Banner

Malax Kommun arrow Socialservice arrow Socialservice
Socialservice PDF Skriv ut E-post

Socialdirektör Yvonne Holming, tel. 347 7321
vik socialarbetare Anna Sjölund
vik socialarbetare Josefine Häggblom
vik socialarbetare/familjearbetare Johanna Granholm

Socialarbete
Socialarbetarna ger råd och information om olika sociala stödåtgärder. De beviljar utkomststöd, handikappservice, sköter ärenden som gäller barnskydd, familjearbete, utvecklingsstörda och missbrukare m.m. Avger utlåtanden, gör inkomst- och förmögenhetsutredningar, närvarar vid förundersökning och rättegång enligt barnskyddslagen, ger adoptionsrådgivning etc. De bistår också föräldrar och barn i vårdnads- och umgängesrättsärenden i samband med skilsmässa,

Telefontid/tidsbeställning dagligen mellan kl. 8.30-9.30.
Socialarbetarna når man genom att ringa till kommunens växel (06) 347 7111.

Socialarbetare/Barnatillsyningsman Anna Sjölund handhar även vårdnadssärenden och sköter faderskaps-, underhållsavtals- och underhållsstödsärenden.


Utkomststöd

Utkomststödet är en bidragsform som tillgrips i sista hand när en enskild persons eller familjs möjligheter att trygga sitt uppehälle avsevärt försämrats.

Tidsbeställning görs till socialarbetarna.


Flyktingärenden

Till den del flyktingärenden berör socialvården handhas de av vik socialarbetare Josefine Häggblom/Johanna Granholm. Hon är också behjälplig i frågor gällande familjeåterförening, asyl-, arbets- och uppehållstillståndsärenden.

Malax kommuns "Program för integrationsfrämjande" (pdf, 1 mb) fastställt i kommunfullmäktige 27.9.2010, § 53

Se Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovårds integrationsprojektet:

  • Islamguide i korthet
  • Tolkningsguide för myndighetsbruk
  • Graviditetstid - svenska, finska, bosniska, vietnamesiska, ryska
  • Förlossning - svenska, finska, bosniska, vietnamesiska, ryska
  • Babyns första månader - svenska, finska, bosniska, vietnamesiska

 
Barnskydd
Barnskyddets uppgift och syfte är att ge barn rätt till en trygg uppväxt, en harmonisk och mångsidig uppväxt samt till särskilt skydd.

Barnskyddet består av förebyggande åtgärder, öppenvårdstjänster och stödåtgärder, omhändertagande och vård utom hemmet.

Alla kan göra barnskyddsanmälan till kommunens socialarbetare om ett barn eller ungdom är i behov av hjälp. Anmälan kan göras muntligt eller skriftligt.


Socialjour

Utanför arbetstid kan man kontakta Österbottens socialjour i krissituationer och brådskande sociala ärenden. Tel. 325 2347 eller 112. 


Familjearbete
Förebyggande barnskyddsarbete sker genom hembesök och genom att stöda föräldrarskap och barns uppfostran. Vid problem och konflikter inom hemmet där barn är involverade finns behov av stöd och samtal från utomstående. 

Familjearbetare Johanna Granholm, tel. 050 5381060

 

Senast uppdaterad ( 2013-09-09 )
 

Tilläggsuppgifter: Malax Kommun, Tfn: (06) 3477 111