Aktuellt
03.04.2020

Malax kommuns åtgärder med anledning av coronaviruset

Informationen uppdaterad 3.4.2020
Ledningen i Malax kommun följer med situationen kring coronaviruset, dess spridning och vidtar åtgärder vartefter för att motverka spridning. Målet är att bromsa spridningen av coronaviruset.  

Ledningsgruppen i Malax träffas kontinuerligt och informationen nedan uppdateras vartefter nya åtgärder vidtas.

Skolor övergår till distansundervisning
I enlighet med statsrådets nya linjedragningar stänger skolornas lokaler och avbryter närundervisningen från och med onsdagen den 18 mars. Högstadiet och Gymnasiet i Petalax övergår till distansundervisning redan 17.3.2020. Studentskrivningarna skrivs fortsättningsvis i Gymnasiet i Petalax.

Från onsdag 18.3 övergår också årskurserna 1–6 till distansundervisning. Undervisningen fortsätter med hjälp av digitala medel och Wilma och enligt läroplanen. Behövliga ändringar görs i skolornas läsårsplaner.

I enlighet med statsrådets nya preciseringar (20.3.2020) ordnar Malax kommun undervisning i skola för elever i årskurserna 1–3, samt för elever i behov av särskilt stöd. Elever i årskurs 1-3 samt elever inom särskilt stöd rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.
Läs Statrådets artikel från 20.3 här.
Läs Statsrådets riktlinjer från 16.3 här.

Småbarnspedagogikens enheter och förskoleundervisning fortsätter sin verksamhet, men statsrådet rekommenderar att de som har möjlighet håller sina barn hemma. Mer information om arrangemangen ges senare.

Kommunen ger fortsättningsvis lättnader för avgifter inom småbarnspedagogik och eftis
I enlighet med Finlands regerings rekommendation beviljar Malax kommun lättnader i klientavgifterna inom småbarnspedagogik om barnet vårdas hemma på grund av situationen med coronaviruset. (Detta inkluderar även förskolebarnen).

Ingen avgift för småbarnspedagogik uppbärs om barnet vårdas hemma under tiden 14.4–13.5.2020. Avgift uppbärs dock för de dagar barnet deltar i småbarnspedagogiken.

Det är viktigt att vårdnadshavarna meddelar om frånvaro i Päikky så snart som möjligt enligt de direktiv som sänds ut via Päikky per 3.4.2020.

Familjens avgift för skolbarns morgon- och eftermiddagsverksamhet är 50 % av barnets normala avgift per månad under april och maj månader om barnet inte deltar i verksamheten under tiden 14.4–13.5.2020. I annat fall debiteras normal avgift. (Detta innebär att ingen avgift bärs upp för april månad om barnet inte alls deltar i verksamheten, eftersom tidigare meddelandet om avgift gäller fram till 13.4.2020). Ifall ni önskar avsluta platsen inom morgon- och eftermiddagsverksamheten ska uppsägningen ske skriftligt. Uppsägningsblankett finns på kommunens hemsida.

Biblioteken stänger
Biblioteken stänger från och med 18.3.2020 till och med 13.5.2020.

Medborgarinstitutet och fritidsverksamhet
Malax-Korsnäs medborgarinstitut har inhiberat sin kursverksamhet till och med 13.5.2020.

Ungdomsverksamheten vid Socken är stängd tillsvidare. Kommunens simningstider i simhallen i Övermalax har inhiberats. Även Power Club verksamheten i skolorna kvällstid är inhiberad.

Även övriga evenemang, så som större informationsmöten, som arrangeras av Malax kommun inhiberas eller skjuts fram.

Delar av idrottshallen i Pixne är stängd tillsvidare. Kroppsverkstaden och ishallen svarar för sin egen verksamhet, se närmare information på deras hemsida.

Kommunen hyr inte ut utrymmen i fastigheterna till utomstående aktörer och inbokade tider i fastigheterna kommer att avbokas. Nya bokningar för våren tas inte emot just nu.

Onödiga träffar ska undvikas. Se närmare Vasa sjukvårdsdistrikts rekommendationer gällande deltagande i fritidsverksamhet på deras hemsida.

Vård- och omsorg
Läs om åtgärder inom Malax-Korsnäs hälsovårdscentral under perioden 23.3–13.4.2020 här.

Dörrarna är låsta till åldringsboenden, handikappboendet och akut- och rehabiliteringsavdelningen sedan 13.3.2020. Besök ska undvikas för att minimera riskerna för att riskgrupper utsätts för smitta. Eventuella undantagsbesök sker enligt överenskommelse på förhand med vårdande personal.

Ring och boka om en icke-brådskande tandläkartid ifall du blir förkyld eller får andra flunsasymptom. Detta för att undvika att andra klienter eller personal utsätts för smittorisk. Det är viktigt att även personalen hålls frisk då trycket inom vården nu är högt. Medborgare bör agera med omdöme och särskild försiktighet i sina kontakter med i synnerhet riskgrupper. Riskgrupperna omfattar äldre personer och personer med en primärsjukdom.

Om du misstänker coronavirussmitta, ring först hälsovårdscentralen för instruktioner om vart du ska söka dig för vård, tfn 06 347 7611. Utanför öppettiderna: ring centralsjukhusets akutpoliklinik 06 213 1001.

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral följer Vasa centralsjukhus instruktioner för coronaviruset, se länken.
Vasa centralsjukhus information och instruktioner om coronaviruset  
Institutet för hälsa och välfärds information om coronaviruset

Vid misstanke om coronavirussmitta eller exponering för viruset ska man inte ringa nödnumret 112. Vårdanvisningar fås på det riksomfattande rådgivningsnumret 0295 535 535.

Resor och återkomst till arbete/skola
I enlighet med utrikesministeriets rekommendation bör allt resande undvikas, såväl privata resor som resor i tjänsten.

Personal, barn och studerande som kommer från utlandsresa ska vara i kontakt med sin förman/rektor/daghemsföreståndare innan återkomst till arbete, skola och daghem. I samråd med arbetsgivaren och hälsovården bedöms återgång till arbete och behovet av att stanna hemma/distansarbete. I regel gäller en två veckors lång hemmavistelse/distansarbete eller karantän för personal och studerande/barn som kommer hem från utlandsresa. Ledande smittskyddsläkare beslutar om frånvaro från arbetet eller beslut om karantän. Begränsningen gäller i allmänhet enbart den person som vistats utomlands, inte övriga familjemedlemmar. Konstateras smitta försätts i regel alla som varit i närkontakt med den smittade i karantän.

Distansarbete
Kommunens personal uppmanas att i ökad utsträckning distansarbeta där det är möjligt.

Vattenförsörjningen
Det råder besöksförbud på kommunens vatten- och avloppsverk. Vattentjänstverkets kansli tar inte emot besökare, kontakt tas endast via telefon och e-post.

Alla våra vatten- och avloppsverk, samt de flesta pumpstationer är fjärrövervakade och fjärrstyrda.  Det här gör att det underlättar skötseln vid eventuella sjukdomar bland personalen. Vid alla våra vattenverk finns generatorer för elförsörjning.

Kemikalier, reservdelar och andra viktiga produkter som behövs vid vattenbehandlingen finns i lager. Vi följer den fastställda beredskapsplanen.

Liksom tidigare informerar vattentjänstverket om eventuella störningar i vattendistributionen på kommunens hemsida.

Förvaltning
Dörrarna till Kommungården stängs från och med 20.3.2020. Jennys café är öppet som vanligt, ingång bakom biblioteket.

Allt fler inom kanslifunktionerna vid Malax kommun kommer att jobba på distans under den närmaste tiden vilket gör att den som har ärende till Kommungården i första hand ska ta kontakt per telefon eller e-post, fornamn.efternamn@malax.fi.

Telefonväxeln, tfn 06 347 7111, 06 347 7611 är öppen som normalt kl. 8.00–16.00.

Kunder som har färdigt ifyllda blanketter till Servicepunkten uppmanas att lägga dem i postlådan som finns vid Kommungårdens huvudingång.

Kommunens beslutande organ sammankommer enligt behov. Varje planerat sammanträde bedöms från fall till fall huruvida det förverkligas eller inte och huruvida sammanträdet hålls som fysiskt möte eller som distansmöte.

Kommunens ledning utreder vilka fortsatta åtgärder som behövs. Ledningen följer med situationen och direktiven uppdateras kontinuerligt.

Sektorerna förbereder hur verksamheten kan koncentreras och arrangeras om vid behov.

Malax kommun

Ledningsgruppen 20.3.2020Gå till "Aktuellt"