Banner

Malax Kommun arrow Miljö
Miljövård

Till miljövårdsmyndighetens uppgifter hör bl.a. att övervaka och befrämja miljövården i kommunen, följa upp miljösituationen, förebygga förorening av miljön och arbeta för ett hållbart utnyttjande av naturresurser. Miljövårdsmyndigheten avger utlåtanden och ger information samt behandlar lov- och övervakningsärenden.

Miljösekreteraren bereder och föredrar ärenden till miljönämnden gällande bl.a. följande områden:

 • skydd av yt- och grundvatten
 • luftskydd
 • naturskydd
 • bullerbekämpning
 • miljö- och landskapsskydd 
 • terräng- och vattentrafik
 • lantbrukets miljövård
 • avfallshantering och nedskräpning
 • förorening av miljön
 • vattenhantering, muddring 
 • bedömning av miljöpåverkan
 • hållbar utveckling
 • miljötillstånd

Kontaktuppgifter:
Miljösekreterare
Karolina Sunabacka
Malmgatan 5, 66100 Malax
tfn (06) 3477 347, 050 511 0020

Miljöhälsovård

Miljöhälsovård och veterinärvård handhas genom ett samarbetsavtal med Västkustens miljöenhet. Västkustens miljöenhets blanketter.Avloppsvatten
Muddring
Miljötillstånd
Jordbruk
Buller / skakning
Avfallshantering
Skadedjur

Tilläggsuppgifter: Malax Kommun, Tfn: (06) 3477 111