55    SOPIMUS, MÖKKITONTTIEN MAANVUOKRAMAKSUN KOROTTAMINEN

 

Tekninen lautakunta                                 60               23 06 2010

Kunnanhallitus                                        171               28 06 2010

Kunnanvaltuusto                                       49               27 09 2010

 

Tekn.l. 60 §                  Kansliasihteeri Asplund:

                                      Ulla-Maj Sten ym., yhteensä kahdeksan henkilöä, anovat maanvuokrasopimuksensa jatkamista 20 vuodella Bockörenin kiinteistöllä RN 28²  Petolahdessa. Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2010.

 

                                      Kunnanhallituksen ohjeiden 4 §, mom 3 mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän ja irrallisen omaisuuden vuokraamisesta pidemmäksi aikaa kuin viideksi vuodeksi.

                                          

                                      Kunnaninsinööri Nordströmin ehdotus:

                                      Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa maanvuokrasopimusten uusimisesta, joten se vie asian eteenpäin kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

                                      Päätös:

                                      Hyväksyttiin.

                                      _________

 

 

Kh 171 §                      Kunnansihteeri Malmsten:

                                      Taustaa

                                      Maanvuokrasopimukset, jotka koskevat n. 7000 m² :n kokoista aluetta Bockörenillä, RN:o 28:2, perustuvat maanvuokrasopimukseen, joka laadittiin 1969 Petolahden kunnan ja kahdeksan vuokralaisen kesken ja oli voimassa vuoden 1991 loppuun. Petolahden kunnanvaltuusto on 1972 jatkanut useita maanvuokrasopimuksia, mukaan lukien Bocköreniä koskevat maanvuokrasopimukset, vuoden 2010 loppuun. Kuntainliitoksen yhteydessä maanvuokrasopimukset siirrettiin Maalahden kunnalle.

 

                                      Yleisten töiden lautakunta on 1981 tarkastanut vapaa-ajan rakennusten maanvuokrat ja todennut, että vuokrat ovat aivan liian matalat. Kunnanhallitus ei voinut korottaa maanvuokraa, koska vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2010 loppuun. Kunnanhallitus päätti näin ollen, että nykyisiä vuokrasopimuksia ei saa siirtää kolmannelle henkilölle. Mikäli vuokraaja haluaa näin tehdä, on laadittava uusi vuokrasopimus. Kunnanhallitus päätti myös, että vuokraajille tulee lähettää ilmoitus siitä, että vuokrasopimukset kohtuuttomien ehtojensa vuoksi irtisanotaan vuokrasopimuksen umpeutuessa ja että sopimusten mahdollinen uusiminen tapahtuu täysin uusin ehdoin. 

                                     

                                      Asia

                                      Ulla-Maj Sten ym., yhteensä kahdeksan henkilöä, anovat maanvuokrasopimuksensa jatkamista 20 vuodella Bockörenin kiinteistöllä RN:o 28² Petolahdessa. Anomus liitteenä. Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2010.

 

                                      Uusien maanvuokraehtojen tarve.

                                      Bockörenin vanhat maanvuokraehdot ilmenevät alkuperäissopimuksesta joka on liitteenä sekä kaikkien alueiden yleisten maanvuokraehtojen luettelosta. Viime vuosina luovutettujen ja näin päivitettyjen maanvuokrasopimusten vuokria on korotettu 110-150 euroon, sen hetkisestä maanvuokratasosta riippuen.

                                     

                                      1.1.2011 jälkeen tulee lähinnä vuokria korottaa ja vuokra-aikaa muokata kaikkien niiden vuokraajien osalta, joiden sopimukset umpeutuvat 31.12. 2010. Maanvuokraehtojen tarkistamisen tarve koskee myös muita vapaa-ajan kiinteistöjä, joita kunta vuokraa, mm. Åminne ja Vägvik.

 

                                      Maalahden kunta voisi hyvin vahvistaa kunnan vapaa-ajan tonttien vuokrahinnan, jossakin määrin samoin linjoin kuin kunnan yhteismaat. Selvitys yhteismaiden vuokrista huvilatonttien osalta liitteenä.

 

                                      Ehdotus uusista maanvuokrakustannuksista ja ajoista

                                      Kunta voi kaikista kunnan vapaa-ajan tonteista esimerkiksi periä vuokraa seuraavasti.

-  maanvuokra vahvistetaan vuosittain valtuustossa. Vuonna 2011 maanvuokra voi olla 250 e/vuosi huvilatontista autotiellä ja 200 e/vuosi huvilatontista ilman autotietä.

-  vuokrasopimus on voimassa 5 vuotta ja tämän jälkeen sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, mikäli kumpikaan osapuoli ei sano sopimusta irti viimeistään kuukautta ennen vuokra-ajan umpeutumista.

                                     

                                      Vuokrasopimukset, joita asia koskee

                                      Uudet vuokraehdot koskevat kaikkia kunnan huvilatonttien maanvuokrasopimuksia ja astuvat voimaan, kun sopimuksia jatketaan, tehdään uusia sopimuksia  tai sopimus luovutetaan.

 

 

 

 

                                      Päättävä viranomainen

                                      Valtuusto päättää kunnan hallintosäännön § 57 mukaisesti niiden maksujen yleisistä perusteista, joita peritään kunnan palveluista ja muista suorituksista.

 

                                      Kunnanhallituksen johtosäännön 4 §, kohdan 3 mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän ja irrallisen omaisuuden vuokraamisesta (lukuun ottamatta asuinkiinteistöjä) pidemmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi.

                                     

                                      Valtuuston vahvistettua vuokrahinnan, myös muihin vuokraajiin joita asia koskee tulee ottaa yhteyttä ja varat tilaisuus jatkaa vuokrasopimusta uusin ehdoin.

 

                                      Liitteet:

1.  anomus Ulla-Maj Sten ym.

2.  alkuperäinen Bockörenin maanvuokrasopimus

3.  kaikkien alueiden yleiset vuokraehdot

4.  vuokratonttien hinnoittelu yhteismaiden osalta sekä yhteismaiden sopimusmalli.

5.  kartta kyseisestä Bockörenin alueesta.

 

                                      Kunnanjohtaja Brandtin ehdotus:

                                      Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle:

-  että vuokramaksuja korotetaan 1.1.2011 alkaen 250 euroon huvilatontista autotiellä ja 200 euroon huvilatontista ilman autotietä. Valtuusto vahvistaa jatkossa vuokrahinnat vuosittain.

 

Kunnanhallitus päättää

-  huvilatonttien vuokrasopimus on voimassa 5 vuotta ja tämän jälkeen sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, mikäli kumpikaan osapuoli ei sano sopimusta irti viimeistään kuukautta ennen vuokra-ajan umpeutumista. 

-  että vuokrasopimusta Ulla-Maj Stenin ym. osalta jatketaan 5 vuoden ajan + vuoden kerrallaan, edellyttäen että valtuusto päättää uudesta vuokrahinnasta 1.1.2011alkaen.

-  antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi ottaa syksyn aikana yhteyttä muihin vuokraajiin, joiden vuokra-aika umpeutuu 31.12.2010, sopimusten mahdollista uusimista varten valtuuston vahvistamin uusin ehdoin.

                                     

                                      Käsittely:

                                      Kunnanjohtaja Brandt muutti kokouksessa ehdotustaan vuokra-ajan suhteen 5 vuodesta 10 vuoteen.

                                      Keskustelun aikana Nancy Nordman-Gammal ehdotti Kristina Vesterbackin kannattamana, että vuokra-aikaa jatketaan 20 vuodella kunnan omistamien huvilatonttien osalta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                                      Martin Edman ehdotti, että vuokraa korotetaan 350 euroon huvilatontista autotiellä ja 300 euroon huvilatontista ilman autotietä. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

                                     

                                      Päätös:

                                      Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle:

-  että vuokramaksuja korotetaan 1.1.2011 alkaen 250 euroon huvilatontista autotiellä ja 200 euroon huvilatontista ilman autotietä. Valtuusto vahvistaa vuokrahinnat vuosittain.

 

Kunnanhallitus päättää

-  että kunnan omistamien ja vuokraamien vapaa-ajan tonttien vuokrasopimus on voimassa 20 vuoden ajan.

-  että vuokrasopimusta Ulla-Maj Stenin ym. osalta jatketaan 20 vuoden ajan, edellyttäen että valtuusto päättää uudesta vuokrahinnasta 1.1. 2011 alkaen.

-  antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi ottaa syksyn aikana yhteyttä muihin vuokraajiin, joiden vuokra-aika umpeutuu 31.12.2010, sopimusten mahdollista uusimista varten kunnanhallituksen ja valtuuston vahvistamin ehdoin.

                                      __________

 

 

Kv 49 §                         Liite

 

                                      Käsittely:

                                      Keskustelun aikana Berndt Björkholm ehdotti Rolf Syrénin kannattamana, että kunnanhallituksen ehdotuksesta poiketen vuosittainen maanvuokramaksu olisi 150 euroa kooltaan alle 1 000 m² olevilta mökkitonteilta (joihin kuuluu myös Bockörenin alue, jonka 8 maanvuokraajaa jakavat) ja 200 euroa yli 1 000 m² olevilta mökkitonteilta.

 

                                      Keskustelun päätteeksi suoritettiin nimenhuutoäänestys kunnanhallituksen ehdotuksen ja Björkholmin ehdotuksen välillä siten, että kunnanhallituksen ehdotusta kannattaneet äänestivät ”Jaa” ja Björkholmin ehdotusta kannattaneet äänestivät ”Ei”. Äänestyksessä annettiin 17 jaa-ääntä ja 9 ei-ääntä. Äänestysluettelo on liitteenä kv 49 §.

 

 

                                      Päätös:

                                      Kunnanvaltuusto päätti siis asiasta kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

 

                                      Markku Koski ilmoitti esteellisyydestään eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

                                      __________

 

 

Kh 55 §                        Kunnansihteeri Malmsten:

                                      Tekninen osasto on ottanut yhteyttä Bocköurinin ja Gålöurinin/Vägvikin maanvuokraajiin, joiden maanvuokrasopimus on umpeutunut 31.12. 2010, ja tarjonnut heille mahdollisuutta uusia sopimukset kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti. Kaikki maanvuokraajat yhtä lukuun ottamatta ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa mökkitonttiensa vuokrasopimuksia 20 vuodella. Hilda Strandholmin perikunta, joka vuokraa maata Vägvikissä, ei ole vielä ilmoittanut kantaansa.

 

                                      Maanvuokrasopimukset tulee siis laatia seuraavien henkilöiden kanssa:

 

                                      Bocköurin RN:o 28:2

                                      Tony Lillthors

                                      Margareta Lolaks

                                      Else Nylund

                                      Sven-Erik Orre

                                      Ulla-Maj ja Bengt-Olav Stén

                                      Siv ja Sven Storsjö

                                      Tommy West

                                      Lisa West

 

                                      Kaj-Göran Thors

 

                                      Gålöurin RN:o 28:1

                                      Roger ja Maj-Sofi Långström

                                      Birgitta Sjöholm.

 

                                      Elin Holmgren lapsineen ja lastenlapsineen on jättänyt osittaisen ositus- ja perinnönjakosopimuksen vapaa-ajanasunnon omistusoikeudesta kiinteistöllä RN:o 878:10 osoitteessa Åminnentie 383. Tämän johdosta tontin uusi vuokrasopimus voidaan solmia sisarusten Linda, Nathalie ja Robin Holmgrenin kanssa.

 

                                      Tekninen osasto on laatinut kyseisten alueiden vuokrasopimuksista uudet luonnokset.

 

                                      Liitteet:

                                      1. sopimusluonnos Bocköurin RN:o 28:2 + kartat

                                      2. sopimusluonnos Bocköurin RN:o 28:2 / Thors + kartta

                                      3. sopimusluonnos Gålöurin RN:o 28:1 + kartat

                                      4. sopimusluonnos Åminne RN:o 878:10 + kartta.

 

                                      Kunnanhallituksen johtosäännön 4. §:n 3. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän ja irtaimen omaisuuden vuokrausta käytettäväksi pidemmän aikaa kuin 5 vuotta.

 

                                      Kunnanjohtaja Brandtin ehdotus:

                                      Kunnanhallitus päättää solmia Bocköurinissa, Gålöurinissa ja Åminnessa sijaitsevien mökkitonttien maanvuokrasopimukset valmistelussa nimettyjen maanvuokraajien kanssa.

 

                                      Päätös:

                                      Hyväksyttiin sillä muutoksella, että nimitys huvilatontti/tontti/mökki­tontti muutetaan maanvuokrasopimuksissa rakennuspaikaksi.

                                      __________