.

Ring och boka om en icke-brådskande tandläkartid ifall du blir förkyld eller får andra flunsasymptom. Detta för att undvika att andra klienter eller personal utsätts för smittorisk. Det är viktigt att även personalen hålls frisk då trycket inom vården nu är högt. Medborgare bör agera med omdöme och särskild försiktighet i sina kontakter med i synnerhet riskgrupper. Riskgrupperna omfattar äldre personer och personer med en primärsjukdom.

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård, tfn 06 347 7611. Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken.
Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset  
Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.

Malax ringer invånare över 75 år
Malax kommun kommer från och med vecka 18 att börja ringa upp alla sina hemmaboende invånare som är 75 år och äldre.

Syftet är att fråga hur kommuninvånarna mår och försäkra sig om att de äldre får den hjälp som de behöver under undantagsförhållandena. Under samtalet kan kommunen ge vägledning om praktiska saker. Vi informerar om alternativa lösningar att få hem matvaror från butiken och läkemedel från apotek, om inte anhöriga eller grannar har möjlighet att hjälpa.

Kommunen vill också förvissa sig om att alla vet hur de ska agera om de blir sjuka och hur de undviker att utsätta sig för coronaviruset.

Kommunens samtal kommer från telefonnummer som börjar med 06 3477 xxx.

Resor och återkomst till arbete/skola
I enlighet med utrikesministeriets rekommendation bör allt resande undvikas, såväl privata resor som resor i tjänsten.

Distansarbete
Kommunens personal uppmanas att i ökad utsträckning distansarbeta där det är möjligt.

Vattenförsörjningen
Det råder besöksförbud på kommunens vatten- och avloppsverk. Vattentjänstverkets kansli tar inte emot besökare, kontakt tas endast via telefon och e-post.

Alla våra vatten- och avloppsverk, samt de flesta pumpstationer är fjärrövervakade och fjärrstyrda.  Det här gör att det underlättar skötseln vid eventuella sjukdomar bland personalen. Vid alla våra vattenverk finns generatorer för elförsörjning.

Liksom tidigare informerar vattentjänstverket om eventuella störningar i vattendistributionen på kommunens hemsida.

Förvaltning
Dörrarna till Kommungården hålls stängda fram till 3.8.2020.

Inom kanslifunktionerna vid Malax kommun jobbar många på distans under den närmaste tiden vilket gör att den som har ärende till Kommungården i första hand ska ta kontakt per telefon eller e-post, fornamn.efternamn@malax.fi.

Telefonväxeln, tfn 06 347 7111, 06 347 7611 är öppen som normalt kl. 8.00–16.00.

Kunder som har färdigt ifyllda blanketter till Servicepunkten uppmanas att lägga dem i postlådan som finns vid Kommungårdens huvudingång.

Kommunens beslutande organ sammankommer enligt behov. Varje planerat sammanträde bedöms från fall till fall huruvida det förverkligas eller inte och huruvida sammanträdet hålls som fysiskt möte eller som distansmöte.

Kommunens ledning utreder vilka fortsatta åtgärder som behövs. Ledningen följer med situationen och direktiven uppdateras kontinuerligt.

Sektorerna förbereder hur verksamheten kan koncentreras och arrangeras om vid behov.


Ledningsgruppen i Malax
12.5.2020


Gå till "Aktuellt"